نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده

پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه‌های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می‌توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می‌باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می‌باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی‌های مدل از رویکرد مدل‌های هم‌انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده‌های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه‌های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد‌ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر‌ها می‌باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق‌الضرب بر روی هزینه‌ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده‌اند. بنابراین پیشنهاد می‌شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی‌های سرمایه‌ای سرمایه‌گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه‌ای به ایجاد توازن در جریان هزینه‌ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تأمین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می‌باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط‌تر عمل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Government Financial Sustainability in Iran with Cointegration Approach

نویسندگان [English]

  • Akbar Komijani 1
  • Yazdan Gudarzi Farahani 2

1 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 PhD student at Tehran University

چکیده [English]

Government financial sustainability refers to government flows of revenues and expenditures. According to the monetary theory of the price-level (MTPL) and financial theory of the price-level (FTPL), it can be stated that causes of increase in price level are government financial debt and monetary provision of debt. The purpose of this study is to investigate the financial sustainability of the government deficit. In order to investigate this relationship and because of dynamics of the model, dynamic cointegration models and dynamic ordinary least square models (DOLS) are applied. For this purpose, we used data from the annual period 1971 -2013. Empirical results for the variables indicate that variables for government’s expenditures and government’s revenues are first order cointegrated which suggest that there exists a long run relationship between the variables. For this purpose, three kinds of government revenues including tax revenues, taxes, and oil revenues, and tax incomes, oil and seigniorage are regressed over costs which result in weak financial sustainability, strong financial sustainability and inconsistency in government financial sustainability, respectively. Therefore, it is recommended that in order to maintain financial sustainability, governments invest oil revenues, to the extent possible, in capital assets and by reforming their cost structures attempt to balance their income and cost flows. Also, since government financial debt and debt financing through seigniorage are two important reasons for inflation, governments should be more disciplined in their financial

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget Deficit
  • Financial Sustainability
  • Cointegration
  • Oil Revenue
  • Tax Revenue
الف- فارسی
1. خیابانی، ناصر؛ کریمی پتانلار، سعید؛ موتمنی، مانی؛ «بررسی پایداری مالی دولت ایران با روش هم‌جمعی چندجانبه»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، 1391، شماره 116.
2. عطار کاشانی، مریم؛ «کسری بودجه و رشد اقتصادی یک مطالعه بین کشوری»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1390.
3. کمیجانی، اکبر؛ ورهرامی، ویدا؛ «برآوردی از نقش عوامل مؤثر بر کسری بودجه در ایران»، فصلنامه راهبرد، 1391، سال بیست و یکم، شماره 64.
4. موسوی محسنی، رضا؛ طاهری، حامد؛ «ارزیابی پایداری مالی در ایران»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1388، شماره 41.
5. موتمنی، مانی؛ «بررسی پایداری مالی دولت در ایران»، رساله دکتری، دانشکده اقتصاد دانشگاه مازنداران، 1391.
6. نوفرستی، محمد؛ ریشه واحد و هم‌انباشتگی در اقتصاد‌سنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
ب- لاتین

7. Auerbach. J, Alan; 2011, "Long-term fiscal sustainability in major economies", BIS Working Papers No. 361. 8. Bennett T. McCallum & Edward Nelson; 2005. Monetary and Fiscal Theories of the Price Level: The Irreconcilable Differences, Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press, vol. 21(4).
9. Checherita-Westphal; Cristina D. Hallett; Andrew Hughes and Rother, D. Philipp; 2012, "Fiscal sustainability using growth maximizing debt target", European Central Bank, working rarer series No. 1472.
10. Cuddington, John; 1995, Analyzing the Sustaintability of Fiscal Deficits in Developing Countries, World Bank.
11. Edwards, Sebastian; 2002, "Debt relief and fiscal sustainability", Review of World Economics (Weltwirtschaftliches Archiv), Springer, vol. 139(1).
12. Goohoon Kwon & Lavern McFarlane & Wayne Robinson; 2009, "Public Debt, Money Supply, and Inflation: A Cross-Country Study", IMF Staff Papers, Palgrave Macmillan, vol. 56(3).
13. Lau, Evan, Magdalene Hua – Ling tiong and Ling, Jefferey; 2009, "Fiscal Sustainability: An Empirical Investigation in Sarawak", Journal of Economics and Management, Vol. 3
14. Mahmood, Tahir and Shahnaz A. Rauf; 2012, "Public debt sustainability evidence from Developing Country", Pakistan Economic and Social Review, Vol. 50.
15. Masaya, Sakuragawa and Kaoru, Hosono; 2011, "Fiscal sustainability in Japan", Journal of the Japanese and International Economies, Vol. 25.
16. Reinhard Neck & Jan-Egbert Sturm (ed.); 2008, "Sustainability of Public Debt", MIT Press Books, The MIT Press, edition 1, Vol. 1, No. 0262140985.
17. Robledo, Jacobo Campo and Luis Fernando Melo Velandia; 2011, "How Sustainable are Latin American Fiscal Deficits: A Panel Data Approach", Borradores de Economia.
18. Tshiswaka, K. Gauthier; 2006, "Is Fiscal Policy Sustainable in South Africa? An Application of the Econometric Approach", University of Pretoria, Working Paper. 
 
CAPTCHA Image