نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد تهران مرکزی, دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing competition and financial stability in the banking system by assessing capital and losses in crisis

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Masoudian 1
  • Mirfeiz Fallahshams 2
  • Gholamreza Zomorodian 3

1 PhD student in Department of Financial Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Department of Business Management,, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Business Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this article was to assess competition and financial stability in the country's banking system by assessing capital and losses in times of crisis. In this study, using statistical information of banks listed on the Tehran Stock Exchange for the period 2006-2018, using the method of panel autoregression data, the relationship between macroeconomic variables with banking stability and banking competition was examined. The results showed that economic growth has led to an increase in banking stability and banking competition among the country's banks. On the other hand, banking stability has had a positive and significant impact on economic growth and banking competition. Finally, the results of the action-response charts and analysis of variance showed that the shock of the banking competition led to a positive reaction to economic growth and banking stability. The results indicate a significant relationship between competition and stability and confirming the view of fragility competition in Iran's banking industry. Also, the results of Granjer causality test showed the existence of a two-way relationship between the variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Banking competition
  • economic growth
  • stability
  • market structure
  • VECM model
الف- منابع فارسی:
ابونوری، عباسعلی، و منیژه تیموری. «بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی: مقایسه‌ای بین کشورهای OECD وUMI»، نشریه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3، شماره 11 (تابستان 1392): 29-40.
پارسانژاد، محمدحسین. «تحلیل ثبات مالی بانک‌های ایران در سیکل‌های تجاری» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1397.
جهانگرد، اسفندیار، و فاطمه عبدالشاه. «تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ثبات بانک‌های ایران»، دوفصلنامه سیاست گذاری اقتصادی 9، شماره 18 (پاییز و زمستان 1396): 205-229.
رستم‌زاده، پرویز، روح‌الله شهنازی، و محمدصادق نیسانی. «شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در صنعت بانکداری ایران با استفاده از آزمون استرس»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 8، شماره 32 (تابستان 1397): ۹۱-۱۲۸.
رستم‌زاده، پرویز، و یزدان گودرزی فراهانی. «پیش‌بینی وقوع سیکل‎های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از فیلترهای میان‌گذر»، نشریه سیاست‌گذاری اقتصادی 9، شماره 18 (پاییز 1396): 41-64.
زارعی، ژاله، و اکبر کمیجانی. «ارزیابی ثبات مالی در ایران با تأکید بر ثبات بانکی (رویکردآزمون هشدارهای اولیه)، فصلنامه اقتصاد کاربردی 3، شماره 10 (پاییز 1391): 127-152.
شایگانی، بیتا، و مصعب عبداللهی آرانی. «بررسی ثبات در بخش بانکی اقتصاد ایران»، دوفصلنامه جستارهای اقتصادی 8، شماره 16 (پاییز و زمستان 1390): 147-167.
صحت، سعید، فراز مسافری راد، و سید مجید شریعت‌پناهی. «رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه»، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 8، شماره 32 (زمستان 1389): 121-140.
عبدالشاه، فاطمه، و سعید مشیری. «آزمون استرس احتمالات نکول صنعت بانکداری ایران با رویکرد پرتفوی اعتباری»، نشریه پژوهشنامه اقتصادی 17، شماره 66 (پاییز 1396): 23-54.
محمدزاده، یوسف، خلیل جهانگیری، آرش رفاح کهریز، و الناز ولی‌زاده. «بررسی اثر حقوق مالکیت و ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی با استفاده از رهیافت PVAR »، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 7، شماره 26 (تابستان 1397): 115-144.
مشایخ، شهناز، و مینا مقدسی نیکجه. «آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تأکید بر کفایت سرمایه بانک‌ها»، فصلنامه پژوهش حسابداری 7، شماره 1 (بهار 1396): 35-52.
منصف، عبدالعلی، لیلا ترکی، و جابر علوی. «تحلیل اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای گروه دی‌هشت: علیت گرنجر ‌پانلی با رویکرد بوت‌استرپ (2010-1990)»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 3، شماره 10 (بهار 1392): 73-92.
میرباقری هیر، میرناصر، محمدرضا ناهیدی امیرخیز، و سیامک شکوهی فرد. «ارزیابی ثبات مالی و تبیین عوامل مؤثر بر ثبات مالی بانک‌های کشور»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 4، شماره 15 (پاییز 1395): ۲۳-۴۲.
 
ب- منابع لاتین:
Beck, Thorsten, Asli Demirguc-Kunt, and Ross Levine. “Bank Concentration, Competition and Crises: First Results”, Journal of Banking and Finance 11, (January 2005): 1581-1603.
Carletti, Elena, and Philipp Hartmann. “Competition and Stability: What's Special About Banking?”, Frankfurt: Europian Central Bank WORKING PAPER, no. 146, (June 2002).
Clair, Robert Wayne St. “Macroeconomic Determinants Of Banking Financial Performance and Resilience in Singapore”, Monetary Authority of Singapore, Mas Staff Paper, no. 38 (December 2004).
Egan, Mark, Ali Hortaçsu, and Gregor Matvos. “Deposit Competition and Financial Fragility: Evidence from the US Banking Sector”, American Economic Review 107, (January 2017): 169-216.
Fu, Xiaoqing, Yongjia Rebecca Lin, and Philip Molyneux. “Bank competition and financial stability in Asia Pacific”, Journal of Banking & Finance 38, (January 2014): 64-77.
Hirtle, Beverly, Anna Kovner, James Vickery, and Meru Bhanot. “Assessing Financial Stability: The Capital and Loss Assessment under Stress Scenarios (CLASS) Model”, Federal Reserve Bank of New York Staff Report 663 (November 2016).
Kapinos, Pavel, and Oscar Mitnik. “A Top-Down Approach to Stress-Testing Banks”, FDIC Center for Financial Research Paper no. 49 (June 2016): 229-264.
Kocabay, Selvi Ak. “Bank Competition and Banking system Stability: Evidence From Turkey”, PhD diss, Istanbul: Middle East Technical University, 2009.
Moch, Nils. “Competition in fragmented markets: New evidence from the German banking industry in the light of the subprime crisis”, Journal of Banking and Finance 37 (August 2013): 2908-2919.
Noman, Abu Hanifa Md., Chan Sok Gee, and Che Ruhana Isa “Does bank regulation matter on the relationship between competition and financial stability? Evidence from Southeast Asian countries”, Pacific Basin Finance Journal, Vol. 48 (2018):144-161.
Pedroni, Peter. “Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis”, Econometric Theory 3 (February 2004): 597-625.
Vives, Xavier. “Competition policy in banking”, Oxford Review of Economic Policy 27 (February 2011): 479-497.
Wei Lu, and Zhiwei Yang, “Stress Testing of Commercial Banks’ Exposure to Credit Risk: A Study based on Write-off Nonperforming loans”, Asian Social Acience 8, no. 10 (July 2012).
Wong, Jim, Ka- fai Choi, and Tom Fong. “A Framework for Stress Testing Bank’s Credit Risk”, The Journal of Risk Model Validation 2, no. 1 (January 2008): 240-260.
CAPTCHA Image