نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری‌های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه‌ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند رشد به وجود می‌آید. ازآنجایی‌که دولت می‌تواند با انجام تدابیری شایسته، زمینه را برای فراگیرتر شدن رشد فراهم کند، ارتباط تنگاتنگی میان رشد فراگیر و نحوه عملکرد دولت در شاخص‌های حکمرانی خوب وجود دارد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حکمرانی خوب و رشد فراگیر انجام شده است و از داده‌های تلفیقی دو گروه منتخب از کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط و بالا در دوره زمانی 2018-2010 استفاده شده است. با محاسبه شاخص چندبعدی رشد فراگیر مشاهده شد که متوسط شاخص رشد فراگیر برای کشورهای پردرآمد بیشتر از کشورهای درآمد متوسط است. نتایج نشان می‌دهد در گروه کشورهای درآمد متوسط شاخص حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شاخص رشد فراگیر دارد و دیگر عوامل توضیح‌دهنده رشد همچون سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی، باز بودن تجاری، مخارج دولت و شاخص توسعه انسانی اثرگذاری مثبت و معنی‌داری بر شاخص رشد فراگیر در هر دو گروه کشورها دارد. توصیه می‌شود کشورهای درآمد متوسط توجه ویژه‌ای به اصلاحات نهادی داشته باشند تا زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرصت‌های اقتصادی و بهره‌مندی از منافع رشد فراهم و رشد فراگیر حاصل شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Good Governance on Inclusive Growth in Selected Countries

نویسندگان [English]

 • Esmaeel Safarzadeh 1
 • Neda Mozaffaripour 2

1 Assistant Professor, Department of Economics, Alzahra University,Tehran, Iran.

2 PhD student of Economic, Department of Economics, Alzahra University,Tehran, Iran

چکیده [English]

Inclusive growth has been the focus of much attention in many countries due to Low economic growth and widespread inequalities. Inclusive growth is a development concept that focuses on the process of achieving growth. It is created by opportunities and people’s participation in the growth process. Given that the government can take appropriate measures to providing the way for more inclusive growth, there is a close relationship between inclusive growth and government performance in good governance. In this regard, this study aims to investigate the relationship between good governance and inclusive growth and the panel data method has been used for two selected groups of middle and high per capita income countries in period 2010-2018. By measuring the multidimensional index of inclusive growth, it was observed that the average inclusive growth index for high income countries is higher than middle income countries. The results show that the good governance has a positive and significant effect on the inclusive growth index in middle per capita income countries, and other determinants of inclusive growth such as capital, labor, technology, trade openness, government expenditure and human development index have a positive effect on inclusive growth. It is recommended that middle income countries pay special attention to institutional reforms to provide the appropriate for people to participate in economic opportunities and achieve inclusive growth.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Inclusive Growth
 • Good Governance
 • Institution
 • Government
 1. الف- منابع فارسی:

  زاینده‌رودی، محسن، محمد خسروآبادی، و علیرضا شکیبایی. «بررسی تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر توزیع درآمد با به‌کارگیری پانل داده‌ها (مطالعه موردی: کشورهای منتخب جنوب غربی آسیا)»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه پایدار (پژوهش‌های اقتصادی) 17، شمارۀ 28 (پاییز 1396): 25-52.

  کریمی، محمدشریف، مریم حیدریان، و معصومه دورباش. «بررسی ارتباط و تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در ایران؛ با رویکرد تصحیح خطای برداری»، دوفصلنامه جامعه‌شناسی اقتصادی و توسعه 6، شمارۀ 1 (بهار و تابستان 1396): 127-155.

  کمیجانی، اکبر، و پروانه سلاطین. «تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OPEC و OECD»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 2، شماره 2 (زمستان 1387): 1-24.

  ملکی حسنوند، بهزاد، محمد جعفری، شهرام فتاحی، و هادی غفاری. «سازوکار اثرگذاری هم‌زمان حکمرانی خوب و مخارج دولتی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 9، شماره 34 (بهار 1398): 99-114.

   

  ب- منابع لاتین:

  Abdennour, Faouz, and Othman Alwagdani. “Education and inclusive growth in Saudi Arabia”, International journal of economics, commerce and management 5, (2017): 352-366.

  Acemoglu, Daron. Introduction to modern economic growth. (Perinceton: Perinceton University Press, 2009).

  Ali, Ifzal, and Hyun H. Son. “Defining and measuring inclusive growth: application to the Philippines”, ERD Working Paper Series, ECONOMICS AND RESEARCH DEPARTMENT, no. 98 (January 2007): 1-34.

  Anand, Rahul, Saurabh Mishra, and Shanaka J. Peiris. “Inclusive growth: Measurement and determinants”, International Monetary Fund Working Paper, Asia Pacific Department, no. 13-135 (January 2013): 1-26.

  Asian Development Bank. Framework of Inclusive Growth Indicators: Key Indicators for Asia and the Pacific 2011. Special Supplement, 6 ADB Avenue, Mandaluyong City- 1550 Metro Manila, Philippines, 2011. 1-57.

  Avellaneda, S. D. “Good governance, institutions and development: beyond the conventional wisdom”, British Journal of Political Science 40, (2010): 195-224.

  Biswas, Arindam. “Insight on the evolution and distinction of inclusive growth”, Development in Practice 26, Published by Taylor & Francis (Routledge) (May 2016): 503-516.

  Chou, Bill, and Ahmed Shafiqul Huque. “Does public participation matter? Inclusive growth in East Asia”, Asian Journal of Political Science 24, Published by Taylor & Francis (Routledge) (April 2016): 163-181.

  DFID. Growth: building jobs and prosperity in developing countries,  London: Department for International Development, 2008. 1-25.

  Doumbia, Djeneba. “The quest for pro-poor and inclusive growth: the role of governance”, Applied Economics 51, (October 2019): 1762-1783.

  Eurasian economic commission. Inclusive growth of the Eurasian economic union states: assessments and opportunities, United Nations Conference on Trade and Development- published in partnership with Interstate Bank, (2019): 1-67.

  Haan, Arjan de, and Sukhadeo Thorat. “Inclusive growth: More than safety nets”, International Development Research Centre, Ottawa, SIG Working Paper (September 2013): 1-16.

  Habito, Cielito F. “Patterns of inclusive growth in developing Asia: Insights from an enhanced growth-poverty elasticity analysis”, ADBI Working Paper Series, Asian Development Bank Institute, no. 145 (January 2009): 1-55.

  Ianchovichina, Elena, and Susanna Londstorm Gable. “What is inclusive growth?”, Commodity prices and inclusive growth in low-income countries, International Monetary Fund, Washington, D.C (2012): 147-160.

  Javed, Yasser, Ihtsham Ul Haq Padda, and Waqar Akram. “An analysis of inclusive growth for South Asia”, Journal of Education & Social Sciences 6, (March 2018): 110-122.

  Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, and Massimo Mastruzzi. “The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues”, World Bank Policy Research Working Paper, (CUP) no. 5430 (January 2010): 1-29.

  Khan, A., Khan, G., Safdar, S., Munir, S., and Andleeb, Z. “Measurement and determinants of inclusive growth: A case study of Pakistan (1990-2012)”, The Pakistan Development Review, (2016): 455-466.

  1. OyinlolaA. A. AdedejiM. Bolarinwa, and Nafisat O. Olabisi. “Governance, domestic resource mobilization, and inclusive growth in sub-Saharan Africa”, Economic Analysis and Policy65, Online ISSN: 0313-5926 (November 2020): 68-88.

  McKinley, Terry. “Inclusive growth criteria and indicators: An inclusive growth index for diagnosis of country progress”, ADB Sustainable Development Working Paper Series, no. 14 (July 2010): 1-36.

  Meyer, Daniel Francois, and Natanya Meyer. “Assessment of Inclusive Growth performance: A comparative analysis of the BRICS countries”, Acta Universitatis Danubius. Œconomica 15, (2019): 191-207.

  Mirjalili, S. H., A. M.  Cheraghlou, and O. Safari. “Inclusive growth in Iran's provinces (2004-2015)”. International journal of business and development studies 9, (2017): 5-27.

  Ndoricimpa, A. “Threshold effects of inflation on economic growth in Africa: Evidence from a dynamic panel threshold regression approach”, African Development Bank Group, Working Paper 249, (2017).

  North, D. C. Institutions, institutional change and economic performance. (Cambridge: Cambridge university press, 1990).

  Rauniyar, Ganesh, and Ravi Kanbur. “Inclusive growth and inclusive development: a review and synthesis of Asian Development Bank literature”, Asian Development Bank Occasional Paper, no. 8 (November 2009): 1-15.

  Romer, D. Advanced Macroeconomics. 4th Edition, (New York: McGraw-Hill Irwin, 2012).

  Sabir, S. and Qamar, M. “Fiscal policy, institutions and inclusive growth: evidence from the developing Asian countries”, International Journal of Social Economics 46, (2019): 822-837.

  Simonis, Udo E. “Defining good governance-the conceptual competition is on”, WZB Discussion Paper,  no. P 2004-005, Berlin, Germany (July 2004): 1-12.

  Snowdon, B., and Vane, H. R. Modern macroeconomics: its origins, development and current state. (Massachusetts: Edward Elgar Publishing, 2005).

  Vellala, Paramasivan SIVASOORIYAN, M.K. Madala, and Utpal Chattopadhyay. “The Development of Composite Index for Inclusive Economic Growth: An Indian Perspective”, Journal of Economic & Management Perspectives 10, (January 2016): 454-471.

  Zhuang, J., and Ali, I. “Poverty, Inequality, and inclusive growth in Asia”, Poverty, Inequality, and Inclusive Growth: Measurement, Policy Issues, and Country Studies, (April 2010): 1-32.

  Zhuang, Juzhong. “Inclusive growth toward a harmonious society in the People's Republic of China: policy implications”, Asian Development Review 25 , Asian Development Bank (December 2008): 22-33.

CAPTCHA Image