نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه‌ آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

چکیده

یکی از وظایف مهم در حوزه وظایف دولت ها در هنگام مداخله در نظام های اقتصادی، تلاش برای توزیع مناسب تر درآمدها در میان اقشار مختلف جامعه می باشد. توسعه سیستم مالی از دو مسیر می تواند بر این فرآیند تاثیرگذار باشد. یکی از این راه ها از طریق تاثیرگذاری سیستم مالی بر رشد اقتصادی و چگونگی توزیع آن میان کارگزاران اقتصادی می باشد. علاوه بر این توسعه مالی به لحاظ چگونگی ایجاد فرصت سرمایه گذاری برای اقشار مختلف جامعه امکان تاثیرگذاری بر شیوه توزیع درآمدها را خواهد داشت. هدف مطالعه کنونی بررسی چگونگی کارکردهای سیستم بانکی از ابعاد تسهیلات و سپرده گذاری بر توزیع نابرابری درآمد بر استان های ایران بوده است. بدین منظور در مطالعه حاضر از رگرسیون های کوانتایل به عنوان یک روش مناسب در حوزه تخمین مدل های نابرابری درآمد استفاده شده است. نتایج طی دوره زمانی 1397-1390 برای 31 استان ایران نشان داد مانده تسهیلات اعطایی و سپرده های بانک ها در تمام دهک ها تاثیر مثبت و معناداری بر نابرابری درآمدی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of bank facilities and deposits on income inequality in Iranian provinces

نویسندگان [English]

  • Abbas Alavirad 1
  • MohammaHassan VakiliZarch 2
  • jalil totonchi 3
  • Mohammad Ali Dehghan Tafti 3

1 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

2 PhD Student, Department of Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

چکیده [English]

One of the most important tasks in the field of government when intervening in economic systems is to try to distribute revenues more appropriately among different segments of society. The development of the financial system in two ways can affect this process. One of these ways is through the impact of the financial system on economic growth and how it is distributed among economic agents. In addition, financial development in terms of how to create investment opportunities for different segments of society will be able to influence the distribution of income. The aim of the present study was to investigate the functioning of the banking system in terms of facilities and deposits on the distribution of income inequality in the provinces of Iran. For this purpose, in the present study, quantitative regressions have been used as a suitable method in estimating income inequality models. The results of the period during 2011-2018 for 31 provinces of Iran showed that there is a positive and significant relationship in all deciles between the balance of facilities granted by banks and deposits of the banking system separately on income inequality. Therefore, it is recommended to pay serious attention to the issue of the impact of banking system performance factors on income inequality distribution in reforming the banking system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income Inequality
  • Facilities granted by banks
  • bank deposits.Trade Openness
  • Quintile Panel

الف- فارسی:

ابونوری، اسماعیل، علی سوری، و محبوبه فراهتی.« ارتباط میان بیکاری،توزیع درآمدوتقاضای موثردر ایران، رهیافت SVARپساکینزینی«، فصلنامه پژوهش های رشدوتوسعه اقتصادی 8، شماره 29 (1396): 1-20.
اشرفی‌پور، محمدعلی. «اثرات توسعه مالی بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران»، اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راهکارهای نوین در حسابداری و مدیریت، (1391): 24-33.
افشاری، زهرا، و سمانه بیک‌زاده. «توسعه مالی، نابرابری درآمدی و فقر در ایران»، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت دانشگاه الزهرا 5، شماره 1 (بهار 1396): 9-28.
ایزدخواستی، حجت. «تأثیر تسهیلات قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد در ایران»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران 14، شماره 29 (پاییز و زمستان 1397): 30-50.
پیرائی، خسرو، و نفیسه بلیغ. «رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 15 (رشد و توسعه پایدار)، شماره 3 (پاییز 1394):10-21.
جابری خسروشاهی، نسیم، محمدرضا محمدوند ناهیدی، و داود نوروزی. «ﺗأﺛﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی درآﻣﺪ در اﯾﺮان»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی 2، ﺷﻤﺎره6 (بهار 1391): 173-208.
دادگر، یدالله، و زهرا نیک نعمت. «کاربرد مدل EDA در ارزیابی کارآیی واحدهای اقتصادی، مطالعه موردی سرپرستی بانک تجارت»، دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی 4، شماره 7 (بهار و تابستان 1386): 11-54.
دهمرده، نظر، و زینب شکری. «اثرات توسعه مالی بر توزیع درآمد در ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 18، شماره 54 (تابستان 1389): 147-164.
دیزجی، منیره، و محدثه آهنگری گرگری. «تأثیر و توسعه مالی بر توزیع درآمد در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه»، فصلنامه اقتصادی و مالی توسعه 9، شماره 33 (پاییز 1395): 75-104.
رفعت، بتول، و الهه جزی‌زاده. «بررسی اثر توسعه مالی استانی بر توزیع درآمد استانی در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 16 (رشد و توسعه پایدار)، شماره 3 (پاییز 1395): 29-46.
علیقلی، منصوره. «تأثیر تسهیلات بانکی اعطاشده به بخش کشاورزی بر توزیع درآمد ایران»، تحقیقات اقتصاد کشاورزی 9، شماره 4 (زمستان 1396): 67-83.
مهرگان، نادر، و مهدی خوش‌اخلاق. «اثر تسهیلات قرض‌الحسنه بر توزیع درآمد (با استفاده از شاخص سهم نسبی درآمدی دهک‌ها)»، نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 16 (1395): 119-193.
مولانا، سیدمسیح، سیدعباس نجفی‌زاده، غلامعلی حاجی، و احمد سرلک. «نقش توسعه مالی در کاهش فقر ایران با استفاده از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA)»، نشریه علمی سیاست‌گذاری اقتصادی 11، شماره 22 (پاییز و زمستان 1398): 127-158.

ب- لاتین:

 
Aghion, Philippe, and Patrick Bolton. “A theory of trickle-down growth and development”, Review of Economic Studies 64 (January 1997): 151–172.
Altunbas, Yener, and John Thornton. “The impact of financial development on income inequality: A quantile regression approach”, Economics Letters 175, (December 2018): 51-56.
Ang, James. “Finace and inequality: The case of INDIA”, Southern Economic Journal 76, no. 3 (January 2010): 738-761.
Ang, James. “Finance and Inequlity: The Case of India”, Working Paper Series (2008): 1-25.
Baiardi, Donatella, and Claudio Morana. “Financial development and income distribution inquality in the euro area”, Economic Modelling 70 (November 2018): 40-55.
Banerjee Abhijit, and Andrew F. Newman. “Occupational choice and the process of development”, Journal of political economy 101, no. 2 (February 1993): 274–298.
Beck, Thorsten, Ross Levine, and Alexey Levkov. “Big bad banks? The winners and losers from bank deregulation in the United States”, Journal of Finance 65, (September 2010): 1637–1667.
Canavire-Bacarreza, Gustavo, and Felix Rioja. “Financial development and the distribution of income in Latin America and the Caribbean”, Discussion Paper Series, no. 3796 (November 2008).
Clarke, George, Lixin Colin Xu, and Heng-Fu Zou. “Finance and income inequality: Channels and evidence”, Journal of Comparative Economics 35, no. 4 (2003): 748-773.
Clarke, George, Lixin Colin Xu, and Heng-Fu Zou. “Finance and Income Inequality: What Do the Data Tell Us?”, Southern Economic Journal 72, (February 2006): 578-596.
D’Onofrio, Alexandra, Raoul Minetti, and Pierluig Murro. “Banking development, socioeconomic structure and income inequality”, Journal of Economic Behavior & Organization 157, (January 2019): 428–451.
Deininger, Klaus, and Lyn Squire. “A new development data base”, The World Bank Review 10, no. 3 (1996): 565-591.
Denk, Oliver, and Boris Cournède. “Finance and income inequality in OECD countries”, OECD Economics Department Working 42 (January 2015): 1-41.
D'Onofrio, Alexandra, and Pierluigi Murro. “Local banking development and income distribution across Italian provinces”, International Journal of Economics and Finance 4, no. 3 (November 2013): 58-71.
Easterly, William, and Stanley Fischer. “Inflation and the poor”, Journal of Money, Credit, and Banking 32, no. 2 (February 2001): 160-178.
Galor, Oded, and Joseph Zeira. “Income distribution and macroecono-mics”, The Review of Economic Studies 60, no. 1 (1993): 35-52.
Gimet, Céline, and Thomas Lagoarde-Segot. “A closer look at financial development and income distribution”, Journal of Banking & Finance 35, no. 4 (October 2011): 1698-1713.
Greenwood, Jeremy, and Boyan Jovanovic. “Financial development, growth, and the distribution of income”, Journal of Political Economy 98, no. 5 (February 1990): 1076-1107.
Hsieh, Joyce, Ting-Cih Chen, and Shu-Chin Lin. “Financial Structure, Bank Competition and Income Inequality”, The North American Jornal of Economics and Finance 48, (March 2019): 450-466.
Jauch, Sebastian, and Sebastian Watzka. “Financial development and income inequality: A panel data approach”, Empirical Economics 51, no. 1 (July 2016): 291-314.
Jaumotte, Florence, Subir Lall, and Chris Papagerogiou. “Rising income inequality: Technology, or trade and financial globalization?”, IMF Economic Review 61, no. 2 (June 2013): 271-309.
Kavya, Balakrishnan, and Shijin Santhakumar. “Economic development, financial development, and income inequality nexus”, Borsa Istanbul Review 20, no. 1 (January 2019): 2214-8450.
Koenker, Roger, and Gilbert Bassett. “Regression quantile”, Econometrica 46, (February 1978): 33-50.
Kuznets, Simon. “Economic growth and income inequality”, The American Economic Review 45, (July 2019): 1–28.
Levine, Ross. “Finance and growth: Theory and evidence”, Handbook of Economic Growth 1, (January 2005): 865-934.
Lewis, ArthurR William. “Economic development with unlimited supplies of labor”, Manchester School 22, (January 1954): 139–191.
Li, Hongyi, Lyn Squire, and Heng-Fu Zou. “Explaining international and intertemporal variations in income inequality”, The Economic Journal 108, no. 446 (February 1998): 26-43.
Malinen, Tuomas. “Does income inequality contribute to credit cycles?”, Economics Letters 134, (September 2013): 65-68.
Rajan, Raghuram, and Luigi Zingales. “The great reversals: the politics of financial development in the twentieth century”, Journal of Financial Economics 69, no .1 (July 2003): 5-50.
Ravallion, Martin. “Growth, Inequality and Poverty: Looking beyond Average”, World Development 29, no. 11 (November 2001): 1803-1815.
Rhee, Dong-Eun, and Hyoungjong Kim. “Does income inequality lead to banking crises in developing countries? Mpirical evidence from cross-country panel data”, Journal of Policy Modeling 41, no. 6 (March 2019): 1043-1056.
Richardson, John David. “Income inequality and Trade: How to think, what to conclude”, The Journal of Economic Persepctives 9, no. 3 (February 1995): 33-55.
Schumpeter, Joseph. The theory of economic development. Cambridge: Harvard University Press, 1911.
Sedghi Moradi, Zeynab, Mohammadreza Mirzaeenejad, and Gholamreza Geraeenejad. “Effect of Bank-Based or Market-Based Financial Systems on Income Distribution in Selected Countries, 1st International Conference on Applied Economics and Business, ICAEB 2015”, Procedia Economics and Finance 36, (December 2016): 510 – 521.
Seven, Unal, and Yener Coskun. “Does financial development reduce income inequality and poverty? Evidence from emerging countries”, Emerging Markets Review 26, (February 2016): 34–63.
Uddin, Gazi Salah, Muhammad Shahbazi, Arouri Mohamed, and Frederic Teulon. “Financial Development and Poverty reduction nexus: A conintegration and causality analysis in Bangladesh”, Economic Modeling, no. 36 (January 2014): 405-412.
CAPTCHA Image