نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل‌های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل‌ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی‌دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی‌داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت‌گرفته تأیید می‌کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم‌ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Good Governance on sustainable development of selected countries (OPEC Plus Oil countries group)

نویسندگان [English]

  • Manahi Zahiri 1
  • mohsen zayanderoody 2
  • seyd abdolmajid jalaie 3

1 PhD student in economics, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economic, Islamic Azad University, Kerman Branch, Kerman, Iran.

3 Professor, Department of Economic, Shahid Bahonar University, Kerman, Iran.

چکیده [English]

The goal of this study is to examine the effect of governance dimensions (political governance, social governance, economic governance) on the sustainable development index in OPEC Plus oil countries in the period 1997-2018. For this purpose, the panel method, based on the Chow test and the fixed effects method, based on the Hassman test, is used to estimate the research models. The results of estimating the models suggest that the rule of law index (as a representative of political governance) and the human development index (as a representative of social governance) have a positive and significant effect on the sustainable development index in the studied countries and the macroeconomic stability index (as a representative of economic governance) has a negative and significant effect on the sustainable development index of these countries, the results of which are confirmed by studies. Among the governance dimensions, social governance is the most important governance dimension affecting the sustainable development index in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Political Governance
  • Social Governance
  • Economic Governance
  • Sustainable Development Index
  • OPEC Plus Oil Country Group
الف- منابع فارسی:
سامتی، مرتضی، همایون رنجبر، و فضیلت محسنی. «تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)»، فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 1، شماره 4 (1390): 223-183.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، و عبدالله پورجوان. «رابطه حکمرانی با شاخص‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی کشورهای برگزیده»، دوفصلنامه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد 9، شماره 2 (1391): 54.
شریف خطیبی، لیلا. «شاخص توسعه انسانی»، فصلنامه سیاست‌گذاری علم و پژوهش رهیافت، شماره 42 (دی‌ماه 1387): 46-47.
صفریان، روح‌الله، امیرمسعود شهرام نیا، سید جواد امام جمعه زاده، و حسین مسعودنیا. «الگوی حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در ایران و ترکیه (۲۰۰۶ تا ۲۰۱۷)»، فصلنامه رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی 11، شماره 2 (زمستان 1398): ۸۶-۱۱۱.
قاضی طباطبایی، محمود، روح‌الله نصرتی، و علی کاظمی. «ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی»، دو فصلنامه توسعه محلی (روستائی-شهری)4، شماره 1 (شهریور 1391): 52-39.
کریم، محمدحسین، و محمد ارباب افضلی. جایگاه حکمرانی خوب و تقسیمات کشوری در توسعه متوازن و پایدار. همایش ملی پیشرفت پایدار؛ رهیافت تاریخ، فرهنگ و تمدن دارالولایه سیستان، زاهدان، 1397.
کمالی، یحیی، و محمد عبدالله پورچناری. حکمرانی خوب سازوکاری برای تحقق توسعه پایدار. نخستین کنفرانس آینده‌پژوهی مدیریت و توسعه، شیراز، 1393.
کمیجانی، اکبر، و پروانه سلاطین. «بررسی تأثیر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی در ایران و کشورهای منتخب همسایه (ترکیه و پاکستان)»، فصلنامه مدیریت پژوهشگر، شماره 20 (زمستان 1389): 27-41.
میدری، احمد. حکمرانی خوب: بنیان توسعه. چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس شوراری اسلامی، 1383.
 
ب- منبع لاتین:
Afolabi, Olugbemiga Samuel, Titilayo Grace Amao-Kolawole, Afeez Kolawole Shittu, and Olufunke Oluwanike Oguntokun. “Rule of law, governance, and sustainable development: The Nigerian perspective”, Handbook of Research on Sustainable Development and Governance Strategies for Economic Growth in Africa, IGI Global (February 2018): 273-290.
Briguglio, Lino. “A vulnerability and resilience framework for small states”, edited by Bynoe-Lewis, Building the resilience of small states: a revised framework, London: Commonwealth Secretariat (September 2014): 1-102.
Cristina, Boţa-Avram, Adrian Groşanu, Paula-Ramona Răchişan, and Marius Dan Gavriletea. “The bidirectional causality between country-level governance, economic growth and sustainable development: A cross-country data analysis”, Sustainability 10 (2), Published by MDPI (February 2018): 502.
Güney, Taner. “Governance and sustainable development: How effective is governance?” The Journal of International Trade & Economic Development 26: 3(April 2017): 316-335. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09638199.2016.1249391?journalCode=rjte20
Kabumba, I. “Good governance and sustainable development in Africa: Meaning, relationship, problems and strategies”, International Conference on the Social Sciences in Africa, Vol. 21 (2005).
Levin, Andrew, Chien-Fu Lin, and Chia-Shang James Chu. “Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties”, Journal of econometrics 108, (May 2002): 1-24.
Omri, Anis, and Nejah Ben Mabrouk. “Good governance for sustainable development goals: Getting ahead of the pack or falling behind?, Environmental Impact Assessment Review 83, 106388. (July 2020).
Ramzy, Omar, Randa Bedawy, Mohamed Anwar, and Omar H Eldahan. “Sustainable development & good governance”, European Journal of Sustainable Development  8, (June 2019): 125-125.
Sorkhabi, Rasoul. “The oil price crash of 2020: causes, consequences and historical context” Geology Today 36, (July 2020): 140-145.
ج- وب‌سایت‌ها:
Briguglio, Lino. “Good Governance and Economic Growth: A focus on Small Island Developing States”, 2016, [Powerpoint slides]. Retrieved from https: //www.um.edu.mt/__data/assets/pdf_file/0005/297248/GovernanceinSIDS27Sep161.pdf
CAPTCHA Image