نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پرند، پرند، ایران.

چکیده

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه‌گذاری با توجه به هزینه‌های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می‌شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می‌شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه‌گذاری با وجود هزینه‌های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه‌گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می‌شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه‌های تعدیل سرمایه‌گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی‌های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می‌تواند فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of the investment function on the cost of adjustment in the industrial sector on stock returns

نویسندگان [English]

  • peyman armaghan 1
  • manijeh hadinejad darsara 2
  • marjan damankeshideh 2
  • masoomeh shojaee 3

1 PhD student in Economics, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Accounting, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Accounting, Islamic Azad University, Parand Branch, Parand, Iran.

چکیده [English]

In this study, we seek to answer the question of what effect investment has on stock returns, given the volatile market and the impact of a variety of crises, given the adjustment costs. For this purpose, using the rotary model and changing the Markov switching diet, the present topic for the period of 1370 to 1397 in the Iranian economy is examined. The results of Marcov's estimation of the period of recession and prosperity show; Positive oil shocks during the boom (second regime) have a positive effect on stock returns. Also, financial crises, sanctions and investment, despite the cost of adjusting, have a negative effect on stock returns in both periods of recession and prosperity. According to the model estimates, the economic downturn in the recession for the period under review in the present study is 18 periods of recession versus 9 periods of boom, which in turn increases the investment risk with the current situation. Therefore, it is suggested that in the event of oil shocks, financial crises and increased investment adjustment costs, the government and the central bank should preferably implement their policy in times of recession, because in these periods the economy has potential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment
  • adjustment costs
  • industry
  • stock returns
  • Markov switching regime change model
الف- منابع فارسی:
آرمن، سیدعزیز، و فرزانه پیرو. «بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن»، فصلنامه اقتصاد مقداری 10، شماره 4 (زمستان 1392): 113-146.
اعتمادی، حسین، کوروش امیرخانی، و محبت رضایی. «محتوای ارزشی افشای اجباری: شواهدی از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه بورس اوراق بهادار 4، شماره 13 (بهار 1390): 235-252.‎
امامی، کریم و مهدی ادیب‌پور. «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 3، شماره4 (زمستان 1388): 1-26.
بهرامی، جاوید، تیمور محمدی، و شادی بزرگ. «انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص‌های قیمت داخلی با رویکرد SVAR»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 19، شماره 40 (پاییز 1393): 37-65.
بیات، مرضیه، زهرا افشاری، و حسین توکلیان. «سیاست پولی و شاخص کل قیمت سهام در چارچوب یک مدل DSGE»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 24، شماره 78 (تابستان 1395): 171- 206.
تقوی، مهدی، و حسین محمدی. «تأثیر زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری بر رشد اقتصادی ایران»، پژوهشنامه اقتصادی 9، شماره 1 (بهار 1388): 42-15.
خوشبخت، آمنه، و محمد اخباری. «بررسی فرایند اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تورم شاخص‌های قیمت مصرف‌کننده و واردات در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی 7، شماره 10 (زمستان 1386): 51-82.
راسخی، سعید، زهرا علمی، و سامان قادری. «اندازه‌گیری هزینه تعدیل: مطالعه موردی برای بازار کار صنعتی ایران»، پژوهشنامه اقتصاد کلان 8، شماره 16 (1392).
رضائی، ابراهیم. «بررسی رفتار مصرف و پس‌انداز در چهارچوب مدل رشد نئوکلاسیکی (مطالعه موردی: اقتصاد ایران)»، مجله تحقیقات اقتصادی 45، شماره 92 (پاییز 1389): 125-152.
رهبر، فرهاد، و احسان سلیمی. «نقش انضباط مالی دولت و صندوق توسعه ملی در کاهش بیماری هلندی در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران 4، شماره‎ 14 (مرداد 1394): 219-243.
سادات اخوی، سیدمحمد، و سیدشمس‌الدین حسینی. «ارزیابی تأثیر تحریم‌های اقتصادی بر تورم اقتصاد ایران»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، شماره 21 (تابستان 1396): 33-50.
سلمانی بی‌شک، محمدرضا، محمدمهدی برقی اسگویی، و سودا لک. «تأثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران»، نشریه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6، شماره 22 (زمستان 1394): 93-131.‎
شریفی رنانی، حسین، راضیه صالحی، و سارا قبادی. «اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف»، فصلنامه مدلسازی اقتصادی 6، شماره 3 (پاییز 1391): 89-108.
شفیعی، سعیده، و محمدحسن صبوری دیلمی. «بررسی میزان اثرپذیری متغیرهای کلان اقتصاد ایران از بحران مالی جهانی»، مجله بررسی‌های بازرگانی، شماره 39 (بهمن و اسفند 1388): 2-16.
شیرخانی، محمدعلی، اباذر براری، و حسین پوزش شیرازی. «تئوری "نفرین منابع" یا نحوه مدیریت درآمدهای نفتی، مطالعه موردی: ایران و نروژ»، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 40، شماره 2 (تابستان 1389): 115-134.
فلاحی، فیروز، محسن پورعباداللهان کویچ، داود بهبودی، و فخری‌سادات محسنی زنوزی. «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف – سوئیچینگ»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران 2، شماره 7 (تابستان 1392): 103-127.
کازرونی، علیرضا، و نسرین رستمی. «اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی 7، شماره 25 (تابستان 1386): 177-169.
کاویانی، میثم، پرویز سعیدی، حسین دیده خانی، و سیدفخرالدین فخر حسینی. «تأثیر شوک‎‌های پایه پولی بر بازده قیمتی سهام شرکت‎‌های فعال بورسی (رویکرد DSGE)»، فصلنامه اقتصاد مالی 12، شماره 42 (بهار 1397): 121-148.‎
گرجی، ابراهیم. «مقایسه تأثیر سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و دولتی در رشد اقتصادی ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 54 (بهار و تابستان 1378).
هژبر کیانی، کامبیز، و سیدیحیی ابطحی. «آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوکهای پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدلهای چرخش رژیم مارکوف»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی- علوم اقتصادی 8، شماره 3 (پاییز 1387).
یاوری، کاظم، و حسین اصغرپور. «وقفه‌های تولید، سیاست‌های پولی و پویایی قیمت»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60 (بهار و تابستان 1381): 209-233.
 
ب- منابع لاتین:
António Afonso, and Ricardo Sousa. “The macroeconomic effects of fiscal policy”, Applied Economics 44, (February 2012): 4439-4454.
Balke, Nathan, Stephen P.A. Brown, and Mine K. Yücel. “Oil price shocks and the U.S. Economy: where does the asymmetry originate?”, Energy Journal 23, (January 2002): 27-52.
Ball, Laurence, and N. Gregory Mankiw. “Asymmetric price adjustment and economic fluctuations”, Economic Journal 104 (February 1994): 247-261.
Barsky, Robert, and Lutz Kilian. “Oil and The Macroeconomy Since The 1970s”, Jounal Of Economic Perspectives 18, (February 2004).
Berument, M. Hakan, and Hakan Taşçı. “Inflationary effect of crude oil prices in Turkey”, Physica A 316 (December 2002): 568-580.
Blacchard, Oliver J., and Jordi Gali. “The macroeconomics effects of oil shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s?”, NBER working paper series, P. w13368 (January 2007).
Celebi, Kaan, and Michaela Hönig. “The Impact of Macroeconomic Factors on the German Stock Market: Evidence for the Crisis, Pre-and Post-Crisis Periods”, International Journal of Financial Studies 7, (March 2019): 18.
Chen, Shiu-sheng. “Oil price pass-through into inflation”, Energy Economics 31, (August 2008): 126-133.
Cover, James Peery. “Asymmetries effects of positive and negative money. Supply shocks”, Quarterly Journal of Economics 107 (February 1992): 1261-1282.
Cunado, Juncal, and Fernando Perez De Gracia. “Oil Prices, Economic Activity and Inflation: Evidence for Some Asian Countries”, Working paper (February 2004).
Farzanegan, MohammadReza, and Gunther Markwardt. “The effects of oil price shocks on the Iranian economy”, Energy Economics 31, (January 2009): 134-151.
Fathin Faizah, Said, and Abdul Ghafar Ismail. “Monetary Policy, Capital Requirement and lending behavior of Islamic Banking in Malaysia”, Journal of Economic Cooperation 29, (July 2008): 1-22.
Gregorio, Jose De, Oscar Landerretche, and Christopher Neilson. “Another pass-through bites the dust? Oil prices and inflation”, working paper, Central Bank of Chile, (January 2007).
Groth, Charlotta, and Hashmat Khan. “Investment adjustment costs: An empirical assessment”, Journal of Money, Credit and Banking 42, (2010): 1469-1494.
Guangzhou Hu, Albert , and Gary H. Jefferson. “A great wall of patents: What is behind China's recent patent explosion?”, Journal of Development Economics 90 (September 2009): 57-68.‏
Hamilton, James D. “Regime switching models. In Macroeconometrics and time series analysis”, Palgrave Macmillan, (January 1989): 202-209.
Hooker, Mark A. “Are oil shocks inflationary? Asymmetric and nonlinear specifications versus changes in regime”, Journal of Money, Credit and Banking 34, (December 1999): 540-561.
Hsieh, Chang-Tai, and Peter Klenow. “Misallocation and manufacturing TFP in China and India”, The Quarterly journal of economics 124, (2009): 1403-1448.
Hylmun Izhar, and Mehmet Asutay. “the Controllability and Reliability of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia”, Review of Islamic Economics 11, no. 2 (2007): 17-29.
Jacquinot Pascal, Mika Kuismanen , Ricardo Mestre, And Martin Spitzer. “Assessment Of The Inflationary Impact Of oil Shocks In The Euro Area”, the Energy Journal (January 2009).
Jiménez-Rodríguez, Rebeca, and Marcelo Rodrigo Sánchez. “Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for some OECD Countries”, Applied Economics 37 (January 2005).
Koop, G. & Onorante, L. “Estimating Phillips Curves in turbulent times using the ECB’S survey of professionl forecasters”, European Central Bank, Working Paper Series, no. 1422 (February 2012).
Kuzin, Vladimir, and Silke Tober. “Asymmetric monetary policy effects in Germany”, German Institute for Economic Research (January 2004).
LeBlanc, Michael, and Menzie D. Chinn. “Do high oil prices presage inflation?”, Business Economics 39, (January 2004): 38-48.
Mork, Kunt Anton. “Oil and Macro Economy where prices go up and Down; An Extension of Hamilton results”, Journal of political Economy (February 1989): 740- 744.
Nikiforos Laopodis. “Dynamic Linkages among Budget Deficits, Interest Rates and the Stock Market”, Fiscal Studies 33, (December 2012): 547-570.
Olomola, P. A. & A. V. Adejumo. "Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria, International Research Journal of Finance and Economics 3, (2006): 28-34.
Tan, Siow-hooi, and Muzafar Shah Habibullah. “Business cycles and monetary policy asymmetry: An investigation using Markov-Switching models”, physica a 380 (July 2007): 297-306.
Zhi Da, Mitch Warachka, and Hayong Yun. “Fiscal policy, consumption risk, and stock returns: Evidence from US states”, Consumption Risk, and Stock Returns: Evidence from US States (June 2, 2016).
CAPTCHA Image