نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)

2 استادیار، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

3 کارشناسی ارشد، رشته اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

چکیده

در فاصله سال‌های 87 تا نیمه 96 صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام رشد قابل توجهی را از نظر سرمایه تحت مدیریت خود تجربه کردند، به طوری که در این بازه زمانی حجم سرمایه تحت مدیریت آنها به حدود 800 میلیارد تومان رسید. این در حالی است که در این بازه زمانی، بازده این صندوق‌ها هم در مقایسه با شاخص بورس و هم در مقایسه با صندوق‌های با درآمد ثابت پایین‌تر (به ترتیب، 58% و 57% کمتر) بوده است. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که با وجود عملکرد ضعیف آنها در بلندمدت، آیا سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی قادرند با پیش‌بینی صندوق‌های پربازده و زمان‌بندی مناسب ورود و خروج خود بازدهی بالاتری کسب کنند. به زبان فنی دانش مالی، آیا در صندوق‌های مشترک، پدیده «پول هوشمند» وجود دارد یا نه. برای بررسی توانایی سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها، پرتفوهای فرضی بر اساس ورودی سرمایه صندوق‌ها تشکیل داده و متوسط بازدهی ماهانه صندوق‌های با ورود سرمایه را با صندوق‌های با خروج سرمایه و متوسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مقایسه می‌کنیم. نتایج نشان می‌دهد صندوق‌های با ورود سرمایه از متوسط صندوق‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند‌ و فرضیه پول هوشمند را تأیید می‌کنند. مقایسه عملکرد تفکیک‌شده سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی نیز نشان می‌دهد افراد حقیقی و حقوقی به طور متوسط صندوق‌های با بازدهی بیشتر و کمتر را شناسایی می‌کنند؛ اما شواهدی مبنی بر عملکرد بهتر یکی نسبت به دیگری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance of Individual and Institutional Investors in the Prediction of Mutual Funds' Returns

نویسندگان [English]

  • GholamReza Keshavarz Haddad 1
  • Ali Ebrahimnejad 2
  • Morteza Garoosi 3

1 Associate Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

3 Graduate of Economics, Faculty of Management and Economics, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Between 1387 and 1396, mutual funds experienced a significant growth in terms of capital under their management, so that during this period, the volume of their available capital has reached about 800 billion tomans. Over the period, however, the return on these funds was less than both the stock market index and the fixed income funds. This research aims to address the question of whether, despite their poor long-term performance, individual and institutional investors are able to earn higher returns by predicting high-return funds and proper timing of their buys and sells. In technical terms, is money smart in the mutual funds market? To test the ability of investors in these funds, we construct hypothetical portfolios based on fund flows and compare the average monthly return on inflows with outflows and the average fund. The results show that funds with more inflows perform better than the average fund which is consistent with the smart money hypothesis. Comparing the performance of individual and institutional investors separately also shows that individuals and institutional investors, on average, identify funds with higher and lower returns, but there is no evidence that one performs better than the other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mutual Funds
  • Smart money
  • individual investors
  • institutional investors

الف- منابع فارسی:

ابراهیمی سروعلیا، محمدحسن، نوشین رستمی عصرآبادی، و المیرا فهام. «اثر پول هوشمند در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک»، فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی تحقیقات مالی 18، شمارۀ اول (بهار 1395): 1-22.
رحمانی، علی، میرحسین موسوی، و هانیه حکمت. «رابطه عملکرد گذشته و جریان وجوه صندوق‌های سرمایه‌گذاری در ایران»، فصل‌نامۀ علمی- پژوهشی حسابداری مالی 6، شمارۀ 22 (تابستان 1393): 1-25.
خدادادی، ولی، و فاطمه کوچک شوشتری. «بررسی تأثیر عملکرد گذشته صندوق‌های سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مورد مطالعه در بورس اوراق و بهادار تهران». فصل‌نامۀ بورس و اوراق بهادار 7، شمارۀ 27 (پاییز 1393): 79-101.
 

ب- منابع لاتین:

Berggrun, Luis, and Edmundo Lizarzaburu. “Fund flows and performance in Brazil”,  Journal of Business Research 68 (September 2015): 199–207.
Berk, Jonathan B., and Richard C. Green. “Mutual Fund Flows and Performance in Rational Markets”, Journal of Political Economy 112, The University of Chicago Press (December 2004): 1269–1295.  
Brown, Stephen J. et al. “Survivorship Bias in Performance Studies”, The Review of Financial Studies 5, (February 1992): 553–580.
Brown, Stephen J., and William N. Goetzmann. “Performance Persistence”, The Journal of Finance, (February 1995): 679-698.
Carhart, Mark M. “On Persistence in Mutual Fund Performance”, The Journal of Finance, (March 1997): 57-82.
Del Guercio, Diane, and Paula A. Tkac. “The Determinants of the Flow of Funds of Managed Portfolios: Mutual Funds vs. Pension Funds”, Journal of Financial and Quantitative Analysis, (February 2002): 523-557.
Elton, Edwin J., Martin J. Gruber, and Christopher R. Blake. “The Persistence of Risk-Adjusted Mutual Fund Performance”, The Journal of Business, (February 1996): 133-157.
Fama, Eugene F., and Kenneth R. French. “Common risk factors in the returns on stocks and bonds”, Journal of Financial Economics 33, (February 1993): 3–56.
Feng, Xunan, Mingshan Zhou, and Kam C. Chan. “Smart money or dumb money? A study on the selection ability of mutual fund investors in China”, The North American Journal of Economics and Finance 30 (November 2014): 154–170.
Goetzmann, William, and Roger G. Ibbotson. “Do Winners Repeat?”, The Journal of Portfolio Management 20 (December 1994): 9–18.
Grinblatt, Mark, and Sheridan Titman. “Performance Measurement without Benchmarks: An Examination of Mutual Fund Returns”, The Journal of Business 66, (Jan. 1993): 47–68.
Gruber, Martin J. “Another Puzzle: The Growth in Actively Managed Mutual Funds”, The Journal of Finance 51, (Jul. 1996): 783-810.
Hendricks, Darryll, Jayendu Patel, and Richard Zeckhauser. “Hot Hands in Mutual Funds: Short-Run Persistence of Relative Performance”, Journal of Finance, (February 1993): 93-130.
Hsin-Yi, Yu. “Where are the smart investors? New evidence of the smart money effect”, Journal of Empirical Finance 19, (February 2012): 51–64.
Ippolito, Richard A. “Consumer Reaction to Measures of Poor Quality: Evidence from the Mutual Fund Industry”, The Journal of Law and Economics, (February 1992): 45-70.
Jegadeesh, Narasimhan, and Sheridan Titman. “Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”, The Journal of Finance 48, (February 1993): 65–91.
Keswani, Aneel, and David Stolin. “Which Money Is Smart? Mutual Fund Buys and Sells of Individual and Institutional Investors”, The Journal of Finance, (February 2008): 85-118.
Lynch, Anthony W., and David K. Musto. “How Investors Interpret Past Fund Returns”, The Journal of Finance 58, (October 2003): 2033–2058.
Malkiel, Burton G. “Returns from Investing in Equity Mutual Funds 1971 to 1991”, The Journal of Finance, (February 1995): 549-572.
Mark Grinblatt, Sheridan Titman. “The Persistence of Mutual Fund Performance”, The Journal of Finance, (December 1992): 1977-1984.
Odean, Terrance. “Are Investors Reluctant to Realize Their Losses?”, The Journal of Finance, (February 1998): 1775-1798.
Salganik-Shoshan, Galla. “The ’Smart Money’ Effect: Retail versus Institutional Mutual Funds”, Journal of Behavioral Finance & Economics (March 2012).
Sapp, Travis, and Ashish Tiwari. “Does Stock Return Momentum Explain the “Smart Money” Effect?”, The Journal of Finance 59, (February 2003): 2605–2622.
Sirri, Erik R., and Peter Tufano, “Costly search and mutual fund flows”, Journal of Finance, (February 1998): 1589-1622.
Wermers, Russ. “Is Money Really Smart? New Evidence on the Relation Between Mutual Fund Flows, Manager Behavior, and Performance Persistence”, Working paper, University of Maryland - Robert H. Smith School of Business (December 2003).
Zheng, Lu. “Is Money Smart? A Study of Mutual Fund Investors– Fund Selection Ability”, The Journal of Finance 54, (February 1999): 901–933.
CAPTCHA Image