نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استادیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 استاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

با توجه به افزایش شتابان نرخ ارز و منحرف‌شدن از مسیر تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها، همچنین اثرات نامطلوب آن بر اقتصاد ایران، بررسی اثر این انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید از اهمیت فراوانی برخوردار شده است. در این پژوهش سعی شده است پس از برآورد انحراف نرخ ارز محقق‌شده از نرخ ارز تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها، با استفاده از تعاریف متناسب، به بررسی ارتباط آن با تولید در کشور پرداخته شود. برای این منظور با استفاده از داده‌های سری زمانی مربوط به سال‌های1357-1397، از روش خود رگرسیون با وقفه‌های گسترده جهت برآورد اثر انحراف بر متغیر کلان اقتصادی تولید بهره گرفته شده است. نتایج تخمین نشان می‌دهد هرچه انحراف نرخ ارز محقق‌شده از نرخ ارز تضمین‌کننده ثبات قیمت‌ها بیشتر باشد، باعث کاهش متغیر تولید می‌شود و تأثیر متغیرهای نهاده سرمایه‌ای، نهاده‌های مواد اولیه و واسطه‌ای و نیروی کار بر تولید مثبت ارزیابی می‌گردد. در همین راستا افزایش یک‌درصدی انحراف نرخ ارز در کوتاه‌مدت سبب کاهش هفت‌دهم درصدی و در بلندمدت باعث نزول دوصدم درصدی تولید می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of actual exchange rate deviation from ensuring price stability exchange rate on production

نویسندگان [English]

  • meysam safari takhtshirini 1
  • hossein samsami 2
  • parviz davoodi 3

1 Graduate student, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Professor, Faculty of Economics and Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Given the rapid exchange rate rise and deviation from the way of ensuring price stability, as well as its adverse effects on the Iranian economy, the study of the effect of this deviation on the macroeconomic variable of production is more important.
In this study, after estimating the deviation of the exchange rate from the exchange rate ensuring price stability, it is attempted to investigate its relation with production in the country using appropriate definitions. The estimation results show that the higher the deviation from the exchange rate than the exchange rate guarantee the stability of prices, the lower the produced variable and the positive impact of capital input variables, intermediate inputs and labor force on positive output. In this regard, one percent increase in short-term exchange rate deviation reduces by 7 tenths of a percent, and in the long run it results in a two hundred percent decline in output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • exchange rate
  • product
  • ensuring price stability exchange rate
  • ARDL
  • deviation exchange rate
الف- منابع فارسی:
برانسون، ویلیام اچ. تئوری و سیاست‌های اقتصاد کلان. ترجمه عباس شاکری. تهران: نشر نی، 1389.
برقندان، ابوالقاسم، و بهاء‌الدین نجفی. «اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص حمایت از تولیدکنندۀ بخش کشاورزی در ایران»، مجلۀ پژوهش‌های نوین اقتصاد کشاورزی. جلد 2، شماره 1 (1389): 1-30.
حسینی، صفدر، امید گیلان‌پور، و سمانه ایروانی. «اثر انحراف نرخ ارز بر شاخص‌های حمایت از تولیدکنندگان گندم»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع کشاورزی)24، شماره3 (پاییز1389):  393-403.
خامسیان، فرزان، تیمور محمدی، و احمد مجتهد. «اثرات بلندمدت تغییرات نرخ ارز بر تولید و تأثیر غیرمستقیم آن بر تولید حق بیمه در ایران»، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)27، شماره 2 (تابستان 1391): 1-29.
راسخی، سعید، میلاد شهرزای، و محمدرضا عبدالهی. «اثر نامتقارن نرخ ارز و نوسان آن بر صادرات غیرنفتی ایران»، نشریه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 2 ، شماره 7 (تابستان 1391): 149-167.
سالواتوره، دومنیک. تجارت بین‌الملل. ترجمه حمیدرضا ارباب. چاپ دهم، تهران: نشر نی، 1393.
صمصامی، حسین. «بررسی و تدوین الگوی تعیین نرخ ارز مناسب» رساله دکترا، دانشگاه شهید بهشتی،  1378.
صمصامی، حسین، و سعید توتونچی ملکی. «بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم تغیرات نرخ ارز بر صادرات»، مجله اقتصاد و الگو سازی دانشگاه شهید بهشتی 1، شماره 1 (خرداد 1389): 1-24.
عزیزنژاد، صمد، و اکبر کمیجانی. «تغییرات نرخ ارز و اثر آن بر نوسانات متغیر­های منتخب اقتصاد کلان در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، دوره 7، شماره 27 (بهار 1396): 10-43.
کازرونی، علیرضا، حسین اصغرپور، و زانا مظفری. «تأثیر انحراف و بی‌ثباتی نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران»، مجله علمی- پژوهشی تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 8، شماره 2 (تابستان 1395): 173-198.
کروگمن، پل، موریس آبستفلد، و مارک میلتز. اقتصاد بین‌الملل (تئوری و سیاست). ترجمه حسین صمصامی. تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1397.
لطفعلی‌پور، محمدرضا، و بهاره بازرگان. «بررسی آثار تغییرات نرخ ارز حقیقی مؤثر، صادرات و واردات بر تراز تجاری ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 16، شماره اول (بهار 1395): 28-41.
محسنی زنوزی، سیدجمال‌الدین، سلیمان فیضی، و اکرم موسوی. «اثر نرخ ارز و نااطمینانی نرخ ارز بر مصرف داخلی ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد 4، شماره 3 (پاییز 1396): 12-37.
ب- منابع لاتین:
Alessandria, George, and Horag Choi. “The Dynamics of the Trade Balance and the Real Exchange Rate: The J curve and Trade Cost”, Journal of economic 54, no. 6 (June 2015): 187-194.
Banerjee, Anindya, Juan J. Dolado, John W. Galbraith, and David Hendry, “Co-integration, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data”, Advanced Texts in Econometrics, Oxford University Press (January 1993).
BATIZ, F,L,R and Batiz, L.R. International finance and Open Economy Macroeconomics 7, no. 5, New York: macmillan publishing company, 1985.
Breusch and A. R. Pagan. “A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation” Econometrica 47, no. 5 (Sep. 1979): 1287-1294.
Cassel, Gustav. “Abnormal Deviations in International Exchanges”, The Economic Journal 28, no. 112 (January 1918): 413-415
Cottani Joaquin A., Domingo F. Cavallo and M. Shahbaz Khan. "Real Exchange Rate Behavior and Economic performance in LDCs", Economic Development and Cultural Change 39 (February 1990): 297-314.
Davidson, James, Robert F. Engle, and Clive W. J. Granger. “Long-Run Economic Relationships: Readings in Cointegration”, in OUP Catalogue, from Oxford University Press (February 1991).
Edwards, Sebastian. “Exchange rate misalignment in developing countries”, in World Bank Occasional Paper 2, Vol. 11, Baltimore. MD: The Johns Hopkins University Press (February 1988): 471-489.
Haberler, Gottfried. “A survey of international Trade Theory”, Special Papers in International Economics, Princeton: International FINANCE section, Department of Economics, Princeton University (March 1987): 13-50.
Isard, peter. Exchange rate economics. Vol. 29, cambridge university press, 1995.
Keynes, J. M. A tract on Monetary Reform. Vol. 9, London: Macmillan, 1923.
Lerner, Abba Ptachya. The Economics of Control: Principles of Welfare Economics. London: Macmillan, 1944.
lnder, Brett. “A new test for autocorrelation in the disturbances of the dynamic linear regression model”, International Economic Review 31 (February 1990): 341–354.
Marshall, Alfred. Money, Credit and Commerce. London: Macmillan, 1923.
Maurizio Michael Habib, Elitza Mileva, and Livio Stracca. “The real exchange rate and economic growth: Revisiting the case using external instruments”, ECB working paper 1921 (March 2016).
Officer, Lawrence H. “Purchasing Power Parity and Exchange rates: Theiry Evidence and Relevance”, in Greenxich 54, conn: JAI Press, no. 7 (January 1982): 1-39.
Ramsey, J. B. Regression Specification Error (RESET) test. Vol. 4, no. 5 (1969): 67 –85.
Rodrik, Dani. “The Real Exchange Rate and Economic Growth”, in Brooking Papers, Sir Arthur Lewis Institute of Social and Economic Studies (September 2008): 365-412.
Rogoff, Kenneth. “On the effects of sterilized intervention: An analysis of weekly data”, journal of monetary Economics14 (September 1996): 50-133.
Serenis, Dimitrios, and Nicholas Tsounis. “Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia”, Economic and Finance, no. 5 (December 2013): 677 – 685.
Servén, Luis. “Real Exchange Rate uncertainty and Private Investment in LDCs”, Review of Economics and Statistics 85 (February 2003).
Soric, peter. “The Impact of Kuna Exchange Rate Volatility on Croatian Exports”, Financial Theory and Practice 31, (February 2007): 353-369.
Toulaboe, Dosse. “Real exchange rate misalignment and economic growth in developing countries”, Southwestern Economic Review, Hays State University (January 2011): 57-72
ج- وب‌سایت‌ها:
https: //cbi.ir/.(بانک مرکزی، سری زمانی: 1398)
CAPTCHA Image