نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران

3 استاد گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، ایران

10.22096/esp.2020.125727.1340

چکیده

آسیب‌‌پذیری اقتصادی کشورها در اثر وقوع بحران‌‌های اقتصادی و مالی آن‌‌ها را ملزم می‌‌‌‌کند تا با اتخاذ تدابیر اقتصادی و رفاهی در جهت رویارویی و مدیریت بحران‌های جدید گام بردارند و با در نظر‌‌گرفتن شرایط کنونی، برنامه‌ریزی و سیاست‌‌گذاری صحیح انجام دهند. در نتیجه آمادگی برای مواجهه با این تغییرات و مخاطرات و بهره‌‌برداری از فرصت‌‌های آن و سرمایه‌‌گذاری در جهت ارتقای تاب‌‌آوری‌‌اقتصادی به منظور مقابله با مخاطرات پیش‌‌روی یک اقتصاد، از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. جذب سرریز فن آوری و جهانی شدن عواملی هستند که می‌توانند با تاثیر بر توان مقابله با شوک‌های خارجی، بر آثار منفی شوک‌های بیرونی و در نتیجه بر تاب‌آوری اقتصادی تاثیرگذار باشند. بنابراین پژوهش حاضر در صدد بررسی تاثیر جذب سرریز فن آوری و جهانی شدن بر تاب‌آوری اقتصادی طی دوره زمانی 2016-2007 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته(GMM) است. نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار جذب سرریز فن‌آوری از دو کانال واردات و سرمایه گذاری مستقیم-خارجی و جهانی‌شدن بر تاب‌آوری اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of the Technology Foreign Spillover and Globalization on Economic Resilience

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Safiyeh Pourmottaghi Almany, 2
  • , Nader Mehregan 3

1 Alzahra University

2 Ph.D Student in Economics, Department of Economics, Faculty of Humanities, Miyaneh branch, Islamic Azad University, Miyaneh, Iran

3 Professor of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

The economic vulnerability of countries in the face of economic and financial crises requires them to take the necessary steps to tackle and manage new crises by adopting economic and welfare measures and taking proper account of current conditions, planning and policy making. As a result, it is important to be prepared to face these changes and risks, and to take advantage of its opportunities and investment in promoting economic resilience to counter the risks facing an economy. Therefore, the present study seeks to investigate the effect of knowledge components on the economic resilience of selected countries with abundant natural resources over the period 2007-2016 using GMM method. The results show a positive and significant effect impact of institutional quality, ICT, domestic R&D capital stock, foreign R&D capital stock, and absorption of technical knowledge spillovers from two channels of import of intermediate and capital goods and foreign direct investment on economic resilience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Resilience
  • Domestic and Foreign R&D Stock
  • Technology Foreign Spillover
  • Generalized Moment of Method
CAPTCHA Image