نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه اقتصاد،دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 گروه مدیریت ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

10.22096/esp.2022.137612.1422

چکیده

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می‌باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می‌تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه‌ تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده‌های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convergence test of total stock index with spot and futures oil prices in selected OPEC member countries

نویسندگان [English]

  • hatef hazeri 1
  • abdolrahim hashemi dizaj 2
  • Pouran panahzadeh 3

1 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

2 Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

3 Department of Management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

The oil industry has always played an important role in the economies of OPEC member countries, and current and future oil price fluctuations are among the factors increasing or decreasing the stock market index in OPEC member countries. The process of convergence and divergence of the total stock index can cause changes in oil sales. Countries. Therefore, the purpose of this study is to test two research hypotheses that there is a convergence of current and future oil prices with the total stock index of member countries using the model of spatial econometrics. For this purpose, the convergence of Sigma and Beta in the combined data of 12 OPEC countries during the period 1995-1998 was investigated using the Anslin model for the spatial econometric test. The findings showed that there was a convergence between the future oil prices with maturities of 1, 3 and 6 months with the total stock index of OPEC member countries and a slow convergence between the instantaneous price and the total stock index of OPEC member countries compared to the future oil price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : spot Price
  • Future Price
  • Stock Index
  • Convergence
CAPTCHA Image