نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی،اردبیل، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می‌باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل سهام، می‌تواند باعث تغییرات در میزان فروش نفت این کشورها شود. بر این اساس هدف این تحقیق آزمون دو فرضیه‌ تحقیق مبنی بر وجود همگرایی قیمت آنی و آتی نفت با شاخص کل سهام کشورهای عضو با استفاده از الگوی اقتصادسنجی فضایی می‌باشد. بدین منظور به بررسی همگرایی سیگما و بتا در داده‌های ترکیبی 12 کشور اوپک طی دوره 2018-1995 با استفاده از مدل آنسلین برای آزمون اقتصادسنجی فضایی پرداخته شد. یافته‌های تحقیق حاکی از وجود همگرایی در رابطه میان قیمت آتی نفت با سررسیدهای 1، 3 و 6 ماهه با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک و سرعت کم همگرایی بین قیمت آنی با شاخص کل سهام کشورهای عضو اوپک در مقایسه با قیمت آتی نفت بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Convergence test of total stock index with spot and futures oil prices in selected OPEC member countries

نویسندگان [English]

  • hatef hazeri 1
  • abdolrahim hashemi dizaj 2
  • Pouran panahzadeh 3

1 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

3 Master student of financial management, Faculty of Social Sciences, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran.

چکیده [English]

The oil industry has always played an important role in the economies of OPEC member countries, and current and future oil price fluctuations are among the factors increasing or decreasing the stock market index in OPEC member countries. The process of convergence and divergence of the total stock index can cause changes in oil sales. Countries. Therefore, the purpose of this study is to test two research hypotheses that there is a convergence of current and future oil prices with the total stock index of member countries using the model of spatial econometrics. For this purpose, the convergence of Sigma and Beta in the combined data of 12 OPEC countries during the period 1995-1998 was investigated using the Anslin model for the spatial econometric test. The findings showed that there was a convergence between the future oil prices with maturities of 1, 3 and 6 months with the total stock index of OPEC member countries and a slow convergence between the instantaneous price and the total stock index of OPEC member countries compared to the future oil price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • spot Price
  • Future Price
  • Stock Index
  • Convergence
الف- فارسی:
امیدی، محمد، عباس علوی راد، و حسین دانشمند شیرازی. «تأثیر قیمت جهانی نفت بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران»، در: مجموعه‌مقالات همایش ملی فرهنگ‌سازی اصلاح رفتارهای اقتصادی درایران امروز، 216-230. ابرکوه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه، 1391.
پایتختی اسکویی، سیدعلی، و احسان شافعی. «بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر تغییرات شاخص قیمت سهام (بازده سهام) در ایران: رویکرد مدل خود توضیح برداری ساختاری»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 11، شماره 47 (1394): ۲۰۵-۲۴۰.
درخشان، مسعود. مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهای نفت. چاپ سوم، تهران: مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی، 1390.
زین‌الدینی، شبنم، محمدشریف کریمی، و آزاد خانزادی. «بررسی اثر تکانه‌های قیمت نفت برعملکرد بازار سهام ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی 14، شماره 50 (بهار1399): 145-170.
شاکری، عباس. نظریه‌ها و سیاست‌های اقتصاد کلان. جلد دوم، چاپ سوم، تهران: نشر رافع، 1395.
شهبازی، کیومرث، ابراهیم رضایی، و یاور صالحی. «تأثیر شوک‌های قیمت نفت بر بازدهی سهام در بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت SVAR»، فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار 6، شماره 2 (تابستان 1392): 125-136.
شهبازی، کیومرث، و داود حمیدی رزی. «همگرایی شدت انرژی بین کشورهای عضو اوپک (یک رویکرد دوجانبه)»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 22، شماره 71 (پاییز 1393):  ۱۷۳-۱۹۸.
صادقی شاهدانی، مهدی، و حسین محسنی. «بایسته‌های نظام مالی اسلامی در الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت»، فصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی 5، شماره 2 (بهار و تابستان 1392): 7-38.
صالحی، الله‌کرم، و مریم حموله علیپور. «تأثیر شوک‌های قیمت نفت خام بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت 1، شماره 3 (پاییز 1397): 69-85.
عچرش کریمی، منا، محمدامین کوهبر، جعفر قاسمی ورنامخواستی، و سیدناصر سعیدی. «بررسی رهبری و کشف قیمت بین بازارهای اسپات اوپک و آتی‌های نفت وست تگزاس اینترمدیت»، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی 12، شماره 50 (زمستان 1395): 129-155.
میرزایی، حسین، مهدی دیانی، فاطمه اسدی زیدآبادی، و لیلا گرجی. «اثر تغییرات قیمت نفت بر بازده بورس اوراق بهادار تهران به‌وسیله آزمون هم انباشتگی غیرخطی»، فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی 7، شماره 24 (پاییز 1396): 159-177.
واقفی، سکینه، رحیم افتخار، و موسی مجیدی. «بررسی ارتباط بین قیمت نفت و شاخص بورس اوراق بهادار تهران سال 1392- 1382»، در: مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری‌های باز، 162-178. تهران: همایشگران مهر اشراق، 1394.
 
ب- لاتین:
Arouri, Mohamed El Hedi, and Christophe Rault. "An Econometric Analysis of the Impact of Oil Prices on Stock Markets in Gulf Cooperation Countries", Emerging Markets and the Global Economy: Acadmic press, chapter 8 (December 2014): 161-178.
Ates, Aysegul, and George Wang. "Price Dynamics in energy Spot and Futures markets: The Role of Inventory and Weather", Financial Management Association Annual 2 (Jul. 2007): 239-245
Bagirov, Miramir, and Cesario Mateus. "Oil prices, stock markets and firm performance: Evidence from Europe", International Review of Economics and Finance  61 (January 2019): 270-288.
 Bekiros, Stelios, and Cees Diks. "The relationship between crude oil spot and futures prices: cointegration, linear and non-linear causality", Energy Econ 30 (February 2008): 2673–2685.
Caporalea, Guglielmo, Davide Ciferrib, and Alessandro Girardic. "Time-varying spot and futures oil price dynamics", Discussion Papers of DIW Berlin 988, German Institute for Economic Research, 2010.
Chang, Chia-lin, Michael McAleer, and Roengchai Tansuchat. "Conditional correlations and volatility spillovers between crude oil and stock index returns", North American Journal of Economics and Finance, 25 (August 2013): 116–138.
Chen, Pei-Fen, Chien-Chiang Lee, and Jhih-Hong Zeng. "The relationship between spot and futures oil prices: Do structural breaks matter?", Energy Economics 43 (May 2014): 206–217.
Chen, Yufeng, and Jian Yu. "Efficient market hypothesis in the international oil price fluctuation: Based on the MF-DFA model", International Journal of Global Energy Issues 35, no. 2/3/4 (January 2011): 275 – 286.
Chiang. Hsuan, and Keener Hughen. "Do Oil Futures Prices Predict Stock Returns?", Journal of Banking and Finance 10 (March 2017): 129-141.
Choudhury, Kapil, and Sushil Bajaj. "Intraday Lead/Lag Relationships between the Futures and Spot Market", Eurasian Journal of Business and Economics 5, (January 2012): 165-186.
Crowder, Wiliam, and Anas Hamed. "A cointegration test for oil futures market efficiency", The Journal of FUTURE MARKETS 13, no. 8 (December 1993): 837-847.
Demirer, Rıza, and Ali Kutan. "The behavior of crude oil spot and futures prices around OPEC and SPR announcements: An event study perspective", Energy Economics 32 (November 2010): 1467–1476.
Driesprong, Gerben, Ben Jacobsen, and Benjamin Maat. "Striking oil: Another puzzle?", Journal of Financial Economics 89 (July 2008): 307-327.
Egger, Peter, and Michael Pfaffermayr. "Spatial Convergence", Papers in Regional Science 85, no. 2 (February 2006): 199–215.
Fattouh, Bassam. "Oil Market Dynamics through the Lens of the 2002-2009 Price Cycle", Oxford Institute for Energy Studies 39 (January 2010): 99-105.
Filis, George. "Macro economy, stock market and oil prices: do meaningful relationships existamong their cyclical fluctuations?", Energy Economics 32 (July 2010): 877-886.
Foroni, Claudia, Pierre Gu´erin, and Massimiliano  Marcellino. "Explaining the time-varying effects of oil market shocks on US stock returns", Economics Letters 155 (March 2017): 84 – 88.
Fratzscher, Marcel, Daniel Schneider, and Ine Van Robays. "Oil prices, exchange rates and asset prices", Working Paper Series, no. 1689 (January 2014): 1-45.
Freeman, Donald, and Yerger David. "Interpreting Cross-Section and Time-Series Tests of Convergence: The Case of Labor Productivity in Manufacturing", Journal of Economics and Business 53 (November 2001): 593-607.
Fritsche, Ulrich, and Vladimir Kuzin. "Analysing convergence in Europe using the non-linear single factor model", Empirical Economics 41, no. 2 (2011): 343-369.
Kaufmann, Robert. "The Role of Market Fundamentals and Speculation in Recent Price Changes for Crude Oil", Energy Policy 39 (January 2011): 105-115.
Kun, Sek Siok. "Impact of oil price changes on domestic price inflation at disaggregated levels: Evidence from linear and nonlinear ARDL modeling", Energy 130 (April 2017): 204-217.
Lee, Chien-Chiang, and Jhih-Hong Zeng, "Revisiting the relationship between spot and futures oil prices: evidence from quantile cointegration regression", Energy Econ 33 (September 2011): 924–935.
Miljkovic, Dragan, and Cole Goetz. "The effects of futures markets on oil spot price volatility in regional US markets", Applied Energy 273 (September 2020): 215-238.
Nandha, Mohan, and Robert Faff. "Does oil move equity prices? A global view", Energy Economics 30 (May 2008): 986–997.
Phillips, Peter, and Donggyu Sul. "Transition modeling and econometric convergence tests", Econometrica 75, no. 6 (February 2007): 1771-1855.
Radchenko, Stanislav, and Dmitry Shapiro. "Anticipated and Unanticipated Effects of Crude Oil Prices and Gasoline Inventory Changes on Gasoline Prices", Energy Economics  33 (September 2011): 758-769.
Ready, Robert. "Oil prices and the stock market", Review of Finance 22, no. 1 (2018): 155–176.
Salehi, Mahd, Mahmoud Lari Dashtbayaz, Mostafa Bahrami, and Hossein Mosallapour. "Relationship between oil price fluctuations and stock price index in Iran", Investment Management and Financial Innovations 12 (January 2015): 23-33.
Soyemi, Kenny, Richard Akingunola, and Joseph Ogebe, "Effects of oil price shock on stock returns of energy firms in Nigeria", Kasetsart Journal of Social Sciences 23 (December 2017): 236-239.
Uludag, Berna, and Omid Safarzadeh. "The interactions between OPEC oil price and sectoral stock returns: Evidence from China", Physica 508 (May 2018): 631–641.
Valadkhani, Abbas, Surachai Chancharat, and Charles Havie. "Analysing the impact of international stock markets and macroeconomic variables on the Thai stock market", The Business Review 12, no. 2 (January 2009): 50-56.
Wang, Yudong, Chongfeng Wu, and Yu Wei. "Can GARCH-Class Models Capture Long Memory in WTI Crude Oil Markets?", Economic Modeling 28, (May 2011): 921-927.
Yousefi, Shahriar, Ilona Weinreich, and Dominik Reinarz. "Wavelet-based prediction of oil prices", Chaos Solitons Fractals 25 (July 2005): 265–275.
Zavadska, Miroslava. "Understanding Crude Oil Spot and Futures Prices Dynamics during Major Crises", Doctoral thesis, Technological University Dublin, 2018.
CAPTCHA Image