نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته مقطع دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

2 دانشیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

هزینه مبادله یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به‌ویژه نهادگرایان جدیداست.
توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی‌گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می‌دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این‌که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه‌های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه‌ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست‌یافته‌ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می‌تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است.
واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of transaction costs from the point of view of new institutionalism and Imamieh jurisprudence

نویسندگان [English]

  • yousof mohammadi 1
  • Mohammadreza Yousefi sheikh robaat 2
  • Majid Rezaee 3

1 P.h.D of jurisprudence and Fandamentals of Islamic law, Mofid University, Qom, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

Comparison of transaction costs from the point of view of new institutionalism and Imamieh jurisprudence
Transaction cost is one of the most challenging issues highlighted in the work of modernists, especially new institutionalists.
The new institutionalists' attention to the issue of transaction costs is due to the importance of this issue in the economy. In such a way that exchange costs a large part of the economy of a society that if the transaction costs are high, many transactions are not executed or at least slows down the exchange rate, thereby creating a disruption to the economic development of the community. An attempt has been made to answer the question of whether the Imamiyyah jurisprudence deals with the cost of the transactions desired by the new institutionalists. In this regard, while explaining the elements and components of transaction cost from the point of view of the new institutionalists of this component of the Imamiyyah jurisprudence, we have come to the conclusion that exchanges and jurisdictions in the jurisdiction can be functionally aligned with the objectives of the disputants. It has been dealt with.
Keywords: Transaction Cost; Exchanges Jurisprudence; Transaction Orders;

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transaction Cost
  • Exchanges Jurisprudence
  • Transaction Orders
  • Safavid era

1. فارسی و عربی

الانصاری، الشیخ مرتضی. کتاب المکاسب. الجزء الثانی، بیروت: مؤسسه النعمان، 1410.
آقانظری، حسن. «تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، شماره 86 (1395): 157-143.
باستانی پاریزی، محمدابراهیم. سیاست و اقتصاد عصر صفوی. چاپ اول، [بی‌جا]: انتشارات صفی علیشاه، 1378.
تاورنیه، ژان باپتیست. سفرنامه. ترجمه ابوتراب نوری. تهران: تاپید، 1336.
ترکمان، اسکندر بیگ. تاریخ عالم‌آرای عباسی. تهران: امیرکبیر. [بی‌تا].
الجبعی العاملی، زین‌الدین.  الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه. الطبعه الثانیه، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1403.
الحسینی العاملی، السید محمدجواد.  مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه. چاپ اول، [بی‌جا]: مؤسسه النشر الاسلامی، 1425.
الخوانساری، السید احمد. جامع المدارک فی شرح مختصر النافع. الجزء الثالث، [بی‌جا]: مکتبه الصدوق، 1405.
دمستز، هرولد. «به سوی یک تئوری در حقوق مالکیت»، ترجمه محسن رنانی، فصلنامه تأمین اجتماعی 3، شماره 10(1380): 715-730.
ذوالمجدین، زین‌العابدین. شرح تبصره علامه حلی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1336.
راغفر، حسین. «فردگرایی و کل‌گرایی در اقتصادهای نهادگرایی قدیم وجدید»، فصلنامه جامعه و اقتصاد6، شماره نوزدهم و بیستم ( بهار و تابستان1388): 153-190.
رنانی، محسن. بازار یا نابازار. تهران: برنامه‌وبودجه، 1376.
رودی، مته. زوال صفویه و سقوط اصفهان. ترجمه مانی صالحی علامه،  [بی‌جا]: نشر نامک، 1394.
سایکس، پرسی مولزورث. تاریخ ایران. ترجمه محمدتقی فخرداعی گیلانی، تهران: علمی، 1362.
شاردن، ژان. سفرنامه شاردن. ترجمه اقبال یغمایی، تهران: انتشارات طوس، 1375.
شاردن، ژان. سیاحت‌نامه شاردن. ترجمه محمد عباسی، تهران: انتشارات امیرکبیر، 1345.
شاردن، ژان. سیاحت‌نامه. ترجمه محمد عباسی، تهران: [بی‌نا]، 1336.
شاه حسین بن غیاث‌الدین، محمد.  احیاء الملوک. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344.
فسایی، حسن بن حسن. فارس‌نامه ناصری. تصحیح: منصور رستگار فسایی، چاپ دوم، تهران: امیرکبیر، 1378.
فلسفی، نصرالله. زندگانی شاه‌عباس اول. تهران: کیهان، 1334.
فلور، ویلم. تاریخچه مالی- مالیاتی ایران از صفویه تا پایان قاجار. ترجمه مرتضی کاظمی یزدی، تهران: نشر تاریخ ایران، 1394.
فوران، جان. مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی. ترجمه احمد تدین،  چاپ نهم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1388.
کاتوزیان، محمدعلی همایون. ایران، جامعه کوتاه‌مدت و سه مقاله دیگر. ترجمه عبدالله کوثری، چاپ ششم، تهران: نشر نی، 1393.
لاک هارت، لارنس. انقراض سلسله صفویه. ترجمه اسماعیل دولت‌شاهی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1344.
لمتون، ان کاترین اسواین فورد. مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری،چاپ سوم، تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی، 1362.
متوسلی، محمود وجمال فتح اللهی. «مقدمه‌ای بر نظریات ویلیامسون و کاربرد آن در تحلیل مسائل توسعه ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی 10، شماره سوم (1389): 25-52.
متوسلی، محمود، محمود مشهدی احمد ، مصطفی سمیعی نسب، و علی نیکونسبتی. تجدید حیات اقتصاد نهادی (نگاهی به اندیشه‌های اقتصاددانان نهادی جدید). تهران: دانشگاه امام صادق، 1390.
متوسلی، محمود، محمود مشهدی احمد، علی نیکونسبتی، ومصطفی سمیعی نسب. اقتصاد نهادی (پیشگامان نهادگرایی که علم اقتصاد را متحول کردند). چاپ اول،‌ تهران: دانشگاه امام صادق، 1389.
المحقق الحلی. شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام. الطبعه الثانیه، تحقیق: عبدالحسین محمدعلی، بیروت: دارالاضواء، 1389.
المحقق الکرکی، علی بن الحسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث، 1411-1408.
مکی العاملی، محمد بن جمال‌الدین. الروضه البهیه فی شرح لمعه الدمشقیه. بیروت: دار احیا التراث العربی، 1403.
منتظری، حسینعلی. دراسات فی ولایت الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه. قم: دارالفکر، 1411.
میرخواند، محمدبن خاوندشاه. روضه الصفا. تصحیح: عباس زریاب خویی، تهران: علمی، 1373.
مینورسکی، ولادیمیرفئودروویچ. سازمان اداری صفویه یا تحقیقات و حواشی و تعلیقات بر تذکره الملوک. ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: کتاب‌فروشی زوار، 1334.
نورث، داگلاث  سیسیل. «دولت و هزینه مبادله در تاریخ»، ترجمه علی طوسی اردکانی، مجله برنامه و توسعه 2، شماره 8 (تابستان 1373): 117-136.
نورث، داگلاث  سیسیل. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی. ترجمه محمدرضا معینی، چاپ اول، تهران: انتشارات سازمان برنامه‌وبودجه، 1377.
نورث، داگلاث سیسیل. ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، چاپ اول، تهران: نشر نی، 1379.
نورث، داگلاث سیسیل. فهم فرایند تحول اقتصادی. ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده، چاپ اول، [بی‌جا]: انتشارات نهادگرا، 1396.
CAPTCHA Image