نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده علوم ااقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه گلستان، گروه مدیریت و اقتصاد، گرگان، ایران.

چکیده

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی‏ترین بخش‏های اقتصاد به شمار می‏آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش‏ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه‏ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث‏انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه‏ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه‏ی زمانی 1398-1370 می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه‏ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه‏ی بلندمدت برآورد شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی‏رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می‏توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Central Bank Independence on Stock Market Volatility in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zeinab Yazdani Charati 1
  • Mahdi shahrazi 2

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, the capital market is one of the key economic sectors closely linked to other sectors, especially the monetary and banking. On the other hand, maintaining the stability of the capital market is a major concern for any economy. The financial crisis of 2008 has challenged the role of central bank on financial stability. In this regard, present research examine the effect of central bank independence on stock market volatility as a measure of financial instability in Tehran Stock Exchange from 1991 to 2019.
In this regard, the stock market volatility series are generated utilizing the GARCH model and then the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is estimated. Next, ARDL bounds testing for co-integration is employed and finally long-run relationship is estimated. The research findings show that the Central Bank Independence has a positive and significant effect on the volatility in Tehran Stock Exchange.
However, move towards the reduction of the central bank independence does not seem reasonable due to its inflationary consequences.
In this context, by maintaining the central bank independence from one hand, and trying to increase the central bank transparency on the other hand, the two goals of price stability and financial stability can be achieved simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • central bank independence
  • stock market
  • volatility
  • Autoregressive Distributed Lag model
  • Iran

1. فارسی

جعفری صمیمی، احمد، و نوشین احمدی. «استقلال بانک مرکزی و عملکرد اقتصاد کلان در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران): یک تحلیل تجربی»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، شماره 4 (1381): 113-134.
درخشانی درآبی، کاوه، و احمد جعفری صمیمی. «استقلال بانک مرکزی در ایران: تحلیل نظری و تجربی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی- بانکی، شماره 24 (1395): 167-190.
زرین‌اقبال، حسن، جعفری صمیمی، احمد، و امیر منصور طهرانچیان. «تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات تولید و تورم در ایران»، فصلنامه پژوهش‏های رشد و توسعه اقتصادی 8، شماره 30 (1397): 33-54.

2. لاتین

Afshari, Zahra, & Fatemeh Daraei. “The Impact of Central Bank Independence on Stock Market Volatility”, Journal of Money & Economy 13, no. 4 (2019): 423 -441.
Berger, Wolfram, & Friedrich KiBmer. “Central Bank Independence and Financial Stability: A Tale of Perfect Harmony?”, European Journal of Political Economy 31, no. 9 (2013): 109 -118.
Bomfim, Antulio. “Pre-announcement effects, news effects, and volatility: monetary policy and the stock market”, Journal of Banking and Finance 27, no. 1 (2003): 133–151.
Bordo, Michael. “A brief history of central banks. Federal Reserve Bank of Cleveland”, Economic Commentary, (Dec 2007).
Borio, Claudio, & Philip Lowe. “Asset Prices, Financial and Monetary Stability: Exploring the Nexus”, BIS Working Paper, (2002): no. 114, Bank for International Settlements, Basle.
Debelle, Guy, & Stanley Fischer. “How Independent Should a Central Bank Be?” Conference Series; Federal Reserve Bank of Boston 38, (1994): 195–221.
Dincer, Nergiz, & Barry Eichengreen. “Central bank transparency and independence: updates and new measures”, Int. J. Cent. Bank 10, no. 1 (2014): 189 -253.
Dumiter, Florin Cornel. “Measuring Central Bank Independence and Inflation Targeting in Developed and Developing Countries”, Timisoara Journal of Economics 2, no. 6 (2009): 83 -100.
Förch, Thomas, & Uwe Sunde. “Central Bank Independence and Stock Market Returns in Emerging Economies”, Economics Letters 115, no. 1 (2012): 77-80.
Geraats Petra. “Central Bank Transparency" Economic Journal 112, no. 483 (2002): 532-565.
Hutchinson, Michael, & Kathleen McDill. “Are all banking crises alike? The Japanese experience in international comparison”, Journal of the Japanese and International Economies 13, no. 3 (1999): 155–180.
Klomp, Jeroen, & Jakob De Haan. “Central Bank Independence and Financial Instability”, Journal of Financial Stability 5, no. 4 (2009): 321-338.
Konrad, Ernst. “The Impact of monetary policy surprises on asset return volatility: the Case of Germany”, Financial Markets and Portfolio Management 23, no. 2 (2009): 111–135.
Neuenkirch, Matthias. “Managing financial market expectations: the role of central bank transparency and central bank communication”, European Journal of Political Economy 28, no. 1 (2012): 1-13.
Papadamou, Stephanos, Moïse Sidiropoulos, & Eleftherios Spyromitros. “Does Central Bank Independence Affect Stock Market Volatility?”, Research in International Business and Finance 42, no. 1 (2017): 855-864.
Papadamou, Stephanos, Moïse Sidiropoulos, & Eleftherios Spyromitros. “Does central bank transparency affect stock market volatility?”, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 31, no. 1 (2014): 362-377.
CAPTCHA Image