نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد ، دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت و اقتصاد

10.22096/esp.2022.132466.1393

چکیده

امروزه بازار سرمایه یکی از کلیدی‏ترین بخش‏های اقتصاد به شمار می‏آید که ارتباط نزدیکی با سایر بخش‏ها به ویژه بخش پولی و بانکی دارد. از سوی دیگر، حفظ ثبات بازار سرمایه یک دغدغه‏ی اصلی برای هر اقتصادی است. با وقوع بحران مالی در سال 2008 میلادی، نقش بانک مرکزی در ثبات مالی به موضوعی بحث‏انگیز تبدیل شده است. در این راستا، مطالعه‏ی حاضر به بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شاخصی از بی ثباتی مالی طی بازه‏ی زمانی 1398-1370 می‏پردازد. برای این منظور، ابتدا سری زمانی نوسانات بازار سهام با به کارگیری الگوی گارچ (GARCH) ایجاد و سپس از الگوی خودرگرسیون با وقفه‎های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. برای پی بردن به وجود یا عدم وجود همجمعی بین متغیرهای الگو، آزمون کرانه‏ها انجام گرفته و در نهایت، رابطه‏ی بلندمدت برآورد شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی اثر مثبت و معنادار بر نوسانات بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. در عین حال، حرکت به سمت کاهش استقلال بانک مرکزی با توجه به تبعات تورمی آن منطقی به نظر نمی‏رسد. در چنین شرایطی، با حفظ استقلال بانک مرکزی از یک سو، و تلاش در جهت افزایش شفافیت بانک مرکزی از سوی دیگر، می‏توان به طور توأمان به دو هدف تثبیت قیمتی و تثبیت مالی دست یافت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Central Bank Independence on Stock Market Volatility in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Zeinab Yazdani Charati 1
  • Mahdi shahrazi 2

1 Ph.D. Student, Department of Economics, Faculty of Administrative Sciences and Economics, Mazandaran University, Babolsar, Iran

2 Assistant Prof., Department of Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

Nowadays, the capital market is one of the key economic sectors closely linked to other sectors, especially the monetary and banking. On the other hand, maintaining the stability of the capital market is a major concern for any economy. The financial crisis of 2008 has challenged the role of central bank on financial stability. In this regard, present research examine the effect of central bank independence on stock market volatility as a measure of financial instability in Tehran Stock Exchange from 1991 to 2019.
In this regard, the stock market volatility series are generated utilizing the GARCH model and then the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model is estimated. Next, ARDL bounds testing for co-integration is employed and finally long-run relationship is estimated. The research findings show that the Central Bank Independence has a positive and significant effect on the volatility in Tehran Stock Exchange.
However, move towards the reduction of the central bank independence does not seem reasonable due to its inflationary consequences.
In this context, by maintaining the central bank independence from one hand, and trying to increase the central bank transparency on the other hand, the two goals of price stability and financial stability can be achieved simultaneously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • central bank independence
  • stock market
  • volatility
  • Autoregressive Distributed Lag model
  • Iran
CAPTCHA Image