نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.

چکیده

در این مطالعه بدنبال بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک های نفتی و پولی، نوسانات ارزی و بحران های مالی و بازار طلا بر ادوار تجاری کشور را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1364 تا سال 1397 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش شوک مثبت نفتی، شکاف تولید کاهش و با افزایش شوک پولی و بحران های مالی، تورم و افزایش قیمت طلا در رژیم رکود و رونق، شکاف تولید افزایش می یابد، طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل اول و 15 دوره رکود در مقابل 18 دوره رونق در مدل دوم و 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق برای مدل سوم می‌باشد. همچنین براساس نتایج توابع احتمال انتقالات ملاحظه می‌شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است و همه این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در طرح های صنعتی را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف تولید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of oil, gold and currency exchange rate on the country's business cycles in recession and boom regimes using a rotational model and changing the Markov switching regime

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rahmani Far 1
  • Marjan Damankeshideh 2
  • manijeh hadinejad darsara 2
  • Ebrahim Abbasi 2

1 PhD student in Economics of Oil & Gas/ Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, we seek to examine the effects of oil, gold and currency prices on the country's Business cycles. For this purpose, using the rotational model and change of Markov switching regime, we study the effect of oil and monetary shocks, currency fluctuations and financial crises and the gold market on the country's trade cycles. The research period is from 1985 to 2018. The results of the Markov model estimates for the recession and boom period show; In the second regime, the boom period, with the increase of positive oil shock, the production gap decreases, and with the increase of monetary shock and financial crises, inflation and increase of gold price in the recession and boom regime, the production gap increases. Economics In the present study, there are 17 periods of recession versus 16 periods of prosperity in the first model, 15 periods of recession versus 18 periods of prosperity in the second model, and 17 periods of recession versus 16 periods of prosperity for the third model. Also, based on the results of transfer probability functions, it is observed that the survival rate during the recession in Iran has a high probability and all these factors increase the risk of investing in industrial projects and lead to an increase in the production gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil prices
  • gold
  • currency
  • trading cycles
  • Markov switching regime change model

1. فارسی

افشاری، زهرا، نوشین محمودی، و رضا بوستانی. «ارزیابی مدل رشد نئوکلاسیک در تبیین چرخه‌های تجاری ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربردی ایران 3، شماره 9 (بهار 1393): 204-189.
امامی، کریم و مهدی ادیب‌پور. «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های نفتی بر تولید»،  فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی 3، شماره 4 (زمستان 1388): 1-26.
آرمن، سیدعزیز، و فرزانه پیرو. «بررسی عدم تقارن در ادوار تجاری ایران و نقش تکانه‌های نفتی در ایجاد آن»، فصلنامه اقتصاد مقداری (فصلنامه بررسی‌های اقتصادی) 10، شماره 4 (زمستان 1394): 113- 146.
شریف آزاده، محمدرضا، و سهیلا کاغذیان. «بررسی عوامل مؤثر بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، جستارهای اقتصادی 5، شماره 9 (بهار و تابستان 1387): 199 - 238.
شریفی رنانی، حسین، و سارا قبادی. «اثرات نامتقارن شوک‌های سیاست پولی بر سطح تولید واقعی در ایران: رویکرد چرخش مارکوف»، مدل‌سازی اقتصادی 6، شماره 3 (پاییز 1391): 108-89.
صیادزاده، علی، و جمال دیکاله آلن. «بررسی ویژگی‌های دوره‌های تجاری در اقتصاد ایران در دوره 1385-1338»، فصلنامه پژوهش‌های و سیاست‌های اقتصادی 16، شماره 46 (1387): 63-82.
عباسی نژاد، حسین، اصغر شاهمرادی، و حسین کاوند. «برآورد یک مدل چرخه‌های تجاری واقعی برای اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت فیلتر کالمن و حداکثر راستنایی»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 89 (1388): 185- 214.
فلاحی، فیروز، محسن پور عبادالهان کویچ، داود بهبودی، و فخری سادات محسنی زنوزی. «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف – سوئیچینگ»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران، شماره 7  (تابستان 1392): 127-103.
قلی بگلو، محمدرضا. «نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران. مجموعه پژوهش‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 31 (1387):36-1.
کازرونی، علیرضا، و نسرین رستمی. «اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی 7، شماره 25 (1386): 177-196.
کمیجانی، اکبر، سید محمدهادی سبحانیان، و سعید بیات. «اثرات نامتقارن رشد درآمدهای نفتی بر تورم در ایران با استفاده از روش VECM»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (رویکرد اسلامی-ایرانی) 12، شماره 45 (1391): 201-226.
کیانی، هژیر، و سید یحیی ابطحی. (1387): «آزمون دیدگاه‌های کینزی جدید پیرامون اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل‌های چرخش رژیم مارکوف»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی- علوم اقتصادی 8، ‏شماره 3 (پاییز 1387): 144-123.
مهرگان، نادر، پرویز محمدزاده، محمود حقانی، و یونس سلمانی. «بررسی الگوی چند رفتاری رشد اقتصادی در واکنش به نوسانات قیمت نفت خام: کاربردی از مدل‌های GARCH و رگرسیون چرخشی مارکف»، تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 12 (تابستان 1392): صص73-101.

2. لاتین

Baltagi, Badi Hani. Econometric Analysis of Panel Data. Third Edition, UK: John Wiley & Sons, 2005.
Barsky, Robert B., & Lutz Kilian. “Oil and the macroeconomy since the 1970s.” Journal of Economic Perspectives 18, no. 4 (2004): 115-134.
Blacchard, Oliver, J., Gali, Jordi. “the macroeconomics effects of oil shocks: Why are the 2000s so different from the 1970s?” NBER working paper series, (2007): P. w13368.
De Gregorio, José, Oscar Landerretche, Neilson Christopher, Christian Broda, & Roberto Rigobon. “Another pass-through bites the dust? Oil prices and inflation”, working paper, Central Bank of Chile 7, no. 2 (2007): 155-208.
Farzanegan, Mohammad Reza, & Gunther Markwardt. “The effects of oil price shocks on the Iranian economy”, Energy economics 31, no 1 (2009): 134-151.
Hooker, Mark A. “Are oil shocks inflationary? Asymmetric and nonlinear specifications versus changes in regime”, Journal of Money, Credit and Banking 34, no. 2 (2002): 540-561.
Im, Kyung So, M. Hashem Pesaran, & Yongcheol Shin. “Testing for unit roots in heterogeneous panels”, Journal of econometrics 115, no. 1 (2003): 53-74.
Izhar Hylmun, & Mehmet Asutay. “The Controllability and Reliability of Monetary Policy in Dual Banking System: Evidence from Indonesia”, Review of Islamic Economics 11, no. 2 (2007): 17-29.
Jiménez-Rodríguez, R., & Marcelo Sánchez. “Oil Price Shocks and Real GDP Growth: Empirical Evidence for some OECD Countries”, Applied Economics 37, no. 2 (2005): 201-228.
Koop, Gary, & Luca Onorante. “Estimating Phillips Curves in turbulent times using the ECB’S survey of professionl forecasters. European Central Bank” Working Paper Series, (February 2012): no. 1422.
Kuzin, Vladimir, & Silke Tober. “Asymmetric monetary policy effects in Germany”, German Institute for Economic Research, 2004.
LeBlanc, Michael, & Chinn Menzie D. “Do high oil prices presage inflation?” Business Economics 39, no. 2 (2004): 38-48.
Levin, Andrew, Lin Chien-Fu, & James Chu. “Unit Root Tests in Panel Data: Asymptotic and Finite Sample Properties”, Journal of Econometrics 108, no. 1 (2002): 1-24.
Mory, Javier F. “Oil Price and Economic Activity: Is the Relationship Symmetric?” The Energy Journal 14, no. 4 (1993): 151-161.
Olomola, Philip Akanni, & Akintoye V. Adejumo. "Oil Price Shock and Macroeconomic Activities in Nigeria", International Research Journal of Finance and Economics 3 (2006): 28-34.
Olomola, Philip Akanni. Oil Wealth and Economic Growth in oil Exporting African Countries. Departement of Economics, Obafemi: Awolowo University, 2007.
CAPTCHA Image