نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز ، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار، عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

10.22096/esp.2022.136173.1410

چکیده

در این مطالعه بدنبال بررسی اثرات قیمت نفت، طلا و ارز بر ادوار تجاری کشور می باشیم. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک های نفتی و پولی، نوسانات ارزی و بحران های مالی و بازار طلا بر ادوار تجاری کشور را بررسی می کنیم. بازه زمانی تحقیق از سال 1364 تا سال 1397 می باشد. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش شوک مثبت نفتی، شکاف تولید کاهش و با افزایش شوک پولی و بحران های مالی، تورم و افزایش قیمت طلا در رژیم رکود و رونق، شکاف تولید افزایش می یابد، طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل اول و 15 دوره رکود در مقابل 18 دوره رونق در مدل دوم و 17 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق برای مدل سوم می‌باشد. همچنین براساس نتایج توابع احتمال انتقالات ملاحظه می‌شود که میزان ماندگاری در دوران رکود ایران از احتمال بالایی برخوردار است و همه این عوامل ریسک سرمایه‌گذاری در طرح های صنعتی را افزایش داده و منجر به افزایش شکاف تولید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of oil, gold and currency exchange rate on the country's business cycles in recession and boom regimes using a rotational model and changing the Markov switching regime

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Rahmani Far 1
  • Marjan Damankeshideh 2
  • manijeh hadinejad darsara 2
  • Ebrahim Abbasi 3

1 PhD student in Economics of Oil & Gas, Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty member, Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty member, Department of Economics, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

In this study, we seek to examine the effects of oil, gold and currency prices on the country's Business cycles. For this purpose, using the rotational model and change of Markov switching regime, we study the effect of oil and monetary shocks, currency fluctuations and financial crises and the gold market on the country's trade cycles. The research period is from 1985 to 2018. The results of the Markov model estimates for the recession and boom period show; In the second regime, the boom period, with the increase of positive oil shock, the production gap decreases, and with the increase of monetary shock and financial crises, inflation and increase of gold price in the recession and boom regime, the production gap increases. Economics In the present study, there are 17 periods of recession versus 16 periods of prosperity in the first model, 15 periods of recession versus 18 periods of prosperity in the second model, and 17 periods of recession versus 16 periods of prosperity for the third model. Also, based on the results of transfer probability functions, it is observed that the survival rate during the recession in Iran has a high probability and all these factors increase the risk of investing in industrial projects and lead to an increase in the production gap.

کلیدواژه‌ها [English]

  • oil prices
  • gold
  • currency
  • trading cycles
  • Markov switching regime change model
CAPTCHA Image