نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استاد یار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 - استاد یار اقتصاد، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22096/esp.2022.135935.1405

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده‌های فصلی برای سال‌های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices

نویسندگان [English]

  • Seyadjavad Mirmohamadi 1
  • jalil totonchi 2
  • sayed yahya abtahi 2
  • mohamad ali dehghan tafti 3

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

2 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran,

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran

چکیده [English]

The present paper investigates the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices and using the SVAR structural vector auto regression model based on quarterly data for the years 1370-1397. Based on the model results; one shock from oil revenues increases by 3% and a shock from liquidity and inflation increases by 36 and 53%, respectively, the exchange rate jump in the country. Also based on the results of analysis of variance in the third period; 94.32% of changes related to oil revenue shocks, 0.21% related to liquidity volume shocks, 1.02% related to inflation shocks, 0.13% related to deposit interest rate shocks, 0.25% related to market shocks Gold was 1.01 percent related to the production momentum and 3.02 % was related to the stock market momentum it is suggested that, while adopting a single-rate floating exchange rate management system, consider the effects of the exchange rate shock instead of the fixed exchange rate policy.the compatibility of other macroeconomic policies in particular and monetary policy with the exchange rate regime is necessary; Because exchange rate policies without adopting appropriate monetary and fiscal policies to control inflation, the country will be caught in the spiral of rising inflation - rising exchange rates

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • exchange rate jumps
  • overshooting Dornbusch Model
  • SVAR model
CAPTCHA Image