نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

چکیده

مقاله حاضر به بررسی رابطه سیاست های پولی و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران با بهره‌گیری از مدل پرتاب دورنبوش و مدل پولی با قیمتهای چسبنده و با بکارگیری مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR بر اساس داده‌های فصلی برای سال‌های 1370-1397 می پردازد. براساس نتایج ،یک تکانه وارده از ناحیه درآمد نفت، باعث افزایش3 درصدی و یک تکانه وارده از ناحیه حجم نقدینگی و تورم به ترتیب باعث افزایش 36 و 53 درصدی جهش نرخ ارز در کشور می شود. نتایج تجزیه واریانس در دوره سوم؛ 32/94 درصد تغییرات مربوط به تکانه های درآمد نفتی، 21/0 درصد مربوط به تکانه حجم نقدینگی، 02/1 درصد به تکانه تورم، 13/0 درصد مربوط به تکانه نرخ سود سپرده، 25/0 درصد مربوط به تکانه بازار طلا، 01/1 درصد مربوط به تکانه تولید و 02/3 درصد مربوط به تکانه بازار سهام بوده است.پیشنهاد می‌شود که سیاستگذاران اقتصادی و مقامات بانک مرکزی ضمن اتخاذ نظام ارزی شناور مدیریت شده تک نرخی بجای سیاست دستوری نرخ ارز ثابت، آثار شوک وارده به نرخ ارز را مد نظر قرار دهند. همچنین سازگاری سایر سیاستهای کلان اقتصادی و سیاست پولی با رژیم ارزی و استفاده از سیاست هدف گذاری تورمی ضروری است؛ زیرا سیاستهای نرخ ارز بدون اتخاذ سیاستهای پولی و مالی مناسب جهت کنترل تورم، کشور را گرفتار مارپیچ افزایش تورم - افزایش نرخ ارز خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices

نویسندگان [English]

  • Seyadjavad Mirmohamadi 1
  • jalil totonchi 2
  • sayed yahya abtahi 2
  • mohamad ali dehghan tafti 2

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Yazd Branch, Islamic AzadUniversity, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present paper investigates the relationship between monetary policy and exchange rate jumps in the Iranian economy using the overshooting Dornbusch Model and the monetary model with sticky prices and using the SVAR structural vector auto regression model based on quarterly data for the years 1370-1397. Based on the model results; one shock from oil revenues increases by 3% and a shock from liquidity and inflation increases by 36 and 53%, respectively, the exchange rate jump in the country. Also based on the results of analysis of variance in the third period; 94.32% of changes related to oil revenue shocks, 0.21% related to liquidity volume shocks, 1.02% related to inflation shocks, 0.13% related to deposit interest rate shocks, 0.25% related to market shocks Gold was 1.01 percent related to the production momentum and 3.02 % was related to the stock market momentum it is suggested that, while adopting a single-rate floating exchange rate management system, consider the effects of the exchange rate shock instead of the fixed exchange rate policy.the compatibility of other macroeconomic policies in particular and monetary policy with the exchange rate regime is necessary; Because exchange rate policies without adopting appropriate monetary and fiscal policies to control inflation, the country will be caught in the spiral of rising inflation - rising exchange rates

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary policy
  • exchange rate jumps
  • overshooting Dornbusch Model
  • SVAR model

1. فارسی

بهرامی، جاوید، تیمور محمدی، و شادی بزرگ. «انتقال نامتقارن نرخ ارز به شاخص­های قیمت داخلی با رویکرد SVAR»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، شماره 40 (1393): 37-65.                           
جلایی اسفندآبادی، عبدالمجید، جعفر حسینی، و حسین نظام‌آبادی‌پور. «بررسی جهش پولی نرخ ارز از طریق شبکه‌های عصبی مصنوعی در ایران»، نشریه اقتصاد کالن، شماره 14 (نیمه دوم1391): 35 -60.
شیرازی، همایون، و خدیجه  نصراللهی. «مدل‌های پولی پیش‌بینی نرخ ارز در ایران»، فصلنامه سیاست‌های مالی 1، شماره 4 (1392): 5-24.
عزیزی، زهرا. «بررسی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 26، شماره 85 (۱۳۹۷): ۲۷۱-۳۰۰.
غفاری، هادی، مهدی جلولی، و علی چگنی آشتیانی. «بررسی و پیش‌بینی آثار افزایش نرخ ارز بر رشد اقتصادی بخش‌های اقتصادی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 10 (1392): 46-57.
کازرونی، علیرضا، علی رضازاده، و مجید فشاری. «رهیافت پولی نرخ ارز در ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 37 (1389): 120-101.
گوگردچیان، احمد، و سیمین السادات میرهاشمی نائینی. «نقش سیاست‌های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه‌های تجاری کشور»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 4 (1390): 30-61.
محمدی روشن، حمید. «اثر درآمدهای نفتی بر نقدینگی ایران: با تأکید بر نقش صندوق ذخیره ارزی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 6، شماره 26 (تابستان 1395): 51-74.
معیری، فرزاد، محسن زاینده‌رودی، عبدالمجید جلایی اسفندآبادی، و حسین مهرابی بشرآبادی. «بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر فعالیت‌های عمده و اصلی اقتصاد در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 2 (1396): 105-124.
هوشمند، محمود، محمد دانش‌نیا، صالح شهریور، اعظم قزلباش، و زهره اسکندری‌پور. «رابطه بین سیاست‌های پولی و نرخ ارز درایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق)، شماره2 (1391): 109-127.

2. لاتین

Alp, Harun, Yusuf Soner Bakaya, Mustafa Kılınç, & Canan Yüksel. "Stylized Facts for Business Cycles in Turkey Central Bank of the Republic of Turkey", working paper 12, no. 02 (2012): 15-40.
Chai-anant, Chayawadee, Runchana Pongsaparn, & kessarin Tansuwanarat. "Roles of exchange rate in monetary policy under inflation targeting: A case study for Thailand", Bank of Thailand Discussion Paper, 09/2008, 2008.
Chang, Roberto. "Foreign Exchange Intervention Redux" NBER Working Paper no. 24463, "Issued in March 2018, NBER Program(s)", International Finance and Macroeconomics, Monetary Economics, 2018.
Garcia, Carlos J., Jorge E. Restrepo, & Scott Roger. "How much should inflation targeters care about the exchange rate?" Journal of International Money and Finance 07, no. 30 (2011): 1590–1617.
Giannellis, Nicolaos, & Minoas Koukouritakis. “Exchange Rate Misalignment and Inflation Rate Persistence: Evidence from Latin American Countries”, International Review of Economics and Finance, no. 25 (2013): 202-218.
Kubo, Akihiro. "Macroeconomic impact of monetary policy shocks: Evidence from recent experience in Thailand", Journal of Asian Economics 19, no. 1(2007): 83-91.
Liu, Phlip. "The Role of International Shocks in Australia’s Business Cycle", Research Discussion Paper, Economic Research Department Reserve Bank of Australia, RDP 2008-08.
Oreiro, José Luis, Flavio Basilio, & Gustavo J. G. Souza. "Effects of overvaluation and exchange rate volatility over industrial investment: empirical evidence and economic policy proposals for Brazil", Brazilian Journal of Political Economy 34, (2014): 347-369.
Ripoll Marla. "Real Exchange Rate Targeting, Macroeconomic Performance, and Sectoral Income Distribution in developing Countries", Journal of Trade & Economic Development 14, (2016): 167-196.
Sharifi-Renani, Hosein, Molod Raki, & Naghmeh Honarvar. "Monetary policy and exchange rate overshooting in Iran", International Economic Studies 44, no. 1 (2014): 67-74.
Wellington, Madesha, Clainos Chidoko, & James Zivanomoyo. "Empirical Test of the Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Zimbabwe", Great Zimbabwe University, Department of Economics, (2013): Box 1235, Masvingo, Zimbabwe.
Yiqing, XU. "Monetary Policy and Its Impacts under Fixed Exchange Rate: Evidence from China", Fudan University, no. 22 (2006): 72-85.
Zhang, Sue, & Tio Lawinger. "Cointegration in a monetary model of exchange arate termination", ASBBS E-Journal 1, no. 1 (2005): 84-96.
CAPTCHA Image