نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم

2 رئیس دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه اقتصاد،

10.22096/esp.2022.137574.1420

چکیده

فساد مالی یکی از جنبه های ناکارآمدی جوامع است که رشد و توسعه اقتصادی کشورها را تضعیف می‌کند و مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران قرار دارد. لذا مقاله حاضر ضمن شناسایی 22 متغیر مؤثر بر شاخص فساد مالی، به رتبه‌بندی آن‌ها با استفاده از روش اقتصاد سنجی بیزینی (BMA) در 26 کشور غنی از منابع طبیعی طی سال‌های (2017-1996) می‌پردازد.
نتایج مبنی بر احتمال شمول متغیرها در الگو حاکی از آن است که ثبات سیاسی، دموکراسی، جهانی سازی اقتصادی، حقوق مالکیت، بنیان حقوقی سوسیالیستی و تنوع زبانی وتنوع نژادی از جمله مؤثرترین عوامل بر شاخص فساد مالی هستند. همچنین متغیرهای آزادی سرمایه‌گذاری، وفور منابع طبیعی و درآمد سرانه به ترتیب رتبه دوم تا چهارم را در الگوی فساد مالی به خود اختصاص داده‌اند. متغیرهای آزادی تجارت، مخارج نظامی و اندازه دولت به ترتیب با احتمال 51%، 45% و 21% فساد مالی را در جهت منفی تحت تأثیر قرار داده‌اند. از سوی دیگر رابطه با اهمیتی بین متغیرهای آزادی کسب و کار و آزادی سیاست پولی و شاخص فساد مالی در کشورهای مذکور با توجه به احتمال پایین حضور این متغیرها در الگو مشاهده نمی‌شود. به نظر می رسد که این متغیرها تنها از کانال سایر شاخص‌های آزادی اقتصادی در الگو بر فساد مالی تاثیر‌گذار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Effective Factors on Financial Corruption based on the Bayesian approach (A Case Study of countries rich with natural resources)

نویسندگان [English]

  • elahe Bohloolvand 1
  • hadi Arabi 2

1 faculty of management and economics , qom university

2 QOM

چکیده [English]

Abstract:
Financial Corruption is one of the aspects of inefficiency in societies that undermines the economic growth and development of countries and is considered by planners and policymakers. Therefore, this study identifies 22 effective variables on financial corruption index and ranks them using the Bayesian Model Averaging (BMA) in 26 countries rich with natural resources during 1996-2017.
Inclusion probability indicates that political stability, democracy, economic globalization, property rights, socialist legal origin, ethnic fractionalization and language fractionalization are the most effective factors on financial corruption index.
Also the variables of investment freedom, total natural resources rents and GDP per capita take second to fourth rank regarding their effects on financial corruption model.
the variables of trade freedom, military expenditure and size of government with 51%, 45% and 21% probability of occurrence have affected corruption in a in a negative direction. On the other hand, there is no significant relationship between the variables of business freedom and monetary freedom and the corruption index in these countries, due to the low probability of these variables in the model. It seems these variables can affect corruption only through other channels of economic freedom in the model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Corruption
  • natural resources
  • Bayesian Model Averaging (BMA)
  • Weighted Average Least Squares (WALS)
CAPTCHA Image