نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجو دکتری دانشگاه امام حسین(ع)

4 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Economic Security on the Tourism Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Behruz Sadeghi Amroabadi 1
  • ahmad gugerdchiyan 2
  • najafali shahbazi 3
  • Mohsen Seifi Kafshgari 4

1 PhD student in Economics, University of Isfahan

2 Assistant Professor of Economics, University of Isfahan

3 PhD Student of Imam Hossein University (AS)

4 Master of Economics

چکیده [English]

Today's the fast growth of tourism as a profitable and clean industry for each country has changes in economic, social and environment. Iran with different potential such as geographic situation, culture and historical background can be among the countries with having profitable tourism industry, of course for using the available opportunities require extensive studies regarding this issue. Since, most important factors that affect the tourism industry are security and economic security, this study tries to evaluate the relation of these factors with tourism in Iran.
In this study, ARDL method was used during 1970 to 2010. Also, short and long-term relationship between country's tourism index (as a dependent variable) with macroeconomic variables (such as inflation, unemployment, trade and GDP), some indexes of economic security (such as exchange rate and production fluctuations) and money laundering (using GARCH) evaluated and analyzed.
The results show that the index of money laundering can be a negative factor for attracting tourists to the country and tourism development requires the fighting against money laundering as a security and development disturbing factor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • economic security
  • Money Laundering
  • Trade
  • GDP
  • Tourism
  • ARDL

الف- فارسی

1-الوانی، مهدی؛ دهدشتی، زهره؛ اصول و مبانی جهانگردی، تهران، بنیاد مستضعفان و جانبازان، 1373.
2-الوانی، مهدی؛ اصول و مبانی جهانگردی، نشر رهنما، چاپ دوم، 1379.
3-بیابانی، غلامحسین؛ عصار، محمد­تقی؛ «پول­شویی، خطری برای امنیت اقتصادی و اجتماعی»، مجله سیاسی اقتصادی، 1388، شماره 261-262.
4-تاجیک، محمدرضا؛ مقدمه­ای بر استراتژی امنیت ملی، انتشارات علمی و فرهنگی، 1381.
5-ثبوتی، حجت؛ «بررسی عوامل تأثیر­گذار د ر توسعه گردشگری استان ایلام» ،سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری استان ایلام، 1386.
6-جزایری، مینا؛ «جرم پول­شویی به عنوان یک جرم مستقل»، مجموعه سخنرانی­ها و مقالات همایش بین­المللی مبارزه با پول­شویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر، نشر وفاق، 1382.
7-خسرو آبادی، محمد؛ «تخمین تابع تقاضای گردشگری ایران طی دوره1383-1344 وارائه استراتژی­های گسترش صنعت گردشگری ایران(بااستفاده از استراتژی­های توسعه گردشگری در مالزی،سنگاپور و مصر»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم­ها، اصفهان، 1385.
 8-خوارزمی، ابوالقاسم؛ «بررس یرابطه علیت بین گردشگری وتجارت در ایران 1338-1380»، فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، 1384، شماره ۳۷.
9-رکن­الدین افتخاری، عبدالرضا؛ قادری، اسماعیل؛ «نقش گردشگر ی روستایی در توسعه روستایی (نقد و تحلیل چهارچوب­های نظریه­ای)»،مجله مدرس، 1381، شماره ٢.
10-رنجبران، بهرام؛ زاهدی، محمد؛ «خدمات صنعت گردشگری مطالعه موردی برنامه­ریزی در ایران»، اصفهان، انتشارات کنکاش، مجله علوم محیطی، 1384، شماره 1.
11-________________ ؛ «برنامه­ریزی گردشگری در سطح ملی و منطقه­ای»، جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان)، چاپ اول، 1379.
12-رهبر، فرهاد؛ پول­شویی و راه­های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
13-آمار ورود تعداد گردشگرهای ورودی به ایران از سال 1350- 1378، سازمان ایرانگردی و جهانگردی، معاونت تحقیقات، آموزش و برنامه­ریزی بخش آمار و اطلاعات.
14-سلیمی­فر، مصطفی؛ حق­نژاد، امین؛ رحیمی، محسن؛ «بررسی عوامل تولید بر شدت مصرف انرژی در ایران؛ یک تجزیه و تحلیل مبتنی بر تابع تولید کاب داگلاس»، مجله دانش و توسعه دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ویژه­نامه اسفند 1389، شماره 34.
15-شفیع­زاده، اسرافیل؛ اکوگردشگری در ایران چیزی در حد صفر، نشریه جهان صنعت، 1383.
16-صحرائیان، سید مهدی؛ تطهیر پول در ایران، تهران، معارف، 1381.
17-____________ ؛ «فرازهایی از یافته‌های تحقیقات پول­شویی در ایران»، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پول­شویی، شیراز، 1382.
18-صیدایی، سید اسکندر؛ هدایتی مقدم، زهرا؛ «نقش امنیت در توسعه گردشگری»، فصلنامه تخصصی علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، 1389، شماره 8.
19-عباسی­نژاد، حسین؛ حبیبی، فاتح؛ «تصریح و برآورد تابع تقاضای گردشگری،ایران بااستفاده از داده­های سری زمانیمقطعی»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1384،  شماره70.
20-عظیمی، ناصر علی؛ حاجی­پور، عبدالحمید؛ «برنامه­ریزی توسعه صنعت گردشگری و اکوگردشگری برای توسعه اقتصادی»، 1387.
21-قادری، زاهد؛ «امنیت و صنعت گردشگری»، روزنامه سرمایه، 21 مهر 1388.
22-کاکاوند، رؤیا؛ ۱۳۸۶، «امنیت معتبرترین جاذبة گردشگری»، سایت اینترنتی آریا، 1386. www.chtn.ir
23-لی، جان؛ گردشگری و توسعه جهان سوم، عبد الرضا رکن­الدین افتخاری، و معصومه سادات صالحی امین، شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1378.
24-محلاتی، صلاح­الدین؛ «نگاهی به اهمیت اقتصادی جهانگردی در جهان معاصر»، اطلاعات سیاسی - اقتصادی، 1377، شماره 137-138.
25-___________ ؛ درآمدی بر جهانگردی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول، 1380.
26-محمدزاده، پرویز؛ بهبودی، داود؛ فشاری، مجید؛ سیاب ممی­پور؛ «تخمین تابع تقاضای خارجی کل گردشگری ایران(رهیافت،«TVP  فصلنامه علمی پژوهشی، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، 1389، شماره 1.
27-مرادی، علیرضا؛ کاربرد Eviews در اقتصاد­سنجی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، واحد تهران، 1384.
28-مراسلی، عزیز؛ «تخمین توابع عرضه و تقاضای خارجی گردشگری در ایران»، تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1374.
29-موسایی، میثم؛ «تخمین تابع تقاضای گردشگری به ایران»، فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی،1383، شماره32 .
30-میر محمد صادقی، حسین؛ رابطه بین جهانگردی و جرم خارجی در ایران، تهران، مرکز پژوهش­های بنیادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
31-نصیری­زاده، حمید رضا؛ توتونچی، جهانگیر؛ «جهانگردی و اشتغال»، تهران، مجموعه مقالات سمینار بررسی سیاست­ها و برنامه­های توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، دانشگاه علامه طباطبایی و سازمان ایرانگردی و جهانگردی، 1382.
32-هال، جکینز؛ سیاست‌گذاری جهانگردی، دفتر پژوهش­های علمی و فرهنگی، 1382.
33-نوری، ابوالقاسم؛ «پول­شویی و اثرات اقتصادی آن بر نظام پولی و مالی»، مجله الکترونیکی ویستا، 1389. http://vista.ir/article/283437
34-هزارجریبی، جعفر؛ «احساس امنیت اجتماعی از منظ رتوسعه گردشگری»، مجله جغرافیا و برنامه­ریزی محیطی، 1390، شماره پیاپی 42، شماره 2.

ب- لاتین

35-Balaguer. J and Cantavella-Jorda. M; 2002, "Tourism as a long-run economic growth factor: The Spanish case", Applied Economics 34, PP. 877-884.
36-Baral, Nabin, Stern, Marc J., Bhattarai, Ranju; 2008, "contingent raluation of ecotourism in Annapurna conservation area, Nepal: Implication for sustainable park finance and local development", Ecological Economics, pp. 218-227.
37-Brida, Juan Gabriel, Edgar. J. Sanchez Carrera and W.Adrian Risso; 2008, "Tourism,s Impact on long-Run Mexican Economic Growth", Economic Bulletion,Vol. 3,No. 21 pp.1-8.
38-Cees schaap; 1998, Fighting Money Laundering, Kluwer Law Int, p. 2
39-Oh. Chi-Ok; 2005, "The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy", Tourism Management 26, PP. 36-44.
40-Ouattara, B; 2004, "Foreign Aid and Fiscal Policy in Senegal", Mimeo, University of Manchester.
41-Pesaran, M.H., and Y.,  Shin; 1999, "An Auotoregresive Distributed Lag Modeling Approach to Cointegration Analysis", In Storn, S.(Ed.), Econometric and Economis Theory in the 20th Centry; The Ranger Frisch Centennial Symposium. Cambridge University Press, Cambridge.
42-Pesaran, M.H., Shin, Y., and Smith, R.J; 1996, "Testing for the existence of a Long-Run Relationship", Department of Economics, Working Papers Aamalgamated Series, No 9622. University of Cambridge.
43-Peter J.Querk; 1996, Macroeconomic Implicatioans Of Money Laundering WP/96/66-EA/IMF/1996.
44-Vito Tanzi; Money Laundering and the International Financial System, 1996.
45-Wan-Chen Po and Bwo-Nung Huang; 2008, "Tourism, development and economicgrowth-a nonlinear approach", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 387, Issue. 22, P. 5535.
46-Shan, J., and K. Wilson; 2001, "Causality between trade and tourism: empirical evidence from China", Applied Economics Letters, 8, pp. 279-283.
CAPTCHA Image