نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد توسعه دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت‌ها، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان می‌باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاران و برنامه‌ریزان را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم‌افزار (MATLAB) اقدام به شبیه‌سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می‌توان تأثیر اجرای سیاست‌های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می‌دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می‌باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimating the Economic Security Index by Fuzzy Logic Model: A Case Study of Iran

نویسندگان [English]

  • hosein Sadeghi Soghdel 1
  • Amin Gallavani 2
  • Azam khoshkhoo 3

1 development economics department management and economics faculty Tarbiat Modares university Tehran

2 PhD student in Economics, University of Tehran

3 M.Sc. Student of Economic Sciences, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The government, investors and analysts are interested with the topic of Economic security, because this is one of the most important and effective factors that influences on macroeconomic variables. Investors and planners would be able to adopt optimal decisions and policies by accessing the data of economic security procedure.
 Accordingly, this study simulates and estimates the economic security index and it’s volatility in Iran for the period of 1965 till 2007, by using Fuzzy logic method and MATLAB program.
This measure is important because it can help us to understand the effect of government policies on fluctuation of economic security. The result of paper illustrates that the economic security index was the maximum amount for 1976, and was the lowest amount for 1982. In the last ten years of the study period, the index has shown a growing trend.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Economic Security
  • Fuzzy logic
  • economic growth
  • Private Investment

الف- فارسی

1-برومند، شهزاد؛ شاه حسینی، سمیه؛ امینی، صفیار؛ فخرحسینی، سیدفخرالدین؛ امنیت اقتصادی در ایران و چند کشور منتخب، تهران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1387.
2-روحانی، حسن؛ امنیت ملی و نظام اقتصادی، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک، چاپ اول، 1389.
3-شریف آزاده، محمدرضا؛ حسین­زاده بحرینی، محمد حسین؛ «تأثیر­پذیری سرمایه­گذاری خصوصی در ایران از شاخص­های امنیت اقتصادی»، نامه مفید، 1382، شماره 38.
4-صادقی سقدل، حسین؛ مسائلی، ارشک؛ «رابطه رشد اقتصادی و توزیع درآمد با روند فقر در ایران با استفاده از رویکرد فازی»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1387، شماره 28.
5-عزتی، مرتضی؛ دهقان، محمد علی؛ امنیت اقتصادی در ایران، تهران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول، 1387.
6-گرجی، ابراهیم؛ هاشمیان، مسعود؛ «تحلیل تطبیقی مؤلفه­های امنیت اقتصادی در ایران»، فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، 1386، شماره 29.
7-مخزن موسوی، هادی؛ «گامی به سوی شاخص عدالت با استفاده از HDI، PI، GC با رویکرد منطق فازی»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1387.
8-میرمحمدی، سید محمد؛ آمایش سرزمین و ملاحظات امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، چاپ اول، 1386.
9-_____________ ؛ مبانی امنیت اقتصادی، تهران، مرکز بررسی­های استراتژیک، چاپ اول، 1378.
10-_____________ ؛ مقدمه­ای بر امنیت اقتصادی، تهران، مؤسسه تدبیر اقتصاد، چاپ اول، 1382.

ب- لاتین

11-Barro, R. J., & X. Sala-i-Martin; 1995, Economic Growth Book, Mac Graw Hill, New York, Mentioned in Poirson (1998).
12-Easterly, W and Levine, R; 1997, "Africa’s growth tragedy, policies and ethnic divisions", Quarterly Journal of Economics 112, 1203-1250.
13-Fabricius, M; 1997, "What Can Economic Security Tell us about Deposits and Investment?", IMF Working Paper, International Monetary Fund, Mentioned in Poirson (1998).
14-Knack, S., & Keefer, p; 1995, "Institutions and Economic Performance, Cross-Country Tests Using Alternative Measures", Economic and Politics, vol. 7, pp. 207-227, Mentioned in Poirson (1998).
15-Mauro, P; 1995, "Corruption and Growth", Quarterly Journal of Economics, vol. 112, pp. 681-712, Mentioned in Poirson (1998).
16-Mauro, P; 1996, "The Effects of Corruption on Growth", Investment and Government Expenditure, IMF Working Paper 96/98, International Monetary Fund, Mentioned in Poirson (1998).
17-Poirson, H; 1998, "Economic Security", Private Investment and Growth in Developing Countries, IMF Working Paper No. 98/4, International Monetary Fund.
18-Tanaka, k; 1996, An Introduction to Fuzzy Logic for Practical Applications, Nimura, T, Springer.
19-Zadeh, L. A; 1965, "Fuzzy sets", Information and control 8, pp. 338-353.
CAPTCHA Image