نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی

چکیده

چکیده
یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی‌ترین راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه‌های سرمایة انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره‌وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت‌ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می‌سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه‌های زیر‌بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی سال‌های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی‌دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.
واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره‌وری کل عوامل تولید
چکیده
یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی‌ترین راه‌های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه‌های سرمایة انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره‌وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت‌ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می‌سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه‌های زیر‌بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل‌های رگرسیونی با وقفه‌های گسترده (ARDL) و داده‌های سری زمانی سال‌های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه‌گذاری در حوزه‌های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی‌دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ahlowalia – Asafo Model Testing to Identify the Factors Affecting Income Inequality in the Rural Sector of Iran

نویسنده [English]

  • Ali Bagherzadeh

Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Khoy Branch

چکیده [English]

One of the goals of economic development in each country is to improve the incomes of rural households. In this regard, one of the key ways to achieve this goal is strengthening human capital factors such as health (Hygiene) and education. Health Promotion and the education of people in rural areas because of its effects on increasing productivity will increase the income of people in rural areas.And thus the states will access to its original ideals of equality and justice. According to a linear model of Ahlowalia – Asafo,the overall aim of this study was to investigate the effects of human capital and infrastructure costs over income inequality in rural areas of the Iran. For this purpose, we used the auto regressive distributed lag models (ARDL) and time series data for the years 1979- 2011. The results showed that the investments in the field of health, education and infrastructure costs have a significant impact on reducing income inequality in rural areas of Iran. In addition, the linear model of Ahlowalia – Asafo based on the relationship between total factor of productivity in agricultural sector and income inequality in rural areas is not voidable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Linear Ahlowali - Asafo Model
  • education
  • Health Care
  • Income Inequality
  • TFP

الف- فارسی

1-ابونوری، اسماعیل؛ اسناوندی، اسماعیل؛ «برآورد و ارزیابی سازگاری شاخص های نابرابری اقتصادی با استفاده از ریزداده­ها در کشورهای منتخب»، مجله تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1389، شماره 71.
2-باقرزاده، علی؛ کمیجانی، اکبر؛ «رابطه بین بهره­وری و نابرابری درآمدی در ایران»، مجله توسعه روستایی دانشگاه تهران. 1390، شماره 3.
3-ترکمانی، جواد؛ «اثرات مخارج عمرانی دولت بر نابرابری در مناطق روستایی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 1388، شماره 25.
4-کفایی، محمد علی؛ نصیری، حسین؛ «ارزیابی شاخص­های نابرابری در اقتصاد»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1388، شماره 32.
5-مرادی، حسین؛ «بررسی نابرابری و فقر در بخش روستایی ایران»، مجله اقتصاد کشاورزی، 1391، شماره80.
6-نوفرستی، محمد؛ «ریشه واحد و هم­انباشتگی در اقتصادسنجی»، انتشارات رسا، تهران، 1387.
7-هایامی، یوجی؛ اقتصاد توسعه، مترجم ارباب، حمید­رضا، انتشارات نی، تهران، 1391.

ب- لاتین

8-Asafo, A; Ahlowalia, M; 2009, "The linear model for Inequality and productivity", Journal of Development Economics,Vol. 32.
9-Anderson, S; 2009, "The income inequality and human capital cost in developing countries", Journal of Development Economics, Vol. 34.
10-Blankena, D; 2011, "Inequality and Education in Asia countries",Journal of Agricultural Economics, Vol. 5.
11-Chakraborty, F; Gupta, D; 2010, "Health and income inequality in Latin America countries", Journal of Rural Economics,Vol. 3.
12-Denison, B; 2001, "The survey of growth models", Journal of Macroeconomics, Vol. 7.
13-Dao, S; 2007, "Education and rural income inequality in some countries", International Policy Research Journal,Vol. 11.
14-Lee, W; Huange, M; 2009, "The role of  productivity on inequality in China rural zones", Journal of Asian Economics,Vol. 5.
15-Pesaran, B; Shin, Y; 1998, "Unit rout and econometric methods", Journal of Econometrics,Vol. 15.
16-Sadoullet, G; 2009, "Index of inequality and effective factors in Developing economics", Journal of Economy, Vol. 13.
CAPTCHA Image