نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

2 کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده

چکیده
در مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می‌پردازیم. در این راستا از تکنیک GARCH به منظور مدل‌سازی و محاسبه متغیر نااطمینانی تورمی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهند که افزایش نااطمینانی تورمی باعث افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی می‌شود. همچنین تورم غیرمنتظره فارغ از مثبت و منفی بودن، پراکندگی قیمت‌های نسبی را به مقدار قابل توجهی افزایش می‌دهد ولی تجزیه تورم غیرمنتظره به دو جزء مثبت و منفی و در نظرگرفتن آن‌ها در معادله نشان داد که هر دو جزء در سطح بالایی معنادار می‌باشند و نمی‌توان برای تورم غیرمنتظره مثبت و منفی اثر متقارن در نظر گرفت. بنگاه‌ها در برابر تورم غیرمنتظره مثبت قیمت‌های خود را به تناوب در پاسخ به شوک‌های تورمی تغییر می‌دهند و در نتیجه قیمت‌ها جهت رسیدن به تعادل به شدت نوسان می‌یابند، از این رو تورم غیرمنتظره مثبت باعث افزایش پراکندگی قیمت‌های نسبی می‌شود. از طرف دیگر، بنگاه‌ها در برابر تورم غیرمنتظره منفی انگیزه‌ای برای تغییر قیمت کالاها ندارند، از این رو تورم غیرمنتظره منفی پراکندگی قیمت‌های نسبی را کاهش می‌دهد. همچنین طبق نتایج به دست آمده ضرایب متغیر تورم از نظر آماری در سطح بالایی معنادار می‌باشند و این بدان معناست که این متغیر، پراکندگی قیمت‌های نسبی را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inflation, Inflation Uncertainty and the Relative Prices Dispersion in Iran

نویسندگان [English]

  • Bijan Safavi 1
  • Mahsan Mohammad Alizadeh 2

1 Assistant Professor of Economics, Azad University, South Tehran Branch

2 Master of Economics

چکیده [English]

The present paper examines the relationship between inflation and inflation uncertainty with relative price dispersion using monthly data over the period of 1991-2012. In this context, the GARCH technique for modeling and calculatoin of the inflation uncertainty is applied.The results show that the increase in inflation uncertainty increases the dispersion of relative prices. Also, regardless of the positive and negative unexpected inflation, the dispersion of relative prices significantly increases .But, the analysis of both positive and negative unexpected inflation and considering them as part of the equation shows that both are significant at a high level. The positive and the negative effects of unexpected inflation cannot be considered symmetrical. In response to positive unexpected inflation shocks firms change the prices, alternately. Hence, positive inflation unexpectedly increases the dispersion of relative prices. On the other hand, firms against the unexpected negative inflation do not change their prices. So, the negative unexpected inflation reduces the dispersion in relative prices. It also concluded that the inflation variable coefficients are statistically significant at a high level. This means that the positive unexpected inflation increases considerably the dispersion of relative prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Inflation Mistrust
  • Relative Prices Scatter
  • GARCH
  • OLS

الف- فارسی

1-ابراهیمی، محسن؛ سوری، علی؛ «رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در ایران»، مجله دانش و توسعه، 1385، شماره 18. 
2-اخباری، محمد؛ «استخراج پهناهای نااطمینانی پیش­بینی تورم»، مجموعه پژوهش­های اقتصادی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1388، شماره 31.
3-پیرایی، خسرو؛ دادور، بهاره؛ «تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر نااطمینانی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی، 1390، شماره 1.
4-تشکینی، احمد؛ «آیا نااطمینانی تورمی با سطح تورم تغییر می­کند؟»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 73.
5-دهمرده، نظر؛ صفدری، مهدی؛ پورشهابی، فرشید؛ «مدل­سازی نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، 1388، شماره 50.
6-شاکری، عباس؛ «نظریه­ها و سیاست­های اقتصاد کلان»، جلد دوم، تهران، انتشارات پارس نویسا، چاپ اول، 1387.
7-طیب­نیا، علی؛ «تئوری­های تورم بانگاهی به فرآیند تورم در ایران»، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 1374.
8-فرزین­وش، اسدالله؛ عباسی، موسی؛ «بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از مدل­های GARCH و حالت - فضا»، مجله تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 74.
9-فرنقی، الهام؛ تبیین رابطه میان تورم، نااطمینانی تورم و رشد تولید، پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، دانشکده حقوق،علوم سیاسی و اقتصادی، 1390.
10-قلی بگلو، محمدرضا؛ (1387)، «نااطمینانی تورم و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران»، مجله روند، 1387، شماره 54 و55.  
11-کتابی، احمد؛ «تورم، ماهیت، علل، آثار و راه­های مقابله با آن»، تهران، انتشارات اقبال، 1360.
12-کرباسی، علیرضا؛ پیری، مهدی؛ «رابطه بین سطح قیمت محصولات کشاورزی و نااطمینانی تورمی در ایران»، فصلنامه پژوهش­نامه بازرگانی، 1387، شماره 47.
13-محمدی، تیمور؛ طالب­لو، رضا؛ (1386)، «پویایی­های تورم و رابطه تورم و نااطمینانی اسمی با استفاده از الگوی ARFIMA-GARCH»، مجله پژوهش­های اقتصادی، 1386، شماره 1.
14-مهرآرا، محسن؛ مجاب، رامین؛ «ارتباط میان تورم و نااطمینانی تورم،تولید و نااطمینانی تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه پول و اقتصاد، 1389، شماره 2.
15-گزارش شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره آمارهای اقتصادی، سال­های مختلف.

ب- لاتین

16-Ball, L. & Romer, D; 1993, "Inflation and theInformativenessof Prices" National Bureau of Economic Research Working
17-Cukierman, A; 1983, "Relative Price Variability and Inflation: ASurvey and Further Results"in Variability in Employment, Pricesand Money, Edited by K.Brunner and A. Meltzer, Amsterdam, Elsevier Science Publishers.
18-Cukierman& Meltzer; 1986, "A Theory of Ambiguity Credibility and Inflation under Discretion and Asymetric Information",Econometrica 54.
19-Cukierman & Wachtel; 1979, "Differential Inflationary Expectations and the Variability of the Rate of Inflation", American Economic Review.
20-Friedman, M; 1977, "Nobel Lecture: Inflation and Unemployment" Journal of Political Economy 85.
21-Golob, J.E; 1994, "Does Inflation Uncertainty Increase with In flation?", Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review79.
22-Grier, K.B. & Perry, M.J; 1996, "Inflation, Inflation Uncertainty, and Relative Price Dispersion: Evidence from Bivariate GARCH-M Models" Journal of Monetary Economics 38.
23-Grier,K. & Perry, M; 1998, "Inflation and Inflation Uncertainty in the G7 Countries", Journal of International Money and Finance 17.
24-Hercowitz, Zvi; 1981, "Money and the Dispersion of Relative Prices", Journal of Political Economy 89(2).
25-Holland, S; 1995, "Inflation and Uncertainty:TestsforTemporalOrdering", Journal of Money, Credit and Banking 27.
26-Parks, R.W; 1978, "Inflation and Relative Price Variability", Journal of Political Economy 86(1).
27-Vitek, F; 2002, "An Empirical Analysis of Dynamic Interrelationships among Inflation, Inflation Uncertainty, Relative Price Dispersion, and Output Growth", Bank of Canada Working.
CAPTCHA Image