نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مفید

2 عضو هیأت علمی دانشگاه مفید

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

چکیده بهداشت دارای اثرات خارجی مثبت اجتماعی و فردی است که مهم‌ترین دلیل دخالت دولت و ضرورت هزینه‏های مربوط توسط دولت‏ها در امر بهداشت عمومی جامعه را ناشی می‏شود. از دهة چهل به بعد دولت با برنامه‏ریزی‏های متفاوت سیاست‏های مختلفی را دنبال کرده که در طی آن گستره و نحوة‏ دخالت دولت در بخش بهداشت و درمان تغییر نموده است. از زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی، در امتداد سیاست تعدیل اقتصادی، خصوصی‏سازی این بخش افزایش یافت و تعرفة‏ سازمان‏های دولتی عرضه‏کنندة خدمات بهداشت و درمان نیز آزادسازی و تعدیل گردید. هدف این مقاله بررسی چگونگی و میزان اثرگذاری اعمال سیاست تعدیل در این بخش بر رشد اقتصادی می‏باشد که با روش مدل خودتوضیحی انتقال ملایم لجستیکی (ال- استار)[1] و با استفاده از داده‏های سری زمانی 1346-1385 انجام می‏شود. نتایج نهایی حاکی از این است که اجرای سیاست‏های تعدیل طی سال‏های 1370-1375 در بخش بهداشت و درمان اثر معنی‏داری بر نرخ رشد اقتصادی ایران نداشته است.   [1].  Logistic Smooth Transition AutoRegressive (L-STAR)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Implementing Adjustment Policies in Health Sector on the Economic Growth of Iran

نویسندگان [English]

  • Nser Elahi 1
  • Majid Rezaee 2
  • Negar Birjandi 3

1 Assistant Professor Mofid University

2 Mofid University faculty member

3 PhD student in Economics, Mofid University

چکیده [English]

Health care is a public good and provides considerable positive externalities. It is the most important reason for the government intervention. Since 1960s, government has followed different policies through different plans during which the scope and methods of government intervention in the health sector has changed. Since President Rafsanjani government, along with the economic structural adjustment policies, privatization of this sector increased and the tariff rates for Government agencies as providers of health services have liberalized and modified. The purpose of this study is to examine the circumstances and the impact of implementing structural adjustment policies on economic growth in this sector through the Logistic Smooth Transition Autoregressive model (L-STAR) during 1967-2006. Final results suggest that the implementation of structural adjustment policies during the years 1991-1996 in the health sector did not have a significant effect on the economic growth of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment Policy
  • Health Care
  • economic growth
  • Logistic Smooth Transition Autoregressive Model (L-STAR)
1-امینی، علیرضا؛ نشاط، حاجی محمد؛ اصلاحچی، محمدرضا؛ «بازنگری برآورد سری زمانی جمعیت شاغل به تفکیک بخش‏های اقتصادی ایران»، مجله برنامه و بودجه، 1387، شماره 102.
2-برنامه تعدیل اقتصادی از دیدگاه بانک جهانی، مجله اطلاعات سیاسی – اقتصادی، مرداد و شهریور 1372، سال هشتم، شماره 71-72.
3-پژویان، جمشید؛ سیاست‏های حمایتی از قشرهای آسیب‏پذیر، وزارت امور اقتصاد و دارایی، معاونت امور اقتصادی، 1372.
4-دادگر، یدالله؛ اقتصاد بخش عمومی، انتشارات دانشگاه مفید، چاپ دوم، 1386.
5-دادگر، یدالله؛ احمدی، علی­محمد؛ «بررسی تطبیقی مستندات و مواد قانونی برنامه‏های توسعه اول و دوم»، مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد 16، 1383، شماره 1.
6-رضائی حقیقت، خدیجه؛ ارزیابی عملکرد سیاست تعدیل اقتصادی در اقتصاد ایران در حوزه نرخ واقعی ارز و تراز پرداخت‏ها، پایان‏نامه مقطع کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1384.
7-ستاری­فر، محمد؛ «حدود کارایی سیاست‏های تعدیل اقتصادی»، مجله اقتصاد و مدیریت، 1371، شماره 15.
8-سلمانی، بهزاد؛ محمدی، علیرضا؛ «بررسی اثر مخارج بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه پژوهش‏های اقتصادی ایران، 1388، شماره 39.
9-عمادی پرمکویی، جواد؛ اثر مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان بر رشد اقتصادی ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مفید قم، 1387.
10-قلمزن نیکو، کاملیا؛ اثر برنامه تعدیل اقتصادی بر نابرابری توزیع درآمد در ایران، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، 1381.
11-کریمی حاجی پمق، پرستو؛ رابطه بین بهداشت و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز، 1390.
12-کمیجانی، اکبر؛ «مروری بر مبانی نظری و رهیافت‏های خصوصی‏سازی در چند کشور»، انتشارات مجلس و پژوهش (وابسته به مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی)، 1372، شماره 2.
13مجتهد، احمد؛ جوادی­پور، سعید؛ «بررسی اثرات مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، 1383، شماره 19.
14-مرندی، علیرضا؛ اثرات متقابل سلامت، بهره­وری و رشد اقتصادی، مجموعه سخنرانی­های دومین سمینار بهره­وری، 1376.
15-مساحی، شراره؛ تدوین الگوی سیستم دینامیکی نقش شاخص‏های بهداشت در رشد اقتصادی ایران،پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، 1387.
16-مهرنیا، داوود؛ بررسی و ارزیابی سیاست‏های تعدیل ساختاری در ایران و اثر آن بر رشد اقتصادی کشور، پایان­نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، 1383.
17-نگاهی اجمالی به مفاهیم و عملکرد سیاست‏های تعدیل در ایران، ماهنامه بررسی‏های بازرگانی، 1375، شماره 104 و 105.
18-نیلی، مسعود؛ اقتصاد ایران (مجموعه مقالات)، مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‏ریزی و توسعه، چاپ اول، 1376.
19-هادیان، محمد؛ شجاعی، سعید؛ و رجب­زاده، داوود؛ «اثر مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال­های (1358-1383)»، مدیریت سلامت، 1385، دوره 9، شماره 24.
20-وودوارد، دیوید؛ تعدیل اقتصادی بحران بدهی و فقر در کشورهای در حال توسعه، غ. آزاد، و م. محمدیان، تهران، انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‏های بازرگانی، 1375.

ب- لاتین

 
21-Acemoglu, D; Simon, J; 2006, "The effect of life expectancy on economic growth", published by National Bureau of Economic Research in Cambridge, Mass.
22-Agenor, P. R; 2005, "Health and infrastructure of endogenous Growth", Centre Growth and Business cycle research, Economic studies.
23-Bhargava, A; Jamison, D; Lav, L; Murray, C; 2005, "Modeling the Effects of Health on Economic Growth", Journal of Health Economics 20(3), 423-444.
24-Bloom, D; Canning, D; Sevilla, J; 2001, "The Effect of Health on Economic Growth. Cambridge", MA02138: National Bureau of Economic Research.
25-Brock,Alresia, M; 2004, "Public Health, Primary care and Privatization", Florida Public Health Review, 1: 60, 63.
26-Madsen, J; 2012, "Health, Human Capital formation and Knowledge production", Cambridge, MA02138: Natoinal bureau of Economic Research.
27-Mousumi, D; Zakir, H; Nidhi, C; 2012, Is Health Wealth?, Kolkat: Presidency University.
28-Rivera & Currais, L; 1999, "Income variation and Health Expenditure", Evidence of OECD countires, Review of development Economics 3(3), The worldbank oxford university press, 258-267.
29-Waitzkin, H; & Jasso-Aquilar, R; 2007, "Privatization of Health services in less developed countirs: an empirical response to the proposals of the world Bank and Wharton School", University of New Mexico, NM 87131, USA: Department of sociology.
30-Weil, D; 2007, "Accounting For the Effect of Health on Economic Growth", Quarterly Journal of Economics, 1265-1306.
31-WorldBank; 1993, Investing in health, Newyork: Oxford university press.
CAPTCHA Image