نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه‌بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال‌های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه‌های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر‌گذار می‌باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می‌یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه‌مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته‌ها لزوم توجه سیاست‌گذاران و مسئولین امر جهت برنامه‌ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Government Quality Impacts on the Efficiency of Government Size

نویسندگان [English]

  • Hadi Haghshenas 1
  • Akbar komijani 2

1 Graduated in Economics, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran

2 Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

The main purpose of this article is to evaluate the effectiveness of the government quality level on efficiency of its size. For that, at first, government quality based on Kaufman and others (2006) approach, has been categorized into four levels: Very good, good, poor and very poor. Then, a Cobb-Douglas production function has been estimated using the data period  of 1986 tell 2012 and using the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) method. The results show that, various levels of government quality have had different effects on economic growth and also on the efficiency of the government size. It means, when the government quality is very good, the economic growth will increase faster and under this condition, increasig the government size in long and short run, have more positive effect on economic growth. These findings reflect the need for paying more attention on planning for improvement of the government quality by relevant policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Government Size
  • Government Quality
  • economic growth
  • ARDL Method

الف- فارسی

1-برادران شرکاء، حمیدرضا؛ ملک­الساداتی، سعید؛ «حکمرانی خوب: کلید توسعه آسیای جنوب غربی»، نشریه علوم سیاسی راهبرد، 1387، شماره 46.
2-تشکینی، احمد؛ «اقتصاد سنجی کاربردی به کمک مایکروفیت»، مؤسسه فرهنگی دیباگران، تهران، 1384.
3-حسینی، شمس­الدین و همکاران؛ «نقش و جایگاه دولت در اقتصاد از نظریه تا عمل»، معاونت امور اقتصادی و دارایی، 1392.
4-حیدری، حسن و همکاران؛ «رابطه بین اندازه دولت و رشداقتصادی: مطالعه موردی کشورهای عضواوپک حاشیه خلیج فارس»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 1389، شماره 3.
5-رضایی، مجید؛ «جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد»، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1382، شماره 14.
6-رفیعی، هادی؛ زیبایی، منصور؛ «اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی»، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 1382، شماره پیاپی 44-43.
7-سامتی، مرتضی و همکاران؛ «تحلیل تأثیر شاخص‌های حکمرانی خوب بر شاخص توسعها نسانی، مطالعه موردی:کشورهای جنوب شرقی آسیا»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، 1390، شماره 4.
8-شفیعی، افسانه و همکاران؛ آزمون تأثیر سیاست­های مالی بر رشد اقتصادی، پژوهش­نامه اقتصادی، 1383، شماره 11.
9-صادقی شاهدانی، مهدی و همکاران؛ «اثر نقش حاکمیتی و تصدی­گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری، 1388، شماره 6.
10-صفدری، مهدی؛ پورشهابی، فرشید؛ «اثر کسری بودجه دولت برکسری تجاری در اقتصادایران»، مجله اقتصادی - ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 1388، شماره 93.
11-صیاد­زاده، علی و دیگران؛ «بررسی رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی در ایران: برآورد منحنی آرمی»، پیک نور، 1386، شماره 4.
12-طاهری، حامد؛ صارم صفاری، میلاد؛ «بررسی رابطه بین نرخ ارز وشاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران: با استفاده از رویکرد «ARDL، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، 1390، شماره ٦٠.
13-گزارش اندازه دولت و رشد اقتصادی، دفتر بهبود تشکیلات و برنامه ریزی نیروی انسانی، معاونت امور مدیریت و منابع انسانی، اردیبهشت 1382.
14-کمیجانی، اکبر؛ سلاطین، پروانه؛ «تأثیرحکمرانی خوب بر رشداقتصادی درگروه کشورهای منتخب OECD  و«OPEC ، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 1389، شماره 2.
15-نوفرستی، محمد؛ ریشه واحد و هم­ جمعی د راقتصادسنجی، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1387.

ب- لاتین

 
16-Cooray, A; 2009, "Government Expenditure, Governance and Economic Growth", Comparative Economic Studies, Vol.3, No.51.
17-Doessel, D.P; Valadkhani, A; 2003, "The Effects of Government on Economic Growth in Fiji", Singapore Economic Review, Vol.48, No. 1.
18-Easterly,W; Rebelo, S; 2003, "Fiscal Policy and Economic Growth: An Empirical Investigation", Journal of Monetary Economics, No. 32.
19-Guseh, J.S; 1997, "Government Size and Economic Growth in Developing Countries: A Political-conomy Framework", Journal of Macroeconomics, Vol. 19, No. 1.
20-Kaufmann, D; Kraay, A; Mastruzzi, M; 2003, "Governance Matters V: Governance Indicators for 1996-2005", World Bank Policy Research Working Paper 4012.
21-Kjar Anne Mette; 2003, In Governance: Key Concepts, Publisher: Wiley, First Edition, pp, 1-2.
22-Musai, Maysam; Mehrara, Mohsen; 2011, "Investigating the Government Size and Quality’s Contribution to Long-Run Economic Growth", American Journal of Scientific Research, ISSN 1450-223X, Issue 30, pp, 104-112.
 
CAPTCHA Image