آ

 • آثار تورمی بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 131-152]

 • آثار جانبی آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • آثار نامتقارن شوک پولی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 31-62]

 • آزاد سازى تجارت جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 49-70]

 • آزادسازی تجاری بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 103-120]

 • آزاد‌سازی مالی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 17-28]

 • آزادسازی مالی آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • آزمون پایایی کرین - ای - سیلوستره و همکاران (2005) پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 147-162]

 • آزمون تجربی آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 33-64]

 • آزمون ریشه واحد شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 91-110]

 • آزمون ریشه واحد زیوت - اندریوز شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 161-185]

 • آزمون علیت گرنجر شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 67-86]

 • آزمون‌های ناپارامتری اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

 • آزمون هم‌انباشتگی ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 51-68]

 • آزمون همجمعی گریگوری - هانسن شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 161-185]

 • آ سه آن جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 69-90]

 • آلاینده‌های زیست‌ محیطی اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 87-110]

ا

 • ابداعات ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 87-100]

 • ابر خنثایی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • ابزارهای مالی اسلامی انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 79-98]

 • اتکینسون سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • اثباتى و دستورى اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 151-184]

 • اثر آزمندی بلای منابع و اثر آزمندی [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 121-158]

 • اثرات شبکه محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 147-164]

 • اثرات غیر خطی اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 107-124]

 • اثر انحراف تجارت اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • اثر ایجاد تجارت اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • اثر تمرکز تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 37-50]

 • اجماع واشنگتنی تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 93-118]

 • اجورث خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • احساسات سرمایه‌گذار بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • اخلاق آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • ادوار تجاری عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • ارز ذخیره نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 93-106]

 • ارزش افزوده تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382 [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 115-138]

 • ارزش افزوده اقتصادی تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382 [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 115-138]

 • ارزش افزوده اقتصادی بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 61-88]

 • ارزش تفریحی ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 187-198]

 • ارزش گذاری مشروط ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 187-198]

 • ارزیابی عملکرد بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 61-88]

 • ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 69-92]

 • ارزیابی کارایی ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 169-188]

 • استان‌های ایران اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • استان های ایران سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • استانهای ایران برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 85-106]

 • اسلام اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • اشتغال ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 87-100]

 • اشتغال تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • اشتغال ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • اشتغال جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 69-90]

 • اشتغال اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 127-150]

 • اشتغال اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 65-84]

 • اشتغال پس از بازنشستگی نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 125-148]

 • اصلاحات اقتصادی هندوستان درس‌هایی از اصلاحات اقتصادی در هندوستان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 33-56]

 • اصلاح قیمت بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 131-152]

 • اطلاعات ناقص مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • اطلاعات نامتقارن اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

 • اطلاعات نامتقارن انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 79-98]

 • اعتبار در حساب جاری راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • اعتماد اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • افزونه خواهی بلای منابع و اثر آزمندی [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 121-158]

 • اقتصاد خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • اقتصاد نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 115-136]

 • اقتصاد ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 5-22]

 • اقتصاد اسلامی نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 115-136]

 • اقتصاد ایران رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 89-112]

 • اقتصاد ایران برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 132-146]

 • اقتصاد ایران شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 59-88]

 • اقتصاد جهانى اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • اقتصاد دانایی محور تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • اقتصاد دین قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 99-112]

 • اقتصاد دینی قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 99-112]

 • اقتصاد رفاه اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 151-184]

 • اقتصاد زیرزمینى فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • اقتصاد سیاسی بلای منابع و اثر آزمندی [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 121-158]

 • اقتصاد کلان‌ جدید تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 59-94]

 • اقتصاد کینزی‌ تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 59-94]

 • اقتصاد محض ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 5-22]

 • اقتصاد مرسوم بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • اقتصاد نهادگرا بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • اقتصاد نهادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 53-78]

 • اقتصادهای نفتی تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 41-64]

 • اکمال تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 79-94]

 • الگوریتم ژنتیک مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 113-136]

 • الگوهای اقتصاد سنجی برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 132-146]

 • الگوی SVAR عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • الگوی تصحیح خطای آستانه‎ای اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 107-124]

 • الگوی چرخشی مارکف شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 59-88]

 • الگوی خطای ترکیبی مرزی تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 181-200]

 • الگوی خطی بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 163-180]

 • الگوی داده‌های پانل بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • الگوی عرضه - تقاضای کل عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • الگوی غیرخطی با متغیر گذار بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 163-180]

 • امنیت اقتصادی تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 159-192]

 • امنیت و ثبات مالی تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 27-58]

 • انباشت سرمایه تحقیق و توسعه داخلی بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 27-58]

 • انتخاب عقلائی نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 5-32]

 • انتخاب عمومی نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 89-114]

 • انتشار تکنولوژی جدید انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 3-18]

 • انتظارات تطبیقی و انتظارات عقلایی آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 47-58]

 • انتقال رژیم تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 47-64]

 • اندازة دولت بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 171-192]

 • اندازه دولت بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 193-220]

 • اندازه شرکت بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 143-163]

 • انقلاب مارژینالیستی خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • اوپک اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 107-124]

 • اوراق مشارکت ارزی بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • ایران بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 63-86]

 • ایران بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 171-192]

 • ایران تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 47-64]

 • ایران تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 37-58]

 • ایران شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 91-110]

 • ایران مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • ایران تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 91-118]

 • ایران سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • ایران جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 49-70]

 • ایران آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 33-64]

ب

 • بازار بورس پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 3-26]

 • بازار جهانی پسته اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • بازار کار تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • بازار کار بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 137-150]

 • بازار کار نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 125-148]

 • بازار مسکن ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 51-68]

 • بازارهای کارآمد حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • بازارهای کارآمد و غیر کارآمد نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 5-32]

 • بازارهای مالی بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • باز بودن و متغیرهای کلان اقتصادی بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 27-58]

 • بازده به مقیاس ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 169-188]

 • بازده نسبت به مقیاس ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 69-92]

 • بازده هر سهم بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 61-88]

 • بازنشستگی زودهنگام نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 125-148]

 • بانکدارى پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • بانکدارى بدون ربا اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 49-74]

 • بانکدارى فرامرزى جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 49-70]

 • بانکداری اسلامی انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 79-98]

 • بانک کشاورزی اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 49-74]

 • بانک کشاورزی انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 79-98]

 • بانک مرکزی نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 93-106]

 • بحران بانکی شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 59-88]

 • بحران مالی شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 59-88]

 • بحران های مالی تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 93-118]

 • بخش پولی الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 65-92]

 • بخش ساختمان تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • بخش سرمایه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 65-92]

 • بخش صنعت ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • بخش‌های اقتصادی اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • برابر شدن قیمت عامل اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • برابری‌ قدرت‌ خرید اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 161-178]

 • برابری قدرت خرید آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 43-60]

 • برنامه‌های توسعه بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • برون سپاری بین‌المللی منابع نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 95-108]

 • بهره‌ورى کل عوامل تولید اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 49-74]

 • بهره‌وری اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 127-150]

 • بهره وری سرمایه بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

 • بهره‌وری کل عوامل بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 27-58]

 • بهره وری کل عوامل بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 139-169]

 • بهره وری کل عوامل منابع رشد اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • بهره‌وری کل عوامل تولید اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 21-40]

 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • بهره‌وری کل عوامل تولید بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 25-44]

 • بهره‌وری کل عوامل تولید نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 95-108]

 • بهره‌وری کل عوامل تولید (TFP) درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 53-78]

 • بهره وری موجودی سرمایه فیزیکی و نرخ رشد اقتصادی منابع رشد اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • بهره‌وری نسبی بخش‌های تجاری و غیر‌تجاری اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 161-178]

 • بهره‌وری نیروی‌کار بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 29-46]

 • بهره‌وری نیروی کار تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • بهره وری نیروی کار منابع رشد اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • بهینه پارتو تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • بهینه پارتو بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 123-138]

 • بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

 • بوت استرپ تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • بودجه دولت ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 113-130]

 • بورس اوراق بهادار تهران محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 47-68]

 • بورس بازى مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • بیت المال عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • بیکاری تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • بیکاری موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • بیکاری جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 69-90]

 • بیکاری منطقه‌ای در ایران تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 151-176]

 • بیماری هلندی ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 113-130]

 • بیمه مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • بیمه اتومبیل اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

پ

 • پارک ملی دریاچه ارومیه ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 187-198]

 • پانل بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 103-120]

 • پانل دیتا اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 151-172]

 • پانل دیتا رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 55-68]

 • پانل همانباشتگی بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 29-46]

 • پایایی موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • پروبیت تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • پسماند رشد پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟ [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 71-84]

 • پول پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • پول مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • پیامدهای اقتصادی - سیاسی نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 5-26]

 • پیش‌بینی مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 159-172]

 • پیش‎بینی پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 147-162]

 • پیش‌بینی قیمت سهام بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 57-82]

 • پیش‌بینی نرخ ارز پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • پیش‌بینی ورشکستگی تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 3-28]

ت

 • تئوری تعدیل اقتصادی طبقه بندی موضوعی: F21 درس‌هایی از اصلاحات اقتصادی در هندوستان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 33-56]

 • تئوری قراردادها اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

 • تئوری ماتریس‌های تصادفی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

 • تئوری موجک اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 31-62]

 • تابع تقاضا محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 147-164]

 • تابع تولید سلامتی برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 85-106]

 • تابع تولید مرزی تصادفی (SFA) تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 181-200]

 • تابع رفاه اجتماعی اتکینسون ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • تابع عکس‌العمل آنی تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 59-74]

 • تابع کمی‌پذیر(کاردینال) تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • تابع مصرف برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 132-146]

 • تابع هزینه سایه‌ای ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • تاریخ اقتصادى پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • تاکسونومی عددی تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • تایل سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • تایل (T) بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 121-142]

 • تایل(T) بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • تبدیل موجک پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • تجارت سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • تجارت بین‌الملل منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 65-86]

 • تجزیه واریانس عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • تحقیق و توسعه بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 95-112]

 • تحقیق و توسعه بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 25-44]

 • تحقیق و توسعه کشاورزی بین‌المللی اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 21-40]

 • تحلیل پوششی داده‌ها اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • تحلیل پوششی داده‌ها ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 69-92]

 • تحلیل تکنیکی بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 57-82]

 • تحلیل عاملی تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 151-176]

 • تحلیل هم‌انباشتگی فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • تحلیل هم انباشتگی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 31-62]

 • تراز تجاری بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • تراز تجاری اثر شوک های پولی بر متغیر های اسمی و واقعی اقتصاد ایران(مطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری کشور) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 83-100]

 • تراکتور انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 3-18]

 • ترکیب ارزی بهینة ذخائر نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 93-106]

 • ترکیب پیش‌بینی‌ها مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 113-136]

 • تعاونی اعتبار تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 91-118]

 • تعرفه اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • تعرفه تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 107-126]

 • تغییرات قیمت سهام بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 85-104]

 • تغییرات نهادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 53-78]

 • تقاضای آب مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 159-172]

 • تقاضای پول برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • تقاضای پول تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 21-48]

 • تقاضای پول آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 47-58]

 • تقاضای پول خارجی مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • تقاضای پول داخلی مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • تقاضای جهانی نفت خام بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • تقاضای کل تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 59-82]

 • تمایل به پرداخت ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 187-198]

 • توان زکات بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 101-114]

 • تورم بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 123-146]

 • تورم بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 29-46]

 • تورم تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 47-64]

 • تورم برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • تورم ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 51-68]

 • تورم تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • تورم موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • تورم بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 45-58]

 • تورم اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 107-124]

 • تورم مورد هدف ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 33-46]

 • توزیع قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 123-151]

 • توزیع پارتو تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • توزیع درآمد بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 137-154]

 • توزیع درآمد بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 123-138]

 • توزیع درآمد بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 121-142]

 • توزیع درآمد تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 21-48]

 • توزیع درآمد بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • توسعه اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • توسعه نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 5-32]

 • توسعه قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 123-151]

 • توسعه اقتصادی درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 53-78]

 • توسعه بازار پول بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • توسعه صادرات بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • توسعه مالی اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 29-52]

 • توسعه مالی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 137-154]

 • توسعه مالی آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • توسعه مالی اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 3-22]

 • توسعه مالی روش داده‌های تابلویی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 17-28]

 • توسعه نیافتگی تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • تولید دانش تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • تولید ناخالص داخلی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 123-146]

 • تولید ناخالص داخلی حقیقی تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 21-48]

ث

 • ثبات دولت تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 159-192]

ج

 • جانشینی پول مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • جانشینی پول رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 25-44]

 • جبران خدمات نیروی‌کار اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 65-84]

 • جدول داده - ستانده بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 131-152]

 • جرم بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 75-90]

 • جرم و جنایت بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 63-86]

 • جزیه عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • جهانى شدن جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 49-70]

 • جهانی‌شدن ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • جهانی شدن جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 69-90]

 • جهانی شدن جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای : مطالعه موردی MENA [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 55-78]

 • جهانی شدن تجارت آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 33-64]

 • جهت‌گیری تجاری بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • جهش پولی جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 99-128]

 • جوانان بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 137-150]

 • جونز خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

ح

 • حاکمیت شرکتی محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 47-68]

 • حاکمیت نظم و قانون تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 159-192]

 • حباب عقلایی بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • حجم پول آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • حدآستانه‌ای: آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • حداکثرسازی حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • حساب ذخیره ارزی زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 43-54]

 • حق الضرب مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 137-172]

 • حقوق عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 85-98]

 • حقوق مالکیت معنوی اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 155-169]

 • حقوق و اقتصاد نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 89-114]

 • حکمرانی خوب شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 67-86]

 • حکمرانی خوب تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 93-118]

 • حکومت عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

خ

 • خاصیت برگشت به میانگین بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • خالص ورود سرمایه‌گذاری خارجی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 17-28]

 • خدمات خیریه بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 111-138]

 • خدمات سرمایه فاوا اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • خراج عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • خرید و فروش وکالتی و خرید و فروش دین راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • خط فقر مطلق موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • خنثایی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • خودخواهی و داده‌های پانل تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 25-46]

 • خودهمبستگی فضایی تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 151-176]

 • خوراک ‌ / سهم هزینه /سیستم تقاضا /AIDS تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 193-225]

 • خوزستان عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 139-160]

 • خوشه صنعتی تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 129-146]

 • خیرخواهی تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 25-46]

د

 • داده‌های پانلی تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • داده‌های تابلویی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 123-146]

 • داده‌های تابلویی اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • داده‌های تابلویی برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 85-106]

 • داده‌های ترکیبی رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 89-112]

 • داده‌های تلفیقی بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 75-90]

 • داده‌های تلفیقی اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • داده‌های تلفیقی اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • داده‌های تلفیقی اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 155-169]

 • داده‌های نامطلوب اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • دالتون سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • دانش تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • درآمد بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 163-180]

 • درآمد سرانه سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • درآمد سرانه موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • درآمد سرانه تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 81-110]

 • درآمد مالیاتی اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 151-172]

 • درآمد‌ مختلط اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 65-84]

 • درآمد نفت ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 113-130]

 • درآمد نفتی واقعی نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 5-26]

 • درآمدهای دولت بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 147-165]

 • درآمدهای نفتی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 139-162]

 • درآمدهای نفتی اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 107-124]

 • درجة توافق تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 37-50]

 • درجه آزادی تجارت جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 69-90]

 • درجه باز بودن تجاری اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • درجه مقررات فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • درس‌هایی برای ایران درس‌هایی از اصلاحات اقتصادی در هندوستان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 33-56]

 • دستمزد تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • دلاری شدن مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • دموکراسی اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • دموکراسی انتخاباتی اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • دموکراسی کارآمد اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • دولت نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 5-32]

 • دولت برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 107-128]

 • دولت قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 123-151]

 • دولت رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 45-80]

 • دین و اقتصاد قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 99-112]

 • دی هشت اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

ر

 • رابطه تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 79-94]

 • رانت رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 45-80]

 • راهبرد کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 5-30]

 • رژیم ارزی(Q4)عوامل موثر بر انتخاب رژیم ارزی(Q4)انتخاب نظام ارزی(Q4) بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 77-98]

 • رشد اقتصادى درونزا موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • رشد اقتصادی اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 17-28]

 • رشد اقتصادی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 153-170]

 • رشد اقتصادی بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 171-192]

 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 193-220]

 • رشد اقتصادی تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 47-64]

 • رشد اقتصادی تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 59-74]

 • رشد اقتصادی تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • رشد اقتصادی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 137-154]

 • رشد اقتصادی اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 155-169]

 • رشد اقتصادی پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟ [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 71-84]

 • رشد اقتصادی بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • رشد اقتصادی بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 103-120]

 • رشد اقتصادی بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • رشد اقتصادی شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 161-185]

 • رشد اقتصادی اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • رشد اقتصادی تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 41-64]

 • رشد اقتصادی بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

 • رشد اقتصادی بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 169-199]

 • رشد اقتصادی ایران پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 147-162]

 • رشد تولید منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 65-86]

 • رشد تولید ناخالص داخلی بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 45-58]

 • رشد صنعتی اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 3-22]

 • رفاه اجتماعی تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • رفتار توده‌وار بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • رفتارهاى نامشهود بازار بیمه مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • رقابت عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 85-98]

 • رقابت‌پذیری اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 29-52]

 • رکود و رونق اقتصادی تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 135-160]

 • رهیافت VAR ساختاری نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • روش FS آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • روش حداقل مربعات معمولی ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 51-68]

 • روش خودرگرسیون برداری نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 89-106]

 • روش داده‌های تابلویی نامتوازن ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 87-100]

 • روش شناسى ـ اقتصاد اسلامى ـ عقلانیت ـ کثرت گرایى ـ اصلاحات فقهى یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 129-158]

 • روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 41-66]

 • روش مؤلفه اصلی بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • رویکرد واسطه‌‌گری تعدیل شده اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 49-74]

 • ریاضیات خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • ریاضیات ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 5-22]

 • ریسک بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • ریسک پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 3-26]

 • ریشة واحد پانل آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 43-60]

ز

 • زکات بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 101-114]

 • زنان عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 139-160]

 • زنجیره تولید تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 129-146]

 • زیرساخت کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 5-30]

 • زیرساخت‌های تولید دانش تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 3-16]

س

 • ساختار اقتصادی ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 33-46]

 • ساختار سررسید بدهی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 123-146]

 • ساختار سرمایه بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 143-163]

 • سازمان اوپک بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • سازمان تجارت جهانی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 107-126]

 • سازمان همکاری اسلامی ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 87-100]

 • سر ریز بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 169-199]

 • سرریز فن‌آوری بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 95-112]

 • سرکوب مالی اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 3-22]

 • سرمایة اجتماعی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 153-170]

 • سرمایة انسانی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 153-170]

 • سرمایة انسانی بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 27-58]

 • سرمایة فیزیکی تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 153-170]

 • سرمایه اجتماعی پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟ [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 71-84]

 • سرمایه اجتماعی اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • سرمایه انسانى و سیاستهاى اقتصادى موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • سرمایه انسانی اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • سرمایه انسانی پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟ [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 71-84]

 • سرمایه انسانی تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 41-64]

 • سرمایه شناور راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • سرمایه فکری نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 131-144]

 • سرمایه‌گذاری بخش خصوصی درس‌هایی از اصلاحات اقتصادی در هندوستان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 33-56]

 • سرمایه گذاری خارجی بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

 • سرمایه گذاری خصوصی تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 159-192]

 • سرمایه گذاری در ماشین آلات بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

 • سرمایه گذاری ساختمان بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

 • سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 95-112]

 • سطح فن‌آوری منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 65-86]

 • سکه پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • سمت تقاضا بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 171-192]

 • سمت عرضه بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 171-192]

 • سهمیه‌بندی بازار بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • سودآوری بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 143-163]

 • سود نقدی بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 85-104]

 • سیاست به نفع فقیر ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • سیاست پولی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 31-62]

 • سیاست پولی نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 27-50]

 • سیاست پولی تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 59-82]

 • سیاست پولی غیر فعال فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • سیاست مالی فعال فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • سیاستهاى ارزى سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • سیاستهاى بازرگانى سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • سیاست‌های پولی انقباضی محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • سیاست‌های طرف تقاضا برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • سیاست های مستقیم محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 5-24]

 • سیستم بانکی اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 29-52]

 • سیستم معادلات همزمان بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • سیستم معادلات همزمان بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 45-58]

 • سیکل‌های تجاری سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 41-66]

ش

 • شاخص اصلاح قیمت ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • شاخص تایل گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • شاخص ترنکویست- تایل اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 49-74]

 • شاخص توسعه انسانی گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • شاخص ثبات مالی تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • شاخص درک فساد (CPI) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 151-172]

 • شاخص شرایط پولی (MCI) تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 59-82]

 • شاخص عدالت گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • شاخص فقر سن گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • شاخص فلاکت بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 63-86]

 • شاخص قیمت واردات نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 93-106]

 • شاخص کنترل فساد (CCI) اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 151-172]

 • شاخص کیفیت حاکمیت شرکتی محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 47-68]

 • شاخص نسبت تمرکز ((CR4 بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • شاخص‌های سیکل‌های تجاری سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 41-66]

 • شاخص‌های عدم اطمینان برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 132-146]

 • شاخص‌های نابرابری بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 121-142]

 • شاخص‌های نابرابری جینی سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • شبکه‌‌های عصبی پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 19-42]

 • شبکه‌های عصبی بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 57-82]

 • شبکه‌های عصبی مصنوعی مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 159-172]

 • شبه ماتریس حسابداری اجتماعی اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 65-84]

 • شرکت ملی صنایع مس ایران تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382 [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 115-138]

 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • شفافیت محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 47-68]

 • شکاف تولید ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 33-46]

 • شکست بازار مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • شکست ساختاری پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 147-162]

 • شکست ساختاری شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 91-110]

 • شکست ساختاری و مصرف برق شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 161-185]

 • شوک پولی اثر شوک های پولی بر متغیر های اسمی و واقعی اقتصاد ایران(مطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری کشور) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 83-100]

 • شوک‌های ساختاری محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • شوک های عرضه و تقاضا شناسایی شوک‌های ساختاری با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدلVAR دو متغیره [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 83-102]

 • شوک‌های مالی مثبت و منفی تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 135-160]

 • شوک‌های نفتی نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 27-50]

ص

 • صادرات تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 107-126]

 • صادرات سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • صادرات صنعتی بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 95-112]

 • صادرات غیرنفتی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 37-58]

 • صادرات غیرنفتی اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 95-110]

 • صادرات کالاهای صنعتی اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • صادرات منجر به رشد تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 59-74]

 • صداقت اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • صرافى پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • صکوک (اوراق) استصناع پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 3-26]

 • صنایع استفاده‌کننده از ICT اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 127-150]

 • صنایع تبدیلی تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 37-50]

 • صنایع تولیدکنندهICT اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 127-150]

 • صنایع تولیدی ایران اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • صنایع صادرات‌ محور ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • صنایع واردات رقابتی ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • صندوق قرض‌الحسنه ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 69-92]

 • صنعت ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 17-36]

 • صنعت تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 107-126]

 • صنعت سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • صنعت لوله‌های گاز و نفت تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 181-200]

ض

 • ضریب جینی تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • ضریب جینی بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 123-138]

 • ضریب جینی گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • ضریب جینی((Gini بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • ضریب جینی (GINI) بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 121-142]

ط

 • طرح ساماندهی بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 99-114]

ع

 • عدالت آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • عدالت عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • عدالت اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • عدالت اقتصادى عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 85-98]

 • عدم کارایی تخصیصی ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • عرضه اوپک بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • عرضه پول بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 123-146]

 • عرضه غیر اوپک بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • عرضه نیروی کار بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 137-150]

 • عرضه نیروی کار عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 139-160]

 • عقلانیت محدود حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • علم و فناوری تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • علم و هنر اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 151-184]

 • على علیه‏السلام عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • علیت تودا - یاماموتو بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 29-46]

 • علیت گرنجر بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 29-46]

 • علیت گرنجر تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 59-74]

 • علیت گرنجر ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 51-68]

 • علیت گرنجری تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 153-170]

 • علیت گرنجری بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 147-165]

 • عملکرد اقتصادی تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 37-50]

غ

 • غذا برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 107-128]

ف

 • فرارمالیاتى فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • فرصت طلبی حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • فرضیه همگرایی شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 91-110]

 • فرضیه همگرایی باشگاهی تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • فرهنگ کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 5-30]

 • فساد رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 45-80]

 • فعالیت‌های اقتصادی اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 65-84]

 • فقر بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • فقر تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • فقر بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 101-114]

 • فلزات اساسی اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 119-136]

 • فلسفه خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • فن آوری اطلاعات و ارتباطات اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 111-136]

 • فناوری اطلاعات و ارتباطات بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 25-44]

 • فناوریاطلاعات و ارتباطات اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 127-150]

 • فیلتر هادریک - پرسکات (HP) سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 41-66]

ق

 • قرارداد حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • قرارداد بهینه مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • قراردادهای آتی مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 139-162]

 • قرض با بهره راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • قرض بدون بهره راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • قضیة کوز آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • قضیه کوز نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 89-114]

 • قواعد حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • قید بلانچارد- کوا طبقهبندی شناسایی شوک‌های ساختاری با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدلVAR دو متغیره [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 83-102]

 • قیمت پیشنهادی خرید رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • قیمت پیشنهادی فروش رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 29-48]

 • قیمت خدمات محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 147-164]

 • قیمت دارایی‌ها نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • قیمت دسترسی محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 147-164]

 • قیمت سکه طلا نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • قیمت سهام نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • قیمت مسکن نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • قیمت نهاده ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 111-136]

ک

 • کارایی آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • کارایی اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • کارایی سرمایه‌گذاری بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • کارایی فنی تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 181-200]

 • کارایی فنی اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 119-136]

 • کارتل بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 163-174]

 • کالیبراسیون نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 27-50]

 • کانادا مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 75-100]

 • کاهش ارزش پول ملی بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • کژگزینی اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

 • کژمنشی اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 130-158]

 • کشش درآمدی و قیمتی برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 107-128]

 • کشش رفاه ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • کشورهایD8 اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 155-169]

 • کشورهای G7 اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 155-169]

 • کشورهای در حال توسعه تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • کشورهای در حال توسعه اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 151-172]

 • کشورهای در حال توسعه بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 103-120]

 • کشورهای درحال توسعه تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 111-130]

 • کشورهای شرق و غرب آسیا نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 95-108]

 • کشورهای صادرکننده نفت آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 43-60]

 • کشورهای صادرکننده نفت تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 41-64]

 • کنز مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • کود شیمیایی انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 3-18]

 • کیفیت دولت بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 193-220]

 • کیفیت عوامل تولید منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 65-86]

گ

ل

 • لاجیت تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • لورنز تعمیم یافته بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی: مطالعه موردی ایران 1378-1368 [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 3-18]

م

 • ماتریس کواریانس سهام بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

 • مازاد مصرف‌کننده تلفن همراه محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 147-164]

 • مالیات عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • مالیات تورمی مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 137-172]

 • مالیات غیرمستقیم ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • مالیات‌ها بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 147-165]

 • مالیاتهاى حکومتى مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 63-84]

 • مالیه تورمی مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 137-172]

 • مالیه خرد تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 91-118]

 • متدلوژى اقتصاد اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 151-184]

 • متغیر اسمی و واقعی اثر شوک های پولی بر متغیر های اسمی و واقعی اقتصاد ایران(مطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری کشور) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 83-100]

 • متغیرهای کلان اقتصادی نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 89-106]

 • محیط نهادی آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • مخارج بهداشتی بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 163-180]

 • مخارج دولت تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • مخارج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 95-108]

 • مخاطرات اخلاقى مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 41-62]

 • مدرنیزاسیون اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 87-110]

 • مدل KS انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 3-18]

 • مدل LSV بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • مدل SVAR محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • مدل امیرات - بوری بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 69-88]

 • مدل باس و مدل اپیدمی انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 3-18]

 • مدل پانل اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • مدل پولی رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 55-68]

 • مدل تحلیل پوششی داده‌‌ها ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 169-188]

 • مدل تورم گوردن بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 45-58]

 • مدل جاذبه برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 79-94]

 • مدل خود توضیح‌برداری با وقفه‌های گسترده (ARDL) تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 135-160]

 • مدل خود رگرسیو میانگین متحرک با مرتبه تفاضل کسری بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • مدل رشد نئوکلاسیک اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • مدل رشد نئوکلاسیک سولو - سوان تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • مدل ساختاری مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 113-136]

 • مدل سری زمانی مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 113-136]

 • مدل سری زمانی شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 91-110]

 • مدل غیرخطی تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 47-64]

 • مدل قیمت چند بعدی بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 131-152]

 • مدل لوجیت ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 187-198]

 • مدل ناهمسانی واریانس شرطی خودهمبسته دو متغیره مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 139-162]

 • مدل‌های احتمال شرطی تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • مدل‌های تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 27-50]

 • مدل‌های سری زمانی بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 57-82]

 • مدل همگرایی - رشد اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • مدیریت ریسک پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 3-26]

 • مدیریت ریسک مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 139-162]

 • مدیریت ریسک بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

 • مذهب و رفتار مصرف کننده ـ مذهب و رفتارهاى اقتصادى ـ مذهب و اقتصاد ـ مذهب و علم بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 71-100]

 • مراقبت‌های بهداشتی برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 85-106]

 • مرزهای دانش تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • مزیت تجمعی تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 129-146]

 • مزیت رقابتی تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 129-146]

 • مزیت نسبی تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 129-146]

 • مسئولیت مدنی آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 201-222]

 • مستمری بازنشستگی موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • مشارکت اجتماعی اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • مشارکت مدنی راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • مشارکت نیروی کار مسن نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 125-148]

 • مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 63-84]

 • مصرف بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • مصرف نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 115-136]

 • مصرف عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 137-168]

 • مصرف واقعی بخش خصوصی تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 135-160]

 • مضاربه جاری راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • مضاربه عام راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 115-132]

 • مطلوبیت بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • مقدار بهینه پول برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • مکانیسم انتقال پولی نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • مکتب‌ پولگرا تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 59-94]

 • مکتب‌ کلاسیک‌ جدید تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 59-94]

 • منابع طبیعی بلای منابع و اثر آزمندی [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 121-158]

 • منحنی J و منحنی S بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • منطق فازى فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • منطق فازی گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 49-68]

 • مهاجرین افغانی تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • موانع تجاری برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 79-94]

 • موجودى سرمایه بخش خصوصى و دولتى موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 193-220]

 • میزان مشارکت عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 139-160]

ن

 • نا اطمینانی صادرات نفت زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 43-54]

 • نااطمینانی نرخ واقعی ارز تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 37-58]

 • نابرابری بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 149-168]

 • نابرابری درآمدی بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 75-90]

 • نابرابری درآمدی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1380-1392، صفحه 137-154]

 • نابرابری منطقه‌ای تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 101-122]

 • نرخ ارز مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 113-136]

 • نرخ ارز اثر شوک های پولی بر متغیر های اسمی و واقعی اقتصاد ایران(مطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری کشور) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 83-100]

 • نرخ ارز تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 59-82]

 • نرخ ارز نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • نرخ ارز جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 99-128]

 • نرخ ارز- MENA رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 55-68]

 • نرخ ارز حقیقی و اشتغال رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 89-112]

 • نرخ اسمی حمایت خالص کل محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 5-24]

 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 61-88]

 • نرخ بازده دارایی‌ها بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 61-88]

 • نرخ بازده سهام بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 85-104]

 • نرخ بازدهی واقعی نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 93-106]

 • نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در تحقیقات کشاورزی شرکای تجاری (IRR) اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 21-40]

 • نرخ بهره تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 59-82]

 • نرخ بهره بهینه ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 33-46]

 • نرخ بیکاری برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • نرخ تورم برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 3-20]

 • نرخ تورم تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 21-48]

 • نرخ مؤثرمالیاتى فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • نرخ مشارکت بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 137-150]

 • نرخ واقعی ارز آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 43-60]

 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 143-163]

 • نسبت دهک‌های درآمدی گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 69-94]

 • نسبت فداکاری محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 3-24]

 • نظام بانکی الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 65-92]

 • نظام تأمین اجتماعی موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1380-1392، صفحه 51-70]

 • نظام مالى پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • نظریه عدول از تناسب تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 81-110]

 • نظریه فازى فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 55-76]

 • نظریه لیندر جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای : مطالعه موردی MENA [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 55-78]

 • نظریه های هنجاری در اقتصاد قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد [دوره 0، شماره 7، 1380-1392، صفحه 99-112]

 • نفرین منابع طبیعی شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 67-86]

 • نقدشوندگی سهام بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 143-163]

 • نقدینگی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • نهاد حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • نهاد قرض‏الحسنه قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 123-151]

 • نهادگرایی جدید نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 89-114]

 • نهادهای قانونی آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 3-30]

 • نودوستی بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 111-138]

 • نوسانات قیمت نفت مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 139-162]

 • نوسانات قیمت نفت نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 89-106]

 • نوسانات قیمت‌های نفت فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • نوفه بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

 • نوفه‌زدایی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 33-48]

و

 • وابستگی فضایی تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 151-176]

 • واحدهای تصمیم‌گیرنده ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 169-188]

 • واردات تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 107-126]

 • واردات سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1380-1392، صفحه 5-28]

 • واردات کالا بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 95-112]

 • واسطه‌های مالی بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1380-1392، صفحه 31-54]

 • واگرایی تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 81-110]

 • والراس خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 149-172]

 • وامدهی گروهی تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 91-118]

 • وبلن بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 157-186]

 • ورشکستگی تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1380-1392، صفحه 3-28]

 • وفور منابع طبیعی تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 41-64]

 • وقفه دو جمله‌ای آلمون اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1380-1392، صفحه 21-40]

ه

 • هایک عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام [دوره 0، شماره 3، 1380-1392، صفحه 85-98]

 • هرفیندال سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1380-1392، صفحه 137-156]

 • هرفیندال (HHI) و شانن (E) بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1380-1392، صفحه 121-142]

 • هزینه رفاه تورم برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 3-16]

 • هزینه مبادله نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 89-114]

 • هزینه معاملاتی حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 95-120]

 • هزینه‌های دولت بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1380-1392، صفحه 147-165]

 • هزینه‌های دولت و بیماری هلندی نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 89-106]

 • هزینه‌های فقر زدایی بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 0، شماره 9، 1380-1392، صفحه 101-114]

 • هزینه‎های معاملاتی نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1380-1392، صفحه 5-32]

 • هسته تورم ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1380-1392، صفحه 113-130]

 • هم‌جمعی تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1380-1392، صفحه 59-74]

 • هم حرکتی سیکلی فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1380-1392، صفحه 3-32]

 • همکاری‌های مدنی اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 23-40]

 • همگرایی تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 21-48]

 • همگرایی تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1380-1392، صفحه 81-110]

 • همگرایی خرد و کلان اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1380-1392، صفحه 109-134]

 • هموندان اوپک نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن [دوره 0، شماره 4، 1380-1392، صفحه 5-26]

 • هنجار کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه [دوره 0، شماره 1، 1380-1392، صفحه 5-30]

ی

 • یارانه ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1380-1392، صفحه 119-148]

 • یارانه برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1380-1392، صفحه 107-128]

 • یارانه انرژی ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1380-1392، صفحه 111-136]