آ

 • آرام، رحمان مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 159-172]

 • آرمن، سیدعزیز ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 113-130]

 • آقابابائی، رضا تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 91-118]

 • آقایی خوندابی، مجید تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 135-160]

 • آهنگری، عبدالمجید ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 113-130]

 • آهنگری، عبدالمجید سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-28]

ا

 • ابراهیمی، ایلناز نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 27-50]

 • ابراهیمی، محسن مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 139-162]

 • ابراهیمی، محسن نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 89-106]

 • ابراهیمی، محسن زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 43-54]

 • ابریشمی، حمید بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 29-46]

 • ابریشمی، حمید بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 103-120]

 • اثنی‌عشری، ابوالقاسم ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 69-92]

 • احسانی، مجتبی برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 107-128]

 • احمد‌پور، احمد رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 29-48]

 • احمدپور، احمد بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 85-104]

 • احمد صدیقى، شمیم یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 129-158]

 • احمدی، آرش مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 113-136]

 • احمدی، سید محمد مهدی بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 123-138]

 • احمدیان، اعظم اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 17-28]

 • احمدیان، مجید تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 193-225]

 • احمدیان، مجید تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 37-50]

 • اخلاقی، حسن علی بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 123-146]

 • اسفندیاری، علی اصغر سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 41-66]

 • اسفندیاری، علی اصغر تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 129-146]

 • اصغرپور، حسین تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 47-64]

 • اصغرپور، حسین اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 111-130]

 • اصغرپور، حسین تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 59-82]

 • اصغرپور، حسین رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 55-68]

 • اصغرپور، حسین شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 161-185]

 • اصغرپور، حسین تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 41-64]

 • اصغری، جعفر بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 61-88]

 • اکبری، نعمت الله تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 151-176]

 • اکرم میرزایی، علی مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 113-136]

 • الهی، ناصر تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 81-110]

 • الهی، ناصر جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای : مطالعه موردی MENA [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 55-78]

 • امیرخانلو، منیره اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 130-158]

 • امیری، بهزاد ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 87-100]

 • امیری، بهزاد تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 111-130]

 • امین‌خاکی، علیرضا برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 132-146]

ب

 • باقرزاده، علی ارزش‌گـذاری اقتصـادی – محیطـی و محاسبـه تمایل به پرداخت در پارک ملی دریاچه ارومیـه [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 187-198]

 • باقرزاده، علی اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-40]

 • باقری تودشکی، مجتبی نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 115-136]

 • بانوئی، علی اصغر اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 65-84]

 • بختیاری، صادق برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 3-16]

 • برادران شرکاء، حمید رضا اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • برخورداری، سجاد ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 33-46]

 • بصیرت، مهدی تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 181-200]

 • بهاری، فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 137-150]

 • بهبودی، داود شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 161-185]

 • بهبودی، داود تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 41-64]

 • بهشتی‌فر، محمود تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 101-122]

 • بیات، سعید بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 163-180]

 • بیات، سعید آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 3-16]

 • بیات، سعید اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 107-124]

پ

 • پاسبانی صومعه، ابوالفضل آثار جانبی و اساس قاعدة مسئولیت [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 201-222]

 • پژویان، جمشید تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 25-46]

 • پور رستمی، ناهید آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-30]

 • پورعبادالهان کویچ، محسن اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 111-130]

 • پیرائی، خسرو ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 119-148]

ت

 • تقی‌زاده، هوشنگ ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 169-188]

 • تقی‌نژاد عمران، وحید بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • تمدن‌نژاد، علیرضا بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 103-120]

ج

 • جباری، امیر عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 17-36]

 • جرکانی، حسن اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 161-178]

 • جعفری، محبوبه رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 89-112]

 • جعفری، مهدی برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 79-94]

 • جعفری صمیمی، احمد اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 151-172]

 • جعفری صمیمی، احمد برآورد تابع مصرف در شرایط عدم اطمینان در ایران (1338-1384) [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 132-146]

 • جعفری صمیمی، احمد بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 45-58]

 • جهانگرد، اسفندیار برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 85-106]

چ

 • چپرا، م.عمر اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 29-48]

ح

 • حاجی میرزایی، سید محمدعلی نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 89-106]

 • حاجیها، زهره بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 123-146]

 • حبیبیان نقیبی، مجید قرض الحسنه و راهبردهاى توسعه اقتصادى [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 123-151]

 • حسنی، احمد اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 95-110]

 • حسین‌زاده بحرینی، محمد حسین تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 159-192]

 • حقیقت، جعفر اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 161-178]

خ

 • خجسته، محمدعلی بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 33-48]

 • خداداد کاشی، فرهاد برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 79-94]

 • خداداد کاشی، فرهاد تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 69-94]

 • خردمند، کامران تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 107-126]

 • خزائی، ایوب بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-30]

 • خزائی، ایوب اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 29-52]

 • خزائی، ایوب پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-26]

 • خزاعی، جواد موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 51-70]

 • خضری، محمد رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 45-80]

 • خلیلی عراقی، منصور اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 31-62]

 • خلیلی عراقی، منصور اثـر کاهش تعرفـه اتحادیه اروپـا بر صادرات پسته ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 95-110]

 • خلیلی عراقی، منصور تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-16]

 • خلیلی عراقی، منصور انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 3-18]

 • خیرخواهان، جعفر بلای منابع و اثر آزمندی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 121-158]

د

 • دائی کریم زاده، سعید نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 93-106]

 • دادگر، یدالله تکامل‌ اقتصاد کلان‌ جدید [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 59-94]

 • دادگر، یدالله ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 17-36]

 • دادگر، یدالله نقش قضیه Coase و هزینه مبادله در تحولات جدید اقتصادی [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 89-114]

 • دادگر، یدالله تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 21-48]

 • دادگر، یدالله اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 151-184]

 • دادگر، یدالله آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 33-64]

 • دادگر، یدالله قلمرو ، پیوندها و مسائل دین و اقتصاد [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 99-112]

 • دادگر، یداللّه بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 63-86]

 • دادگر، یداللّه محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 47-68]

 • دادگر، یداللّه درس‌هایی از اصلاحات اقتصادی در هندوستان و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 33-56]

 • دادگر، یداللّه نگاهی اجمالی به سطح مصرف در اسلام [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 115-136]

 • دادگر، یداللّه ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 5-22]

 • دادگر، یداللّه‏ بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام) [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 71-100]

 • داروغه، محسن اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 65-84]

 • درویشی، باقر سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 137-156]

 • درویشی، باقر تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 3-24]

 • درویشی، باقر بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 121-142]

 • دشتبان فاروجی، مجید عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 17-36]

 • دهقان‌پور، محمدرضا منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 65-86]

 • دهقانی، تورج بررسی عملکرد سیستم سهمیه‌بندی بازار نفت خام در کشورهای عضو اوپک [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 163-174]

 • دهقانی، علی بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 149-168]

 • دهقانی، علی تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 107-126]

 • ده‌موبد، بابک منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 65-86]

ذ

 • ذوالفقاری، مهدی مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 159-172]

ر

 • راسخی، سعید اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 109-134]

 • راسخی، سعید برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 107-128]

 • رحیمی، محمد برآورد پتانسیل صادراتی ایران به ترکیه در گروه کشورهای اسلامی جنوب غربی آسیا [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 79-94]

 • رسائیان، امیر بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سررسید بدهی براساس برخی متغیرهای کلان اقتصادی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 123-146]

 • رسائیان، امیر رابطة اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 29-48]

 • رسائیان، امیر بررسی رابطه بین معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد و ارزش افزوده اقتصادی(EVA) در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 61-88]

 • رسائیان، امیر بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 143-163]

 • رستم‌زاده، پرویز تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 59-82]

 • رضازاده، علی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 37-58]

 • رضازاده، علی رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 55-68]

 • رضا قلی‌زاده، مهدیه تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 135-160]

 • رضایى، مجید مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟ [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 63-84]

 • رضایی روشن، اختر اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 151-172]

 • رنانی، محسن جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 69-90]

 • رنانی، محسن رانت جویی و هزینه های اجتماعی آن [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 45-80]

 • رنجبر، امید پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 147-162]

 • رنجبر، امید شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 91-110]

 • رنجبر، امید تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 49-68]

 • رنجبر، امید اثر درجه باز بودن تجارت بر سرعت همگرایی درآمد سرانه: شواهدی از گروه دی‌هشت [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 109-134]

 • رهبر، فرهاد شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 67-86]

ز

 • زارع‌شاهی، علی ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 69-92]

 • زارعی، عباس بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 137-154]

 • زراء‌نژاد، منصور ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 113-130]

 • زراء نژاد، منصور عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 139-160]

 • زروکی، شهریار تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 59-74]

 • زرینی، ابراهیم نوسانات قیمت نفت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران (1386-1367) [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 89-106]

 • زمانی، زهرا نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 95-108]

 • زینیوند، عبداله ارزیابی تأثیر نوسانات درآمد نفت بر هسته تورم در ایران (1338-1388) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 113-130]

س

 • ساکیان، مرضیه تجزیه و تحلیل زنجیره‌های تولیدی و خوشه‌های صنعتی (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 129-146]

 • سبحانیان، سید محمد هادی بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 163-180]

 • سبحانیان، سید محمد هادی آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 3-16]

 • سپهبان قره‌بابا، اصغر تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 153-170]

 • سپهردوست، حمید نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 131-144]

 • سجادی سینی، محمد ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 69-92]

 • سراج، مجتبی تخمین سیستم معادلات تقاضای تقریبا ایده آل در خانوارهای شهری با تاکید بر گروه کالاهای خوراکی [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 193-225]

 • سعادت، محمد جواد تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 151-176]

 • سعادت‌فر، جواد تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-28]

 • سلامی، حبیب الله اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 49-74]

 • سلمانی، بهزاد تأثیر نوسان‌پذیری نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 37-58]

 • سلیمانی، محمد اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-40]

 • سلیمی فر، مصطفی موفقیت نظام تأمین اجتماعی ایران در کاهش فقر [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 51-70]

 • سوری، حجت الله بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 111-138]

 • سوری، علی پسماند رشد: سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی؟ [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 71-84]

 • سوری، علی زیان ناشی از نا اطمینانی درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی و ضرورت حساب ذخیره ارزی [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 43-54]

ش

 • شاکری، عباس تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 25-46]

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل ابداعات و تأثیر آن بر اشتغال: مطالعه موردی کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 87-100]

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 95-112]

 • شاه‌آبادی، ابوالفضل تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 111-130]

 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی عوامل تعیین کننده بهره‌وری کل عوامل اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 27-58]

 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 169-199]

 • شاه آبادی، ابوالفضل موجودى سرمایه بخش خصوصى و رشد درونزا (مطالعه موردى ایران) [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 101-122]

 • شاه آبادی، ابوالفضل بررسی اثر بهره وری کل عوامل بر قدرت رقابت پذیری (مطالعه موردی ایران) [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 139-169]

 • شاه آبادی، ابوالفضل منابع رشد اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 19-42]

 • شاه آبادی، محمد علی پژوهشى تاریخى در زمینه نظام مالى در حکومتهاى اسلامى [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 31-54]

 • شریف آزاده، محمد رضا تأثیرپذیری سرمایه گذاری خصوصی در ایران از شاخصهای امنیت اقتصادی (1358 _ 1379) [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 159-192]

 • شریف آزاده، محمدرضا تخمین کارایی فنی صنعت لوله‌های گاز و نفت ایران بر اساس برآورد تابع مرزی تصادفی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 181-200]

 • شریف آزاده، محمدرضا اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 127-150]

 • شعبانی، احمد اندازه‌گیری اثرات سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی ج.ا. ایران) [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 23-40]

 • شکیبایى، علیرضا فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 55-76]

 • شهسوار، محمدرضا ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 119-148]

 • شهیکی‌تاش، محمدنبی بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 149-168]

 • شهیکی‌تاش، مهیم بررسی روند توزیع درآمد در برنامه‌های توسعه و عمرانی ایران (1383-1348) [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 149-168]

 • شهیکی تاش، محمد نبی تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 3-24]

 • شهیکی تاش، محمد نبی تأثیر متغیرهای کلان بر فقر در ایران (رویکرد بوت استرپ در تحلیل استنتاج آماری) [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 69-94]

 • شهیکی تاش، محمدنبی سنجش نابرابری درآمدی در بین استان‌های ایران (رویکرد عینی و قیاسی از شاخص‌های ایستای ناپارامتریک) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 137-156]

 • شهیکی تاش، محمدنبی بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 121-142]

 • شهیکی تاش، مهیم بررسی توزیع درآمد در ایران با رویکرد ناپارامتریک (1383-1348) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 121-142]

 • شومالی، نرگس اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 29-52]

 • شیخ‌آقایی، شیلان بررسی نقش سرریز فن‌آوری (از طریق سرمایه گذاری مستقیم خارجی و واردات کالا)بر صادرات صنعتی اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 95-112]

 • شیری، بهزاد اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر اشتغال کشور با توجه به ساختار اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 127-150]

ص

 • صادقى، حسین فرار مالیاتى و اندازه اقتصاد زیر زمینى ایران(با روش اقتصادسنجى فازى) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 55-76]

 • صادقی، حسن جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 69-90]

 • صادقی، حسین تفکیک سیاست‌های پولی با استفاده از شاخص شرایط پولی (MCI) در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 59-82]

 • صادقی آرانی، زهرا اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 87-110]

 • صادقی تهراتی، علی حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 95-120]

 • صادقی سقدل، حسین ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 111-136]

 • صادقی سقدل، حسین مدل‌سازی و پیش‌بینی کوتاه‌مدت تقاضای آب شهری [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 159-172]

 • صادقی سقدل، حسین گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 69-94]

 • صالح آبادی، علی بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 69-88]

 • صامتی، مجید جهانی شدن و اشتغال: بررسی کشورهای منتخب آ سه آن و ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 69-90]

 • صدر، سید کاظم اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 49-74]

 • صدر، سید کاظم انتخاب کارآمد ابزارهای مالی اسلامی و اطلاعات نامتقارن [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 79-98]

 • صفایی، ریحانه بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 31-54]

 • صفوی، بیژن بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 3-32]

 • صلاحی، جواد بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 131-152]

 • صلاحی، جواد بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 25-44]

 • صلواتی، شاپور بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 143-163]

 • صمد‌پور، نرگس برآوردی از هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 3-16]

 • صمدی، علی حسین بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 171-192]

 • صیادزاده، علی بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیا سن در ایران: یک تحلیل نظری و تجربی [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 123-138]

ط

 • طایی، حسن اثر درآمد مختلط بر اشتغال‌زایی فعالیت‌های‌ اقتصادی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 65-84]

 • طیاری، مریم اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 111-136]

 • طیب‌نیا، علی تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 91-118]

 • طیب‌نیا، علی بررسی مقایسه‌ای از توسعه بازار پول و رشد اقتصادی در کشورهای گروهECO , OECD [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 31-54]

 • طیب نیا، علی بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 137-154]

 • طیبی، سیدکمیل اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 29-52]

 • طیبی، سیدکمیل عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 17-36]

 • طیبی، سیدکمیل نقش برون سپاری بین‌المللی منابع بر بهبود بهره‌وری کشورهای منتخب آسیا [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 95-108]

ع

 • عاقلی، لطفعلی تأثیر شوک‌های مالی بر مصرف بخش خصوصی در ایران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 135-160]

 • عاقلی کهنه‌شهری، لطفعلی نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 125-148]

 • عبادی، جعفر تغییرات رفاه اجتماعی در ایران (رهیافت پارتویی و غیر‌پارتویی از تابع کاردینالی رفاه اجتماعی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 3-24]

 • عبادی، جعفر اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-110]

 • عبادی، جعفر تحلیـل تجربیات مالیـه خـرد در ایـران در جهت ارائه سازوکاری نوین [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 91-118]

 • عبادی، جعفر آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-30]

 • عباس‌زاده، نصرت آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 43-60]

 • عباسی، جعفر تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 59-74]

 • عباسی، غلامرضا اثرات بازارهای مالی بر رشد بخش صنعتی در ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 3-22]

 • عباسی‌نژاد، حسین پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 19-42]

 • عباسی‌نژاد، حسین فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 3-32]

 • عبدلی، قهرمان تابع تولید دانش و تعیین-کننده‌های ملی ظرفیت آن در ایران(با رویکرد داده‌های اختراعات ثبت شده) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 3-16]

 • عبدلی، قهرمان انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 3-18]

 • عبدلی، قهرمان محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 147-164]

 • عبدی، حسن اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 111-130]

 • عبدی، محمد تأثیر عضویت در سازمان تجارت جهانی بر بخش صنعت ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 107-126]

 • عرب مازار، عباس رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 25-44]

 • عربی، سید هادی بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 77-98]

 • عزتى، مرتضى بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام) [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 71-100]

 • عسگری، محمد مهدی مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 137-172]

 • عظیمی، حسین سیاست هاى ارزى و تجارى و تأثیر آن بر بخش صنعت در ایران (77-1342) [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 5-28]

 • علمی، زهرا (میلا) پویایی درآمد سرانه در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 147-162]

 • علمی، زهرا (میلا) شناسایی فرایند همگرایی درآمد سرانه ایران با کمک آزمون‏های ریشه واحد با شکست‏های ساختاری درون‌زا [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 91-110]

 • علمی، زهرا(میلا) تحلیـل شکل‌گیـری همگرایـی اقتصـادی در منطقه خاورمیانه و شمال‌آفریقا: یافته‌های جدید [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 49-68]

 • علمی، زهرا(میلا) تحلیل فضایی بیکاری در ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 151-176]

 • علوی، سید اسحاق اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 29-48]

 • علیپور، سیاوش بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • علیزاده، محمد بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 147-165]

 • علیزاده، ناصرالدین برآورد عوامل اقتصادی - اجتماعی مؤثر بر تابع تولید سلامتی در استان‌های ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 85-106]

 • علی‌نژاد مهربانی، فرهاد محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-24]

 • عیسی زاده، سعید تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 101-122]

غ

 • غفاری گولک، مرضیه اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 87-110]

ف

 • فتاحی، شهرام مقایسه دقت روش الگوریتم ژنتیک با روش‌های دیگر پیش‌بینی‌های نرخ ارز [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 113-136]

 • فتاحی سرند، وحید ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 169-188]

 • فتح اللهی، جمال درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 53-78]

 • فخار طوسى، جواد عدالت علوى در گردآورىو هزینه سازی بیت المال [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 137-168]

 • فخرایی، سید عنایت الله محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376) [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 5-24]

 • فرزین‌وش، اسدالله نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 3-32]

 • فرزین وش، اسدالله تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-28]

 • فرزین وش، اسدالله محاسبه نسبت تبادل تولید و تورم (مورد اقتصاد ایران) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 3-24]

 • فرزین وش، اسدالله ساختار اقتصادی، اهداف سیاستی و نرخ سود بهینه در تورم هدف [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 33-46]

 • فرشاد گهر، ناصر نگرشی‌ بر درآمد نفتی‌ واقعی ‌هموندان‌ اوپک‌ و بازتاب‌های‌گوناگون‌ آن [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 5-26]

 • فرهانیان، سیدمحمدجواد بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 69-88]

 • فرهنگ، صفر ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) (مورد مطالعه: شعب صندوق قرض‌الحسنه ولی‌عصر (عج) بابل) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 69-92]

 • فشاری، مجید بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • فشاری، مجید رهیافت پولی نسبت به نرخ ارز: مطالعه موردی کشورهای منطقه MENA [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 55-68]

 • فطرس، محمد حسن اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 155-169]

 • فطرس، محمد حسن تعیین سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و نابرابری بین آنها طی سال‌های 1373 و 1383 [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 101-122]

 • فطرس، محمدحسن منابع رشد تولید صنایع تولیدی ایران در سطوح گوناگون فن‌آوری [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 65-86]

 • فلاحی، فیروز تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 47-64]

 • فلاحی، فیروز اثر انباشت سرمایه انسانی روی صادرات صنعتی استان‌های کشور [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 111-130]

 • فولادی، مهدی برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 3-20]

 • فیروزآبادى، سید محمد ضیاء اندازه‌گیرى بهره‌وری بانک‌هاى اسلامى (مورد بانک کشاورزى) [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 49-74]

 • فیروزان سرنقی، توحید ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 111-136]

ق

 • قربان شیران، علی تبیین و ساخت شاخص ثبات مالی و بررسی آن برای کشورهای در حال توسعه [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 3-28]

 • قزوینیان، محمدحسن شکست ساختاری، مصرف برق و رشد اقتصادی ایران (1384 - 1346) [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 161-185]

 • قلی‌زاده، علی‌اکبر ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 51-68]

 • قلی‌زاده کناری، صدیقه بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه: شواهدی جدید [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 45-58]

 • قنبری، علیرضا مدیریت ریسک نوسانات قیمت نفت در ایران [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 139-162]

 • قویدل، صالح بررسی عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار جوانان در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 137-150]

ک

 • کازرونی، علیرضا بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • کاشفی، بیژن طالب بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 57-82]

 • کاوند، حسین فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 3-32]

 • کچویی، محمد صالح بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 193-220]

 • کریمی، سعید بررسی رابطه علیت بین هزینه‌ها‌ و درآمدهای دولت [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 147-165]

 • کریمی، لیلا بررسی آثار سمت تقاضا و سمت عرضه‌ای اندازة دولت: مطالعة موردی اقتصاد ایران (1345-1386) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 171-192]

 • کریمی پتانلار، سعید اثر فساد مالی بر درآمدهای مالیاتی: مطالعه موردی کشورهای منتخب در حال توسعه [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 151-172]

 • کریمی پتانلار، سعید برآورد تابع تقاضای مواد غذایی مشمول یارانه، در برنامه‌های دوم و سوم توسعه اقتصادی: مطالعه موردی مناطق شهری ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 107-128]

 • کشاورز حداد، غلامرضا ارزیابی کارایی تخصیصی طرح هدفمندسازی یارانه انرژی در صنایع کشور با تأکید بر انحرافات قیمتی در بازار نهاده‌ها [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 111-136]

 • کشاورز حداد، غلامرضا اطلاعات نامتقارن در بازار بیمه اتومبیل ایران [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 130-158]

 • کمیاب، بهناز ارتباط بلند مدت بازار مسکن و تورم در ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 51-68]

 • کمیجانی، اکبر بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-30]

 • کمیجانی، اکبر آزمون خنثایی و ابرخنثایی پول در بلندمدت: مطالعه موردی ایران [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 3-16]

 • کمیجانی، اکبر اندازه‌گیری و تحلیل تأثیر سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بین‌المللی کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 21-40]

 • کمیجانی، اکبر بررسی اثر توسعه صادرات بر رشد بهره‌وری کل عوامل تولید استان‌های تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 3-32]

 • کمیجانی، اکبر تعیین مدل بهینه احتمال شرطی برای پیش‌بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت‌ها در ایران [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 3-28]

 • کمیجانی، اکبر بررسی عوامل مؤثر بر بهره‌وری کل عوامل تولید در صنایع معدنی ایران [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 25-44]

 • کمیجانی، اکبر آزادسازی مالی و نقش آن در توسعه مالی با توجه به توسعه نهادی و قانونی (مقایسه کشورهای کمتر توسعه یافته و نوظهور) [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 3-30]

 • کمیجانی، اکبر فقدان استقلال در سیاست پولی و نقش نوسانات قیمت نفت بر سیاست‌های پولی و مالی در ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 3-32]

 • کمیجانی، اکبر بررسی عوامل موثر بر انتخاب نظام ارزی (مروری بر ادبیات) [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 77-98]

 • کمیجانی، اکبر مالیه تورمی و میزان بهینه آن: تحلیل نظری [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 137-172]

گ

 • گرجی، ابراهیم برآورد منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید برای اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 3-20]

 • گودرزی فراهانی، یزدان اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 31-62]

 • گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 101-114]

ل

 • لرستانی، الهام تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 153-170]

 • لشکرى، محمد یک روش شناسی پیشنهادی برای اقتصاد سیاسی اسلام [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 129-158]

 • لشکری، محمد مقایسه درجه دلاری شدن اقتصاد ایران و کانادا [دوره 0، شماره 10، 1385، صفحه 75-100]

 • لشکری، محمد رتبه درجه جانشینی پول ایران در میان 27 کشور جهان [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 25-44]

م

 • مباشرپور، علیرضا شناسایی شوک‌های ساختاری با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدلVAR دو متغیره [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 83-102]

 • متفکر آزاد، محمدعلی تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 37-50]

 • متفکرآزاد، محمد علی تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 47-64]

 • متوسلی، محمود درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 53-78]

 • متوسلی، محمود اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-110]

 • متوسلی، محمود نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 27-50]

 • متوسلی، محمود بررسی مقایسه‌‌ای توان شبکه‌های عصبی با ورودی شاخص‌های تحلیل تکنیکی برای پیش‌بینی قیمت سهام [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 57-82]

 • متوسلی، محمود خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 149-172]

 • مجاهدی مؤخر، محمد مهدی عوامل ایجاد ادوار تجاری در اقتصاد ایران طی سالهای (1387-1349) [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 17-36]

 • مجتهد، احمد اثر متقابـل آزادسازی مالی و تـورم بر رشـد اقتصـادی [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 17-28]

 • مجرد، محمدجعفر نرخ بازدهی واقعی مورد انتظار ارزهای ذخیره و پیشنهاد شاخص جدیدی از قیمت واردات در ایران [دوره 0، شماره 14، 1387، صفحه 93-106]

 • محبی، سام بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 131-152]

 • محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین نقش قیمت دارایـی‌ها در مکــانیسم انتقال پولی ایران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 3-32]

 • محمدپور، سیاوش بررسی اثر منحنی‌های J و S در اقتصاد ایران (1386-1355) [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 3-20]

 • محمد‌ غفاری، حسن نقش بازنشستگی زودهنگام در مشارکت نیروی کار سالخورده: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 125-148]

 • محمدی، احمد پیش‌بینی نرخ ارز با استفاده از شبکه‌های عصبی و تبدیل موجک [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 19-42]

 • محمدی، تیمور تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 25-46]

 • محمدی، شاپور بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهـام بر اساس‌ ماتریس کواریانس نوفه‌زدایی شده [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 33-48]

 • محمودزاده، محمود اثرات خدمات سرمایه فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر تولید بخش‌های اقتصادی: رهیافت داده‌های تلفیقی [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 111-136]

 • محمودی، سعید اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 119-136]

 • مخزن موسوی، سید هادی گامی به سوی شاخص عدالت؛ با رویکرد منطق فازی [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 69-94]

 • مداح، مجید بررسی و تحلیل رابطه میان نابرابری درآمدی و نرخ انواع جرم در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 75-90]

 • مزینی، امیر حسین اثر شوک های پولی بر متغیر های اسمی و واقعی اقتصاد ایران(مطالعه موردی نرخ ارز و تراز تجاری کشور) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 83-100]

 • مزینی، امیر حسین جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 99-128]

 • مشهدی‌احمد، محمود خاستگاه، نقش و پیامدهای کاربرد ریاضیات در علم اقتصاد [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 149-172]

 • مشهدی احمد، محمود بررسـی مبانـی نظریه مصرف نهـادگـرا: نگاهی به اندیشه‌های وبلن [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 157-186]

 • مشیری، سعید شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 59-88]

 • مطلبى، سید محمد موسى مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 41-62]

 • مطیعی، شبیر نقش سرمایه فکری در عملکرد شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 131-144]

 • مظفری، مهردخت بررسی توده‌واری شرکت‌های سرمایه‌گذاری بورس تهران (1385-1388) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 69-88]

 • مک‏لاپ، فریتز اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 151-184]

 • ملاحسینی، علی تحلیل ارزش افزوده اقتصادی در شرکت ملی صنایع مس ایران طی سال‌های 1381 و 1382 [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 115-138]

 • ممی پور، سیاب تبیین بلای منابع طبیعی با تأکید بر نقش سرمایه انسانی [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 41-64]

 • منتظر حجت، امیر حسین عوامل مؤثر بر عرضه نیروی کار زنان در گروه‌‌های سنی مختلف (مطالعه موردی استان خوزستان) [دوره 0، شماره 9، 1385، صفحه 139-160]

 • منتظر حجت، امیر حسین محاسبه نرخ حمایت اسمی خالص کل مستقیم و غیر مستقیم در صنعت فولاد ایران (1380-1376) [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 5-24]

 • منتظری شورکچالی، جلال تأثیر تورم بر رشد اقتصادی در ایران: با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 47-64]

 • منجذب، محمدرضا آزمـون نظریـه انتظارات در تابـع تقاضای پول ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 47-58]

 • منصف، عبدالعلی حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد [دوره 0، شماره 4، 1382، صفحه 95-120]

 • منصف، عبدالعلی نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320 [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 5-32]

 • مهرآرا، محسن بررسی اثرات درآمد بر مخارج بهداشتی در ایران به روش (غیر‌خطی خود رگرسیونی انتقال هموار لجستیک) [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 163-180]

 • مهرآرا، محسن بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 29-46]

 • مهرآرا، محسن آزمون تجربی نظریه برابری قدرت خرید (PPP) درکشورهای صادرکننده نفت با رویکرد داده‌های پانل [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 43-60]

 • مهرآرا، محسن بررسی اثر آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی، با تأکید بر متغیرهای مرسوم در مدل رشد (مورد کشورهای در حال توسعه) [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 103-120]

 • مهرآرا، محسن اثرات غیر خطی درآمدهای نفتی بر تورم کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش حد آستانه [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 107-124]

 • مهرارا، محسن بررسی تأثیر اندازه و کیفیت دولت بر رشد اقتصادی بلند‌مدت کشورهای منتخب: روش میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 193-220]

 • مهرانفر، جهانبخش تأثیر مهاجرین افغانستان بر سطح اشتغال و دستمزد در بخش ساختمان اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 101-122]

 • مهربانی، فاطمه محاسبـه شاخص کیفیت حـاکمیت شرکتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 47-68]

 • مهرگان، نادر تأثیر انباشت سرمایه فیزیکی، انسانی و اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1346-1386 [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 153-170]

 • مهرگان، نادر بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 99-114]

 • موسوی، نجمه السادات سیـکل‌های تجـاری در اقتصـاد ایـران و تحلیـل علل بروز آن با استفـاده از روش گشتـاورهای تعمیـم‌یافته [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 41-66]

 • موسویان، سیّد عبّاس راهکارهای استفاده از اعتبار در حساب جاری در بانکداری اسلامی [دوره 0، شماره 11، 1386، صفحه 115-132]

 • مومنی، فرشاد درآمدی بر تبیین نهادی علل پایین بودن بهره‌وری در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 53-78]

 • میدری، احمد تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 93-118]

 • میربلوک، حسین بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 85-104]

 • میرجلیلى، سید حسین جهانى شدن بانکدارى و ضرورتهاى ناشى از آن در بانکدارى ایران [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 49-70]

 • میرجلیلی، سید حسین الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 65-92]

 • میرشجاعیان حسینی، حسین شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 67-86]

 • میرمعزى، سیدحسین مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 23-40]

ن

 • ناجی میدانی، علی اکبر آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 33-64]

 • نادعلی، محمد شناسایی بحران‌های بانکی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 17، 1389، صفحه 59-88]

 • نجارزاده نوش آبادی، ابوالفضل اثر حقوق مالکیت معنوی روی رشد اقتصادی: مقایسه کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اسلامی [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 155-169]

 • ندیری، محمد ارزیابی تأثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال (بخش صنعت در ایران) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 17-36]

 • نصراللهی، زهرا اندازه‌گیری کارایی صنایع تولیدی ایران با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و با تأکید بر ستاده‌های نامطلوب (آلاینده‌های زیست ‌محیطی) [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 87-110]

 • نظرپور، محمدنقی بررسی درجه ریسک اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه در مقایسه با اوراق قرضه بین‌المللی [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 3-30]

 • نظرپور، محمدنقی اثر رقابت‌پذیری و شاخصهای توسعه مالی بر سودآوری سیستم بانکی ایران [دوره 0، شماره 22، 1391، صفحه 29-52]

 • نظرپور، محمدنقی پوشش ریسک صکوک استصناع در بازار بورس اوراق بهادار [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 3-26]

 • نظرپور، محمدنقی اقتصاد اثباتى و دستورى [دوره 0، شماره 2، 1381، صفحه 151-184]

 • نظرى، حسن کار، اشتغال و تولید در آیینه نهج البلاغه [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 5-30]

 • نظرى، حسن عدالت اقتصادی از نظر هایک و اسلام [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 85-98]

 • نظری، روح‌ الله تجزیـه و تحلیـل تقاضـای پـول در اقتصاد ایران (1385-1353) [دوره 0، شماره 13، 1387، صفحه 21-48]

 • نظری، روح الله بررسـی تأثیـر شاخـص فلاکـت بر جرم و جنایت در ایران [دوره 0، شماره 24، 1392، صفحه 63-86]

 • نظری، محسن اثرات جهانی شدن بر صنایع فلزات اساسی ایران [دوره 0، شماره 5، 1383، صفحه 119-136]

 • نهاوندیان، محمد تاثیر جهانی شدن بر همگرایی درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه (MENA) [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 81-110]

 • نهاوندیان، محمد جهانی شدن و همپیوندی های منطقه ای : مطالعه موردی MENA [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 55-78]

 • نهضتی، سید بهروز تحلیل رفتار خیرخواهانه در ایران [دوره 0، شماره 21، 1391، صفحه 25-46]

 • نوری، مهدی بهـره‌وری نیـروی‌کـار و تـورم در کشـورهای منتخب صادرکننده نفـت [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 29-46]

 • نیکونسبتی، علی اثر توسعه بر دموکراسی: نقدی بر نظریه‌های اخیر [دوره 0، شماره 20، 1390، صفحه 87-110]

و

 • ورهرامی، ویدا محاسبه مازاد مصرف‌کننده: مطالعه موردی تلفن همراه در ایران [دوره 0، شماره 16، 1388، صفحه 147-164]

ه

 • هادیان، ابراهیم رابطه بین نرخ ارز حقیقی و اشتغال صنایع کارخانه‌ای در اقتصاد ایران (1380-1386) [دوره 0، شماره 23، 1392، صفحه 89-112]

 • هادی‌زاده، آرش تحلیلی بر نظریة‌ صادرات منجر به رشد در ایران [دوره 0، شماره 19، 1390، صفحه 59-74]

 • همتی، عبدالناصر شناسایی شوک‌های ساختاری با استفاده از مدل عرضه و تقاضای کل در چارچوب مدلVAR دو متغیره [دوره 0، شماره 12، 1386، صفحه 83-102]

ی

 • یاری، حمید بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمدی، مطالعه موردی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا [دوره 0، شماره 18، 1389، صفحه 137-154]

 • یاوری، کاظم بهره وری سرمایه تامین شده از خارج و تولید داخلی در اقتصاد ایران [دوره 0، شماره 1، 1380، صفحه 99-114]

 • یاوری، کاظم جهش پولی نرخ ارز: مورد ایران [دوره 0، شماره 3، 1382، صفحه 99-128]

 • یاوری، کاظم بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران [دوره 0، شماره 6، 1383، صفحه 111-138]

 • یحیی‌زاده‌ فر، محمود بررسی میزان تأثیرپذیری نرخ بازده سهام از سود نقدی و تغییرات قیمت سهام(شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار) [دوره 0، شماره 8، 1384، صفحه 85-104]

 • یحیی‌زاده فر، محمود بررسی وجود حباب‌های قیمتی عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 0، شماره 15، 1388، صفحه 49-68]

 • یوسفی شیخ رباط، محمدرضا بررسی تغییرات سطح رفاه اجتماعی مناطق شهری و روستایی: مطالعه موردی ایران 1378-1368 [دوره 0، شماره 7، 1384، صفحه 3-18]