اندازه‌گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره‌ گردش ‌نقد
اندازه‌گیری محدودیت مالی بنگاه؛ تبیین نقش دوره‌ گردش ‌نقد

امینه محمودزاده؛ فرهاد نیلی؛ مسعود نیلی

دوره 3، شماره 1 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-100

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر دوره‌ گردش ‌نقد بر سرمایه‌گذاری بنگاه از مسیر محدودیت مالی بررسی شده‌ است. در چارچوب یک مدل تعادل جزئی نشان داده می‌شود. طولانی شدن فاصله زمانی پرداخت برای نهاده‌‌های تولید تا دریافت ...  بیشتر