بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی
بررسی آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌های انرژی

جواد صلاحی؛ سام محبی

دوره 0، شماره 22 ، دی 1391، ، صفحه 131-152

چکیده
  هدف اصلی در این مقاله ارزیابی آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر بخش‌های مختلف اقتصاد و برخی متغیرهای کلان اقتصادی مانند شاخص قیمت مصرف‌کننده، شاخص قیمت تولید‌کننده و بودجه عمومی دولت ...  بیشتر