ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها
ارزیابی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده‌ها

هوشنگ تقی‌زاده؛ وحید فتاحی سرند

دوره 0، شماره 13 ، تیر 1387، ، صفحه 169-188

چکیده
  هدف از این مقاله بررسی کارایی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در استان آذربایجان شرقی است. تعداد واحدهای تشکیل دهنده جامعه آماری بیست هشت واحد می‌باشد. یکی از تکنیک‌هایی که به خوبی در این جهت موثر و مفید ...  بیشتر