آزمون همگرایی شاخص کل سهام با قیمت نقدی و آتی نفت درکشورهای منتخب عضو اوپک
آزمون همگرایی شاخص کل سهام با قیمت نقدی و آتی نفت درکشورهای منتخب عضو اوپک

هاتف حاضری؛ عبدالرحیم هاشمی دیزج؛ پوران پناه زاده

دوره 9، شماره 1 ، شهریور 1401، ، صفحه 294-322

چکیده
  صنعت نفت در اقتصاد کشورهای عضو اوپک همواره نقش مهمی داشته و نوسانات قیمتی آنی و آتی نفت از جمله عوامل افزایش یا کاهش شاخص بازار سهام در کشورهای نفتی عضو اوپک می‌باشد که فرآیند همگرایی و واگرایی شاخص کل ...  بیشتر