سیاست‌های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت‌های ویژه (مورد مطالعه: شرکت‌های معدنی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت)
سیاست‌های ارتقای صادرات دولت و عملکرد صادراتی: تحلیل نقش میانجی مزیت‌های ویژه (مورد مطالعه: شرکت‌های معدنی تابع وزارت صنعت، معدن و تجارت)

رضا سپهوند؛ راضیه باقرزاده خداشهری

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 179-200

چکیده
  سیاست‌گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم‌گیرنده در دولت و سایر نهاد‌های قانون‌گذار منجر به پیاده‌سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت‌ها می‌گردد و به‌جای سیاست جایگزینی ...  بیشتر