اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار کارکشور
اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار کارکشور

علی شیخی مهرآبادی؛ مجتبی باقری؛ مجید رضائی

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 57-82

چکیده
  هدف مقاله حاضر بررسی اثر اعتبارات بانکی بر ساختار بازار نیروی کار است. مهمترین متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نسبت شاغلین روستایی به شهری، شاغلین بخش خصوصی به دولتی، نسبت اشتغال تحصیل کنندگان ...  بیشتر