تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران
تورم، نااطمینانی تورمی و پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران

بیژن صفوی؛ مهسان محمد علیزاده

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 115-136

چکیده
  چکیدهدر مقاله حاضر با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی به بررسی رابطه تورم و نااطمینانی تورمی با پراکندگی قیمت‌های نسبی در ایران با استفاده از اطلاعات ماهانه طی دوره 1370-1391 می‌پردازیم. در این راستا ...  بیشتر