تجدید نظر در خصوص روابط بین آسیب‌پذیری، تاب‌آوری و سازگاری
تجدید نظر در خصوص روابط بین آسیب‌پذیری، تاب‌آوری و سازگاری

آمنه قائمی دیزجی؛ حمید کردبچه

دوره 7، شماره 2 ، آبان 1399، ، صفحه 187-214

چکیده
   آسیب‌پذیری، تاب‌آوری و سازگاری اساساً مفاهیمی مرتبط به هم و پیچیده در بین جوامع تحقیقاتی مانند مخاطرات طبیعی، تغییرات زیست‌محیطی، پزشکی، مهندسی، مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و... هستند، اما ازآنجاکه ...  بیشتر