حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد

عبدالعلی منصف؛ علی صادقی تهراتی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 95-120

چکیده
  اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ...  بیشتر