تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه
تأثیر اقتصـاد دانش محـور بر بهـره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه

ابوالفضل شاه‌آبادی؛ بهزاد امیری

دوره 0، شماره 19 ، تیر 1390، ، صفحه 111-130

چکیده
  افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی ...  بیشتر