سنجش هزینه رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست‌محیطی صنایع انرژی‌بر ایران
سنجش هزینه رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست‌محیطی صنایع انرژی‌بر ایران

محمد نبی شهیکی تاش؛ محمدحسن فطرس؛ مصطفی خواجه حسنی

دوره 1، شماره 2 ، اسفند 1393، ، صفحه 95-115

چکیده
  چکیده در اثر توسعه ناپایدار، در سال‌های اخیر انتشار آلاینده‌های زیست‌محیطی هزینه‌های اجتماعی بسیاری را به جامعه بشری متحمل ساخته است. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش لیبن‌اشتاین به ارزیابی ...  بیشتر