بررسی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع ایران با تأکید بر متغیر ساختار بازار (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)
بررسی عوامل مؤثر بر صادرات صنایع ایران با تأکید بر متغیر ساختار بازار (رهیافت داده‌های تابلویی پویا)

علی دهقانی

دوره 2، شماره 1 ، شهریور 1394، ، صفحه 129-124

چکیده
  هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر متغیرهای سهم بازار به عنوان یک متغیر ساختاری، شدت هزینه‌های تحقیق و توسعه و شدت هزینه‌های تبلیغات به عنوان متغیرهای رفتاری بازار، نرخ واقعی ارز به عنوان متغیر قیمتی و ...  بیشتر
بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران
بررسی رابطۀ بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام در ایران

شاپور صلواتی؛ امیر رسائیان

دوره 0، شماره 12 ، دی 1386، ، صفحه 143-163

چکیده
  یکی از مباحثی که در ادبیات مالی، مورد تحقیق و بحث و بررسی قرار گرفته است، بررسی رابطه بین اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، به عنوان معیار نقدشوندگی سهام و ساختار سرمایه می‌باشد. عوامل مختلفی در ...  بیشتر