اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام
اقتصاد نوین جهانى» و اندیشه اقتصادى در اسلام

م.عمر چپرا؛ سید اسحاق علوی

دوره 0، شماره 2 ، مهر 1381، ، صفحه 29-48

چکیده
    در این مقاله آموزه‏هاى قرآن و سنت و دیدگاههاى شمارى از دانشمندان متقدم مسلمان، درباره وحدت نوع بشر و پیامدهاى آن، بر مقوله یکپارچگى اقتصادهاى جهان از راه تخصص و تقسیم کار در حال افزایش و برچیدن ...  بیشتر