بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران
بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران

ابوالفضل شاه آبادی

دوره 0، شماره 1 ، آذر 1380، ، صفحه 169-199

چکیده
  هدف این مطالعه ارزیابی نقش عوامل نیروی کار، موجودی سرمایه فیزیکی، انباشت سرمایه R&D داخلی، انباشت سرمایه R&D خارجی، (از طریق تجارت خارجی) و سرمایه انسانی بر روی رشد اقتصادی ایران می باشد.نظریه ...  بیشتر