ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران
ارزیابـی یارانه‌ها و مالیات‌های غیـرمستقیم از جنبه رفاه اجتماعی در ایران

خسرو پیرائی؛ محمدرضا شهسوار

دوره 0، شماره 13 ، تیر 1387، ، صفحه 119-148

چکیده
  چنانچه منافع حاصل از اجرای سیاست مالی دولت به نسبت برای افراد فقیر بیشتر از افراد غیرفقیر باشد، سیاست مالی دولت را می‌توان سیاست مالی به نفع فقیر نامید. در این پژوهش با استفاده از مفهوم رفاه اجتماعی، ...  بیشتر