انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران
انتشـار تکنولـوژی جدیـد: مطالعه موردی کود شیمیایی و تراکتور در ایران

منصور خلیلی عراقی؛ قهرمان عبدلی

دوره 0، شماره 11 ، تیر 1386، ، صفحه 3-18

چکیده
  هرچند اختراع و اکتشاف در مقطعی از زمان رخ می‌دهد ولی انتشار و نفوذ آن در جامعه به صورت تدریجی و آهسته انجام می‌شود و به تبع آن رشد و بهره‌وری اقتصاد نیز به تدریج تحت تأثیر قرار می‌گیرد. انتشار و نفوذ ...  بیشتر