اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345)
اثرات بهره‌‌وری نسبی بخشی و شوک‌های تقاضا بر نرخ واقعی ارز طی دوره (1378-1345)

جعفر حقیقت؛ حسن جرکانی

دوره 0، شماره 9 ، تیر 1385، ، صفحه 161-178

چکیده
  در مالیه بین­الملل نرخ واقعی ارز ازاهمیت ویژه­ای برخوردار است و ازاین رو جای تعجب ندارد که تا این اندازه برروی بدست آوردن عوامل مؤثر این متغیردربلند­مدت و کوتاه­مدت توجه زیادی شده است. در این ...  بیشتر