بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان)
بررسی توان زکات (گندم و جو) در کاهش فقر (مطالعه موردی استان گلستان)

محمدتقی گیلک حکیم‌آبادی

دوره 0، شماره 9 ، تیر 1385، ، صفحه 101-114

چکیده
  فقر مایه پریشانی انسان­، سرگردانی عقل و فراهم شدن غم و اندوه است. جوامع بشری و بین المللی متعهد شده­اند در هزاره سوم تعداد فقراء را تا سال 2015 به نصف تقلیل دهند. مهمترین دغدغه­ها تأمین مالی برنامه­های ...  بیشتر