تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران
تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران

بهروز صادقی عمروآبادی؛ نجفعلی شهبازی

دوره 8، شماره 2 ، دی 1400، ، صفحه 198-225

چکیده
  فساد و امنیت اقصادی از مهم‌ترین مسائل روز اقتصاد ایران می‌ باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می‌تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده‌های سخت ماشین اقتصادی عمل کند ...  بیشتر
تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در ایران
تأثیر آستانه ای بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در ایران

نازی محمدزاده اصل

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1397، ، صفحه 105-124

چکیده
  بدهی های دولتی با اثرگذاری بر درآمد قابل تصرف خانوارها، مصرف آنها را تحت تأثیر قرار میدهد. این تاثیر گذاری در مواردی به صورت آثار انبساطی و در مواردی باعث کاهش مصرف، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی شده است. ...  بیشتر