الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران
الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی در ایران

سید حسین میرجلیلی

دوره 0، شماره 5 ، آبان 1383، ، صفحه 65-92

چکیده
  تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد ...  بیشتر