بررسی تاثیرات همزمان رشد اقتصادی، سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی و سیاست ‏های دولت در اقتصاد ایران
بررسی تاثیرات همزمان رشد اقتصادی، سرمایه‏ گذاری مستقیم خارجی و سیاست ‏های دولت در اقتصاد ایران

مصعب عبدالهی آرانی؛ عبدالعلی منصف

دوره 8، شماره 1 ، شهریور 1400، ، صفحه 279-308

چکیده
  ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می‏ دهد که سرمایه‏ گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه ‏گذاری مستقیم ...  بیشتر
نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320
نقش دولت در فرایند توسعه سالهای 1357- 1320

عبدالعلی منصف

دوره 0، شماره 5 ، آبان 1383، ، صفحه 5-32

چکیده
  مقالةحاضر بر این فرض روش شناختی فردگرایانه _ یکی از فروض پایه‎ای برنامه‎ای برنامه پژوهشی اقتصاددانان نهادگرا _ استوار است که افراد دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند, با تأکید بر این نکته, که افراد ...  بیشتر
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد
حقوق مالکیت و نظم بازارهای کارآمد

عبدالعلی منصف؛ علی صادقی تهراتی

دوره 0، شماره 4 ، آبان 1382، ، صفحه 95-120

چکیده
  اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ...  بیشتر