تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب
تغییر در سیاست های بانک جهانی و پیدایش نظریه حکمرانی خوب

احمد میدری

دوره 0، شماره 5 ، آبان 1383، ، صفحه 93-118

چکیده
  از سال 1996 سیاست بهبود حکمرانی یا توانمندسازی دولت در کانون توصیه های سیاست گذاری بانک جهانی قرار گرفته است. در این چارچوب، مساله ابعاد دولت یا کوچک سازی، نقش محوری خود را به توانمندسازی دولت داده است. ...  بیشتر