مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟
مالیاتهای حکومتی: مشروعیت یا عدم مشروعیت؟

مجید رضایى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، ، صفحه 63-84

چکیده
  اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه ...  بیشتر