مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه
مخاطرات اخلاقی و بازار بیمه

سید محمد موسى مطلبى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، ، صفحه 41-62

چکیده
  در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. ...  بیشتر