مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی
مفهوم کنز از دیدگاه علم اقتصاد و اندیشمندان اسلامی

سیدحسین میرمعزى

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، ، صفحه 23-40

چکیده
  در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع ...  بیشتر