ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد
ملاحظاتی اساسی پیرامون کاربرد ریاضیات در اقتصاد

یداللّه دادگر

دوره 0، شماره 3 ، فروردین 1382، ، صفحه 5-22

چکیده
  کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی ...  بیشتر