بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)
بررسى رابطه مذهب و رفتار مصرف‏کننده در سایر ادیان (غیر اسلام)

یداللّه‏ دادگر؛ مرتضى عزتى

دوره 0، شماره 2 ، مهر 1381، ، صفحه 71-100

چکیده
  در کشورهاى غیر مسلمان، مطالعات گسترده‏اى در زمینه اقتصاد و مذهب، از جمله مذهب و رفتار مصرف‏کننده انجام شده است که در ایران بازخورى از آنها نیست. انتقال این مطالعات به داخل کشور همراه با نقد آنها مى‏تواند، ...  بیشتر